Herb Polanowa

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Polanowie

 • Link do ePUAP
 • Link do CEIDG
 • Link do Dziennika Ustaw
 • Link do Monitora Polskiego
 • Link do Gminnego portalu Mapowego
 • Link do Gminna Systemu Powiadamiania SMS

Podatki i opłaty lokalne

PODSTAWA PRAWNA:

 • ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 z późn.zm.),
 • ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (j. t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1892 z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (j. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1821 z późn. Zm.),
 • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych(Dz. U. z 2015, poz. 2025),
 • Podatek rolny – Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 18.10.2018 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019. Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1892 z późn. zm.) ogłasza się, że średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2019 wynosła 54,36 zł za 1 dt.
  Stawka podatku rolnego na 2019 rok wynosi 135,90 zł za 1 ha przeliczeniowy, 271,80 zł za 1 ha fizyczny
 • Podatek leśny – Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 19.10.2018 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna. Na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 31821 z późn. zm.) ogłasza się, że średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r., wynosiła 191,98 zł za 1m3.
  Stawka podatku leśnego na 2019 rok wynosi 42,2356  zł za 1 ha fizyczny
 • uchwały Rady Miejskiej w Polanowie w sprawie określenia stawek i formularzy podatkowych

 

UWAGA

Ustawodawca wprowadził z dniem 01.01.2016 r. następujące zmiany w płatności podatków:

 • Jeżeli kwota podatków:  od nieruchomości, rolnego, leśnego nie przekroczy 100 zł, podatek będzie płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.
 • Nie doręcza się decyzji i nie pobiera się podatku w przypadkach, gdy kwota zobowiązania jest niższa od kosztów przesyłki poleconej (koszty te wynoszą obecnie 6,10 zł).

 

DEKLARACJE I INFORMACJE PODATKOWE - ZGŁOSZENIE, KOREKTA

WYMAGANE DOKUMENTY

Wypełnione formularze:

 • osoby prawne:
 1. DN-1 - deklaracja na podatek od nieruchomości,
 2. DT-1 - deklaracja na podatek od środków transportowych; załącznik DT-1/A,
 3. DR-1 - deklaracja na podatek rolny,
 4. DL-1 - deklaracja na podatek leśny,
 • osoby fizyczne:
 1. IN-1 - informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych,
 2. DT-1 - deklaracja na podatek od środków transportowych; załącznik DT-1/A,
 3. IR-1 - informacja o gruntach,
 4. IL-1 - informacja o lasach.


OPŁATY
Nie pobiera się.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
Sekretariat pok. nr 5

TERMIN ODPOWIEDZI

1. Zgłoszenie przedmiotu do opodatkowania:
a) podatek od nieruchomości
- osoby prawne - do dnia 15 stycznia na dany rok podatkowy, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,
- osoby fizyczne - 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości lub od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, a w szczególności zmiana sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub jego części,
- jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub spółek nieposiadających osobowości prawnej, z wyjątkiem osób tworzących wspólnotę mieszkaniową, osoby fizyczne składają deklarację na podatek od nieruchomości oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne,
b) podatek od środków transportowych - do dnia 15 lutego na dany rok podatkowy, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,
c) podatek rolny
- osoby prawne - do dnia 15 stycznia na dany rok podatkowy, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,
- osoby fizyczne - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego, lub gdy grunty gospodarstwa rolnego zostały zajęte na prowadzenie innej działalności gospodarczej niż działalność rolnicza lub po zaprzestaniu prowadzenia tej działalności przywrócono na tych gruntach działalność rolniczą albo z innych powodów powierzchnia uległa zmniejszeniu lub zwiększeniu,
- jeżeli grunty stanowią współwłasność lub znajdują się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek, nieposiadających osobowości prawnej - osoby fizyczne składają deklarację na podatek rolny oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne,
d) podatek leśny
- osoby prawne - do dnia 15 stycznia na dany rok podatkowy, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,
- osoby fizyczne - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w podatku leśnym, lub gdy w trakcie roku podatkowego las został zajęty na wykonywanie działalności gospodarczej innej niż działalność leśna lub po zaprzestaniu wykonywania tej działalności przywrócono działalność leśną, albo z innych powodów jego powierzchnia uległa zmniejszeniu lub zwiększeniu,
- jeżeli las stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek, nieposiadających osobowości prawnej - osoby fizyczne składają deklarację na podatek leśny oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne.
2. Korekta formularzy - podatnicy, o których mowa wyżej zobowiązani są odpowiednio skorygować swoje formularze w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, wygaśnięcie, zmniejszenie lub zwiększenie obowiązku podatkowego, a także ze względu na zmianę miejsca zamieszkania lub siedziby - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności.

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA
Referat Finansowo-Budżetowy, tel. 094-3480786, 094-3188941.

TRYB ODWOŁAWCZY
Nie przysługuje.

UWAGA !!! OSOBY PRAWNE
ZMIANA TERMINU SKŁDANIA DEKLARACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI ORAZ TERMINU WPŁATY PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI ZA STYCZEŃ
DZ.U. Z 2011R. NR 232, POZ. 1378 - USTAWA Z DNIA 16.09.2011R. O REDUKCJI NIEKTÓRYCH OBOWIĄZKÓW OBYWATELI I PRZEDSIĘBIORCÓW:

Art. 3. W ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, z późn. zm.) w art. 6 w ust. 9 wprowadza się następujące zmiany:
1) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
"1) składać, w terminie do dnia 31 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku;";
2) pkt 3 otrzymuje brzmienie:
"3) wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości - bez wezwania - na rachunek właściwej gminy, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia.".

Załączniki

rozmiar pliku:

DOCX 27.97 KB

rozmiar pliku:

PDF 106.29 KB

rozmiar pliku:

DOCX 35.59 KB

rozmiar pliku:

DOCX 24.49 KB

rozmiar pliku:

PDF 97.63 KB

rozmiar pliku:

DOCX 28.97 KB

rozmiar pliku:

DOCX 34.59 KB

rozmiar pliku:

DOCX 24.23 KB

metadane dokumentu metadane  drukuj wersja do druku
do góry strony