Herb Polanowa

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Polanowie

Świadczenie rekompensujące utracony dochód w związku z uczestnictwem w ćwiczeniach wojskowych

Procedura przyznania świadczenia rekompensującego utracony dochód w związku z uczestnictwem w ćwiczeniach wojskowych

Świadczenie pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy lub stosunku służbowego albo dochód z prowadzonej działalności gospodarczej lub rolniczej, przysługuje żołnierzowi rezerwy oraz osobie przeniesionej do rezerwy niebędącą żołnierzem rezerwy, która odbyła ćwiczenia wojskowe.

Procedura:

 1. Udział w ćwiczeniach wojskowych.
 2. Uzyskanie z jednostki wojskowej zaświadczenia o udziale w ćwiczeniach
  i wysokości uposażenia wypłaconego bezpośrednio przez jednostkę wojskową.
 3. Uzyskanie zaświadczenia określającego kwotę dziennego utraconego dochodu w związku z uczestnictwem w ćwiczeniach wojskowych.
 4. Kwotę dziennego utraconego dochodu określają:
  1. pracodawca – w stosunku do żołnierzy będących pracownikami lub pozostających w stosunku służby i jest to kwota miesięcznego wynagrodzenia otrzymanego przez żołnierza ze stosunku pracy lub stosunku służbowego podzielona przez 21 /wzór zaświadczenia/;
  2. naczelnik urzędu skarbowego – w stosunku do żołnierzy prowadzących działalność gospodarczą i jest to kwota dochodu uzyskanego przez żołnierza z prowadzonej działalności gospodarczej za ostatni rok podatkowy poprzedzający okres odbytych ćwiczeń wojskowych, podzielona przez 252.
  3. Wójt, burmistrz, prezydent miasta – w stosunku do żołnierzy utrzymujących się wyłącznie z działalności rolniczej i jest to kwota uzyskana z pomnożenia liczby hektarów przeliczeniowych gospodarstwa rolnego, w którym żołnierz prowadzi działalność rolniczą, przez miesięczną wysokość przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego, podzielona przez 21.
 5. Złożenie wniosku o ustalenie i wypłatę należnego świadczenia rekompensującego do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na swoje miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące. /wzór wniosku/
 6. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta wydaje decyzję ustalającą prawo do świadczenia rekompensującego utracony dochód i określa wysokość należnego świadczenia.
 7. Wypłata świadczenia.
Metryczka publikacji
wytworzył(a): Jerzy Hirowicz
data wytworzenia: 2019-08-19
opublikował(a): Krzysztof Szypulski
data publikacji: 2019-08-20 07:58:27
data końcowa publikacji: bezterminowo
aktualizacja:
Krzysztof Szypulski - 2019-08-20 08:02:18
ilość odsłon/pobrań: 269575