Herb Polanowa

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Polanowie

OBWIESZCZENIA W SPRAWIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy nr 24/2022
Link do portalu ePUAP Link do transmisji z obrad sesji Rady Miejskiej w Polanowie Link do dzienników ustaw Link do monitorów polskich Link do systemu informacji przestrzennej Link do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Link do przydatnych informacji z okolicy

Urząd Miejski w Polanowie

tel: +48 94 3188351

e-mail: um@polanow.eu

ul. Wolności 4

76-010 Polanów

woj. zachodniopomorskie

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy nr 24/2022

GM.IV.6730.31.2021

Na podstawie art. 49 i 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z póź.zm) zawiadamia się strony postępowania o wydaniu w dniu 19 września 2022 r decyzji o warunkach zabudowy nr 24/2022, Znak: GM.IV.6730.31.2022 dla inwestycji polegającej na: Zmiany sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na cele mieszkalne na działce nr 9/5, obr. Nacław, gm. Polanów. Na wniosek: Pani Justyny Walencik, zam. Nacław.

Jednocześnie informuję osoby, którym przysługuje status strony o uprawnieniach wynikających z art. 10 kpa, od decyzji niniejszej służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Burmistrza Polanowa w terminie 14 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia. Za termin doręczenia zawiadomienia uważa się termin 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Z treścią  w/w decyzji  można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Polanowie, ul. Wolności 4, w pokoju nr 10 - Referat Inwestycji, Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej.

Metryczka publikacji
wytworzył(a): Andrzej Kulesza
data wytworzenia: 2022-09-19
opublikował(a): Krzysztof Szypulski
data publikacji: 2022-09-22 08:06:45
data końcowa publikacji: 2022-10-07
ilość odsłon/pobrań: 45