Herb Polanowa

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Polanowie

Procedura wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
   
 2. Do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dołącza się (art. 74 ust. 1)
  • w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko – RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO, a w przypadku gdy wnioskodawca wystąpi o ustalenie zakresu raportu w trybie art. 69 – KARTĘ INFORMACYJNĄ PRZEDSIĘWZIĘCIA;
  • w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko - KARTĘ INFORMACYJNĄ PRZEDSIĘWZIĘCIA;
   
 3. Poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;
  • w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4 lub 5, prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej nieruchomości gruntowej oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II i III klasy budowli, zamiast kopii mapy, o której mowa w pkt 3 – mapę sytuacyjno-wysokościową sporządzoną w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmującą obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;
   
 4. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony, albo informację o jego braku – dla przedsięwzięć, dla których organem prowadzącym postępowanie jest regionalny dyrektor ochrony środowiska;
  nie dotyczy to wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla drogi publicznej, dla linii kolejowej o znaczeniu państwowym, dla przedsięwzięć Euro 2012, dla przedsięwzięć wymagających koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin, dla inwestycji w zakresie terminalu, dla inwestycji związanych z regionalnymi sieciami szerokopasmowymi oraz dla budowli przeciwpowodziowych realizowanych na podstawie ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych;
   
 5. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony, albo informację o jego braku – dla przedsięwzięć, dla których organem prowadzącym postępowanie jest Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska;
  nie dotyczy to wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji w zakresie budowy obiektów energetyki jądrowej lub inwestycji towarzyszącej;
   
 6. Wypis z rejestru gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, z zastrzeżeniem ust. 1a-1c.:
       1a. Jeżeli liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których stwierdzono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, wypis z rejestru, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, przedkłada się wraz z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
       1b. Jeżeli liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których nie stwierdzono obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, wypis z rejestru, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, przedkłada się w terminie 14 dni od dnia, w którym postanowienie stało się ostateczne.
       1c. Jeżeli liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, dla przedsięwzięć wymagających decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4 i 5, oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II i III klasy budowli, nie wymaga się wypisu z rejestru, o którym mowa w ust. 1 pkt. 6.
   
 7. Oryginał dowodu zapłaty opłaty skarbowej.
   
 8. W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika inwestora należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa.

Karta informacyjna przedsięwzięcia zawierające dane, o których mowa w art. 3 ust. pkt. 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227) w trzech egzemplarzach, wraz z ich zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych.
Karta informacyjna przedsięwzięcia zawiera podstawowe informacje o planowanym przedsięwzięciu, w szczególności dane, takie jak:

a) rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia,
b) powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowy sposób ich wykorzystywania i pokrycia szatą roślinną,
c) rodzaj technologii (w odniesieniu do istniejącej i planowanej działalności – ogólna charakterystyka istniejącego i planowanego przedsięwzięcia),
d) ewentualne warianty przedsięwzięcia,
e) przewidywana ilość wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowców, materiałów, paliw oraz energii,
f) rozwiązania chroniące środowisko,
g) rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko,
h) możliwe trans graniczne oddziaływanie na środowisko,
i) obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia.

Raport o oddziaływaniu na środowisko spełniający wymogi art. 66 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć, o których mowa w art. 59 ust. 1 pkt. 1 tej ustawy (w trzech egzemplarzach, wraz z jego zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych)

 

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r., Nr 213, poz. 1397)

Termin załatwienia sprawy:

Zgodnie z art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego do 2 m-cy od dnia złożenia kompletnego wniosku o wydanie decyzji; do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień, spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. Z uwagi na złożoność procedury i konieczność dokonania opinii i uzgodnień z innymi organami (ustawowo wymaganych), termin wydania decyzji może ulec przedłużeniu.

Zgodnie z ustawą:

 • dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, postanowienie
  o obowiązku lub braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko wydaje się w terminie 30 dni od dnia wszczęcia postępowania; postanowienie wydaje się po zasięgnięciu opinii właściwych organów (regionalnego dyrektora ochrony środowiska oraz w większości przypadków organu inspekcji sanitarnej), które swoje stanowisko przedstawiają w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku o wyrażenie opinii
 • w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza się ocenę oddziaływania na środowisko (dotyczy przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których stwierdzono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko), organ zobowiązany jest zapewnić udział społeczeństwa w sprawie. W tym przypadku do terminu wydania decyzji należy doliczyć 21 – dniowy termin z udziałem społeczeństwa, w którym każdy zainteresowany może złożyć uwagi i wnioski
 • w postępowaniu, w którym przeprowadzana jest ocena oddziaływania na środowisko (dotyczy przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których stwierdzono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko), organ zobowiązany jest uzgodnić warunki realizacji przedsięwzięcia z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska oraz zasięgnąć opinii Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Do terminu wydania decyzji należy więc doliczyć termin na uzyskanie stanowisk obu organów – dokonanie uzgodnienia oraz wydanie opinii następuje w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez dany organ kompletu dokumentów.

 

Opłaty skarbowe:

 • od wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - 205,00 zł
 • od pełnomocnictwa - 17,00 zł
  (opłatę należy wnieść na konto: Bank Spółdzielczy Sławno Oddział  w Polanowie     73 9317 1038 3900 0996 2000 0037)
   

Informacje dodatkowe:

 • Postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczyna się na wniosek podmiotu podejmującego realizację przedsięwzięcia.
 • Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nie rodzi praw do terenu inwestycji oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich, a wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do terenu, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją.
Metryczka publikacji
wytworzył(a): Adriana Michno
data wytworzenia: 2016-02-18
opublikował(a): Krzysztof Szypulski
data publikacji: 2016-02-26 13:48:46
data końcowa publikacji: bezterminowo
ilość odsłon/pobrań: 274813