Herb Polanowa

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Polanowie

Link do portalu ePUAP Link do transmisji z obrad sesji Rady Miejskiej w Polanowie Link do dzienników ustaw Link do monitorów polskich Link do systemu informacji przestrzennej Link do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Link do gminnego systemu powiadamiania

Urząd Miejski w Polanowie

tel: +48 94 3188351

e-mail: um@polanow.eu

ul. Wolności 4

76-010 Polanów

woj. zachodniopomorskie

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego

GNR.IV.6220.3.2024.1

Na podstawie: art. 73 ust. 1 i art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094) oraz art. 61 § 4, art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 775) 

zawiadamiam

że w dniu 22 marca 2024 r. zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Przebudowa obiektu stacji uzdatniania wody wraz z wykonaniem nowego ujęcia w m. Żydowo, gmina Polanów na terenie dz. nr 608/7 obr. 0216 Żydowo, gm. Polanów”.

Ponadto informuję, iż zgodnie z art. 64 ust. 1d ustawy ooś, wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, WST w Koszalinie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Zarządu Zlewni w Koszalinie o wydanie opinii w sprawie stwierdzenia ewentualnego obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Przedmiotowa inwestycja została zakwalifikowana do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko określonych w §3 ust. 1 pkt. 73 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839).

Metryczka publikacji
wytworzył(a): Grzegorz Lipski
data wytworzenia: 2024-03-25
opublikował(a): Krzysztof Szypulski
data publikacji: 2024-03-28 14:04:02
data końcowa publikacji: 2024-04-11
ilość odsłon/pobrań: 150