Herb Polanowa

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Polanowie

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie zakończenia postępowania dowodowego

GNR.IV.6220.5.2022.4

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029). oraz art. 49 § 1 i art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000) 

zawiadamiam

o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: ,,Budowa i eksploatacja elektrowni fotowoltaicznej „Żydowo 3” o łącznej mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz magazynem energii”, prowadzonego na wniosek z dnia 23 września 2022 r. Spółki FFKM Sp. z o.o., ul. Inowrocławska 5/4, 88-140 Gniewkowo.

Ponadto Informuję, że w toku postępowania uzyskano stanowiska organów opiniujących o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko: postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 27 października 2022 r. znak: WST-K.4220.435.2022.AL, opinię Dyrektora Zarządu Zlewni w Koszalinie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 25 października 2022 r. znak: SZ.ZZŚ.2.4360.304.2022.IW.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koszalinie nie wyraził opinii co do potrzeby sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko w ustawowym terminie, co zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy ooś, traktuje się jako brak zastrzeżeń.

Metryczka publikacji
wytworzył(a): Grzegorz Lipski
data wytworzenia: 2022-11-14
opublikował(a): Krzysztof Szypulski
data publikacji: 2022-11-22 15:21:44
data końcowa publikacji: 2022-12-06
ilość odsłon/pobrań: 17