Herb Polanowa

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Polanowie

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie zakończenia postępowania dowodowego

GNR.IV.6220.1.2022.8

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029). oraz art. 49 § 1 i art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000) 

zawiadamiam

o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: ,,Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW i powierzchnią zabudowy od 1,5 ha do 1,8 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz magazynem energii (opcjonalnie) w miejscowości Cetuń na częściach nieruchomości numer ewidencyjny 8/40 i 8/41 gmina Polanów”, prowadzonego na wniosek z dnia 25 lipca 2022 r. Spółki HelioExpert Sp. z o.o., ul. Topiel 23, 00-342 Warszawa.

Ponadto Informuję, że w toku postępowania uzyskano stanowiska organów opiniujących o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko: postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 10 listopada 2022 r. znak: WST-K.4220.373.2022.NK.2, opinię Dyrektora Zarządu Zlewni w Koszalinie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 09 sierpnia 2022 r. znak: SZ.ZZŚ.2.4360.265.2022.DL.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koszalinie nie wyraził opinii co do potrzeby sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko w ustawowym terminie, co zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy ooś, traktuje się jako brak zastrzeżeń.

Metryczka publikacji
wytworzył(a): Grzegorz Lipski
data wytworzenia: 2022-11-22
opublikował(a): Krzysztof Szypulski
data publikacji: 2022-11-24 15:27:34
data końcowa publikacji: 2022-12-08
ilość odsłon/pobrań: 32