Herb Polanowa

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Polanowie

Link do portalu ePUAP Link do transmisji z obrad sesji Rady Miejskiej w Polanowie Link do dzienników ustaw Link do monitorów polskich Link do systemu informacji przestrzennej Link do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Link do gminnego systemu powiadamiania

Urząd Miejski w Polanowie

tel: +48 94 3188351

e-mail: um@polanow.eu

ul. Wolności 4

76-010 Polanów

woj. zachodniopomorskie

Podatki i opłaty lokalne

PODSTAWA PRAWNA:

 • ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn.zm.),
 • ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (j. t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1256 z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (j. t. Dz. U. z 2019 r. poz. 888 z późn. zm.),
 • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. z 2018, poz. 2436),
 • Podatek rolny – Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 19.10.2023 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024. Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 333 z późn. zm.) ogłasza się, że średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2024 wyniosła 89,63 zł za 1 dt.
  Stawka podatku rolnego na 2024 rok wynosi 224,075 zł za 1 ha przeliczeniowy, 448,15 zł za 1 ha fizyczny.
 • Podatek leśny – Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 20.10.2023 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna. Na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 888 z późn. zm.) ogłasza się, że średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 r., wynosiła 327,43 zł za 1m3.
  Stawka podatku leśnego na 2024 rok wynosi 72,0346 zł za 1 ha fizyczny.
 • Uchwały Rady Miejskiej w Polanowie w sprawie określenia stawek podatkowych

 

DEKLARACJE I INFORMACJE PODATKOWE - ZGŁOSZENIE, KOREKTA

WYMAGANE DOKUMENTY

Wypełnione formularze:

 • osoby prawne:
 1. DN-1 - deklaracja na podatek od nieruchomości, załączniki ZDN-1, ZDN-2
 2. DT-1 - deklaracja na podatek od środków transportowych; załącznik DT-1/A,
 3. DR-1 - deklaracja na podatek rolny, załączniki ZDR-1, ZDR-2
 4. DL-1 - deklaracja na podatek leśny, załączniki ZDL-1, ZDL-2
 • osoby fizyczne:
 1. IN-1 - informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych, załączniki ZIN-1, ZIN-2, ZIN-3
 2. DT-1 - deklaracja na podatek od środków transportowych; załącznik DT-1/A,
 3. IR-1 - informacja o gruntach, załączniki ZIR-1, ZIR-2, ZIR-3
 4. IL-1 - informacja o lasach, załączniki ZIL-1, ZIL-2, ZIL-3.

Od 1 lipca 2019 r. obowiązują jednolite wzory deklaracji i informacji na podatki lokalne: podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.
https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/
Składanie deklaracji i informacji w formie elektronicznej od 1 lipca 2019 r. jest możliwe za pośrednictwem strony epuap.gov.pl.


OPŁATY
Nie pobiera się.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
Sekretariat pok. nr 5
 

1. Zgłoszenie przedmiotu do opodatkowania:
a) podatek od nieruchomości
- osoby prawne - do dnia 31 stycznia na dany rok podatkowy, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,
- osoby fizyczne - 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości lub od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, a w szczególności zmiana sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub jego części,
- jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub spółek nieposiadających osobowości prawnej, z wyjątkiem osób tworzących wspólnotę mieszkaniową, osoby fizyczne składają deklarację na podatek od nieruchomości oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne,
b) podatek od środków transportowych - do dnia 15 lutego na dany rok podatkowy, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,
c) podatek rolny
- osoby prawne - do dnia 15 stycznia na dany rok podatkowy, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,
- osoby fizyczne - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego, lub gdy grunty gospodarstwa rolnego zostały zajęte na prowadzenie innej działalności gospodarczej niż działalność rolnicza lub po zaprzestaniu prowadzenia tej działalności przywrócono na tych gruntach działalność rolniczą albo z innych powodów powierzchnia uległa zmniejszeniu lub zwiększeniu,
- jeżeli grunty stanowią współwłasność lub znajdują się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek, nieposiadających osobowości prawnej - osoby fizyczne składają deklarację na podatek rolny oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne,
d) podatek leśny
- osoby prawne - do dnia 15 stycznia na dany rok podatkowy, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,
- osoby fizyczne - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w podatku leśnym, lub gdy w trakcie roku podatkowego las został zajęty na wykonywanie działalności gospodarczej innej niż działalność leśna lub po zaprzestaniu wykonywania tej działalności przywrócono działalność leśną, albo z innych powodów jego powierzchnia uległa zmniejszeniu lub zwiększeniu,
- jeżeli las stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek, nieposiadających osobowości prawnej - osoby fizyczne składają deklarację na podatek leśny oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne.
2. Korekta formularzy - podatnicy, o których mowa wyżej zobowiązani są odpowiednio skorygować swoje formularze w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, wygaśnięcie, zmniejszenie lub zwiększenie obowiązku podatkowego, a także ze względu na zmianę miejsca zamieszkania lub siedziby - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności.

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA
Referat Finansowo-Budżetowy, tel. 943480786, 943188941.

TRYB ODWOŁAWCZY
Nie przysługuje.

Metryczka publikacji
wytworzył(a): Anna Wodyk
data wytworzenia: 2015-09-25
opublikował(a): Krzysztof Szypulski
data publikacji: 2015-09-25 11:47:27
data końcowa publikacji: bezterminowo
aktualizacja:
Krzysztof Szypulski - 2024-01-03 10:51:06
Krzysztof Szypulski - 2023-01-10 15:26:38
Krzysztof Szypulski - 2023-01-10 15:21:32
Krzysztof Szypulski - 2022-01-03 10:58:43
Krzysztof Szypulski - 2021-01-05 13:31:45
Krzysztof Szypulski - 2021-01-05 13:00:02
Krzysztof Szypulski - 2019-12-18 09:55:18
Krzysztof Szypulski - 2019-12-18 09:50:04
Krzysztof Szypulski - 2019-08-05 10:00:51
Krzysztof Szypulski - 2018-12-31 10:59:05
Krzysztof Szypulski - 2018-12-03 13:10:37
Krzysztof Szypulski - 2017-12-19 13:37:40
Krzysztof Szypulski - 2016-11-25 08:55:54
Krzysztof Szypulski - 2016-03-21 14:35:27
Krzysztof Szypulski - 2015-12-10 09:16:07
Krzysztof Szypulski - 2015-12-10 09:15:08
Krzysztof Szypulski - 2015-12-10 08:32:49
Krzysztof Szypulski - 2015-09-25 14:32:08
ilość odsłon/pobrań: 275878