Herb Polanowa

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Polanowie

POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH PRZEDSIĘWZIĘCIA Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o przekazaniu uzupełnień do raportu ooś
Link do portalu ePUAP Link do transmisji z obrad sesji Rady Miejskiej w Polanowie Link do dzienników ustaw Link do monitorów polskich Link do systemu informacji przestrzennej Link do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Link do gminnego systemu powiadamiania

Urząd Miejski w Polanowie

tel: +48 94 3188351

e-mail: um@polanow.eu

ul. Wolności 4

76-010 Polanów

woj. zachodniopomorskie

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w wydaniu postanowienia o sprostowaniu omyłki pisarskiej w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

GNR.I.6220.10.2020.33

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094) oraz art. 49 § 1 i art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 775) 

zawiadamiam

że postanowieniem z dnia 21 listopada 2023 r., znak GNR.I.6220.10.2020.33 została sprostowana omyłka pisarska w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 16 października 2023 r., znak GNR.I.6220.10.2020.31 pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 110 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 16/3, obręb Kościernica, gmina Polanów”.

Art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 r.póz.775) stanowi, że organ administracji publicznej może z urzędu lub na żądanie strony sprostować w drodze postanowienia błędy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste omyłki w wydanych przez ten organ decyzjach.

Metryczka publikacji
wytworzył(a): Andrzej Kulesza
data wytworzenia: 2023-11-21
opublikował(a): Krzysztof Szypulski
data publikacji: 2023-11-24 09:38:13
data końcowa publikacji: 2023-12-08
ilość odsłon/pobrań: 127573