Herb Polanowa

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Polanowie

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego

GNR.IV.6220.7.2024.2

Na podstawie: art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094). oraz art. 61 § 4, art. 10, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r., poz. 572) 

zawiadamiam,

że w dniu 17 maja 2024 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie: „Farmy fotowoltaicznej o mocy do 75 MW lub farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nie przekraczającej 75 MW wraz z infrastrukturą techniczną realizowaną w całości lub etapowo na działkach ewidencyjnych nr 59/2 i 59/3 obręb Chocimino, gm. Polanów”.

Postępowanie wszczęto na wniosek :

Inwestora: Solar SGE II Sp. z o.o. ul. Bolesława Śmiałego 15/8, 70-351 Szczecin

Pełnomocnik: Katarzyna Tillack Solar SGE II Sp. z o.o. ul. Firlika 41 I piętro, 71-637 Szczecin

Ponadto informuję, iż zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy ooś, wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, WST w Koszalinie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Zarządu Zlewni w Koszalinie o wydanie opinii w sprawie stwierdzenia ewentualnego obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Przedmiotowa inwestycja została zakwalifikowana do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko określonych w § 3 ust.1 pkt 54a lit. a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839).

Jednocześnie informuję, iż ze względu na analizę dokumentacji sporządzonej w celu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego zamierzenia inwestycyjnego oraz z uwagi na konieczność uzyskania ww. opinii, nie jest możliwe załatwienie sprawy w ustawowym terminie.

Wobec powyższego, działając na podstawie art. 36 § 1 kpa, wyznacza się nowy termin załatwienia sprawy do dnia 11 lipca 2024 r.

Metryczka publikacji
wytworzył(a): Grzegorz Lipski
data wytworzenia: 2024-06-12
opublikował(a): Krzysztof Szypulski
data publikacji: 2024-06-12 13:55:30
data końcowa publikacji: 2024-06-26
ilość odsłon/pobrań: 80