Herb Polanowa

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Polanowie

Link do portalu ePUAP Link do transmisji z obrad sesji Rady Miejskiej w Polanowie Link do dzienników ustaw Link do monitorów polskich Link do systemu informacji przestrzennej Link do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Link do gminnego systemu powiadamiania

Urząd Miejski w Polanowie

tel: +48 94 3188351

e-mail: um@polanow.eu

ul. Wolności 4

76-010 Polanów

woj. zachodniopomorskie

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie zakończenia postępowania dowodowego

GNR.IV.6220.4.2022.24

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094) oraz art. 49 § 1 i art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 775) 

zawiadamiam

o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: : „Budowa farmy fotowoltaicznej na działkach ewidencyjnych nr 2, 7, 4/1, 27 obręb Wielin, gmina Polanów”, prowadzonego na wniosek z dnia 12 września 2022 r. pełnomocnika Spółki Axpo Polska, tj. Olgierd Cybulski Sustainable Energy Solutions Sp. z o.o., Aleje Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa.

            Ponadto Informuję, że w toku postępowania uzyskano stanowiska organów opiniujących o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko: postanowienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Koszalinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 13 października 2022 r. znak SZ.ZZŚ.2.4360.292.2022.IW oraz o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko: postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 19 grudnia 2022 r. znak WST-K.4220.411.2022.AL.3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koszalinie nie wyraził opinii co do potrzeby sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko w ustawowym terminie, co zgodnie z art.. 78 ust. 4 ustawy ooś, traktuje się jako brak zastrzeżeń.

Metryczka publikacji
wytworzył(a): Grzegorz Lipski
data wytworzenia: 2024-04-15
opublikował(a): Krzysztof Szypulski
data publikacji: 2024-04-15 15:09:03
data końcowa publikacji: 2024-04-29
ilość odsłon/pobrań: 531