Herb Polanowa

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Polanowie

Rejestracja i odtworzenie aktów stanu cywilnego

I. ZAKRES USŁUGI

Rejestracja i odtworzenie aktów stanu cywilnego (urodzenie, małżeństwo, zgon)

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Wypełniony wniosek odzielny dla każdego rodzaju aktu – do pobrania  na miejscu w pok. nr 1 Urząd Stanu Cywilnego (parter – budynek A) albo na stronie www.bip.polanów.pl)
 2. Dowód osobisty – do wglądu.
 3. Dokument stwierdzający dane zdarzenie za granica lub jego uwierzytelnionej kopii, jeżeli wydany jest w języku obcym wymagane jest tłumaczenie przysięgłe
 4. Zaświadczenie z USC, w którym akt powinien się znajdować, stwierdzające zniszczenie lub zaginięcie ksiąg.
 5. Posiadane dokumenty posiłkowe dotyczące osoby, której dane mają być stwierdzone w odtworzonym akcie.

II. ZŁOŻENIE WNIOSKU DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Brak możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną.


III. OPŁATY

 • za odpis zupełny aktu stanu cywilnego po dokonaniu rejestracji / odtworzenia - 39 zł.
 • w przypadku złożenia wniosku przez pełnomocnika 17 zł od pełnomocnictwa

Opłatę skarbową można uiścić:

 • przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Polanowie nr 73 9317 1038 3900 0996 2000 0037.
 • opłaty na konto można dokonać bez prowizji w Banku Spółdzielczym w Sławnie Oddział w Polanowie przy ul. Dworcowej 3.

IV. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Urząd Stanu Cywilnego, 76-010 Polanów, ul. Wolności 4 w godzinach przyjęć interesantów:

poniedziałek, w wtorek, środa – godz. 7:30 – 15:30
czwartek – godz. 7:30 – 16:00
piątek – godz. 7:30 – 15:00


V. OSOBA ZAŁATWIAJĄCA SPRAWĘ

Mariola Domańska, pok. Nr 2 (parter, budynek A), tel. 94-3481054, m.domanska@polanow.eu


VI. SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA

Rozpoznanie sprawy w zależności od stopnia skomplikowania sprawy, nie później niż w ciągu miesiąca; sprawa szczególnie skomplikowana - nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.


VII. TRYB ODWOŁAWCZY

Organem odwoławczym od negatywnej decyzji jest Wojewoda Zachodniopomorski w Szczecinie za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Polanowie w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.


VIII. PODSTAWA PRAWNA

 • art. 99 i art.109 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. 2021, poz. 709 ze zm.)
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 2021, poz. 1923 ze zm.)

IX. UWAGI

 • Sprawę można załatwić za pośrednictwem polskiego konsula za granicą,
 • Wniosek może złożyć członek rodziny osoby wymienionej w akcie: rodzicie, dziadkowie, dzieci, rodzeństwo, małżonek (pokrewieństwo w linii prostej), przedstawiciel ustawowy, osoba, która wykaże interes prawny w transkrypcji lub interes faktyczny w rejestracji lub odtworzeniu dokumentu potwierdzającego zgon oraz pełnomocnik na podstawie imiennego pełnomocnictwa;
 • Strona zamieszkała za granicą lub mająca siedzibę za granicą, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w kraju, jest obowiązana wskazać w kraju pełnomocnika do doręczeń;
 • Dokument niezawierający pełnych danych wymaganych prawem polskim (dane z odpisów skróconych lub na druku wielojęzycznym) podlega uzupełnieniu;
 • Na wniosek osoby, której akt dotyczy, kierownik urzędu stanu cywilnego dostosowuje pisownię danych zawartych w zagranicznym dokumencie do reguł pisowni polskiej, jeżeli wniosek taki został złożony z wnioskiem o dokonanie rejestracji/odtworzenia;
 • Posiadacz dowodu osobistego ma obowiązek wymienić ten dokument w terminie do 4 miesięcy od dnia sporządzenia aktu małżeństwa stwierdzającego zmianę nazwiska, a w przypadku małżeństwa zawartego przed konsulem lub organem zagranicznym od dnia doręczenia odpisu aktu małżeństwa;
 • Posiadacz paszportu ma obowiązek wymiany tego dokumentu w terminie 60 dni od dnia sporządzenia aktu małżeństwa stwierdzającego zmianę nazwiska, a w przypadku małżeństwa zawartego przed konsulem lub organem zagranicznym – od dnia doręczenia odpisu aktu małżeństwa.
Metryczka publikacji
wytworzył(a): Gabriela Mikołajczak
data wytworzenia: 2022-11-15
opublikował(a): Krzysztof Szypulski
data publikacji: 2022-11-15 15:05:58
data końcowa publikacji: bezterminowo
aktualizacja:
Krzysztof Szypulski - 2022-11-15 15:09:08
Krzysztof Szypulski - 2022-11-15 15:07:54
ilość odsłon/pobrań: 264981