Herb Polanowa

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Polanowie

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 83) oraz Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 marca 2015 r. syg. akt K 29/13 ( Dz. U z 2015 r. poz. 373).

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
  2. Załączniki:
    • aktualny odpis z księgi wieczystej urządzonej dla nieruchomości,
    • dowód uiszczenia opłaty skarbowej w kwocie 10,00 zł, płatnej na rachunek Urzędu Miejskiego w Polanowie na konto: Bank Spółdzielczy Sławno O/Polanów Nr 73 9317 1038 3900 0996 2000 0037.

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Sekretariat tut. Urzędu pok. Nr 5.

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 90 dni.

 

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Decyzja, której odbiór następuje osobiście lub drogą pocztową z potwierdzeniem odbioru.

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Referat Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa pokój nr 13, tel. 94 3480391.

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

 

UWAGI:

  1. Podanie we wniosku numeru telefonu , w których można uzyskać kontakt z wnioskodawcą może znacznie skrócić termin załatwienia sprawy.
  2. Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności muszą złożyć wszyscy współużytkownicy wieczyści nieruchomości.
  3. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.
Metryczka publikacji
wytworzył(a): Barbara Ryzińska
data wytworzenia: 2015-06-29
opublikował(a): Krzysztof Szypulski
data publikacji: 2015-06-29 15:07:51
data końcowa publikacji: bezterminowo
aktualizacja:
Krzysztof Szypulski - 2015-06-29 15:11:34
ilość odsłon/pobrań: 270051