Herb Polanowa

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Polanowie

  • Link do ePUAP
  • Link do CEIDG
  • Link do Dziennika Ustaw
  • Link do Monitora Polskiego
  • Link do Gminnego portalu Mapowego
  • Link do Gminna Systemu Powiadamiania SMS

Szacowanie szkód łowieckich

W związku z wejściem w życie z dniem 23 sierpnia 2018r. Ustawy z dnia 15 czerwca 2018r. – o zmianie ustawy Prawo Łowieckie oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U z dnia 08 sierpnia 2018 r. poz. 1507), Burmistrz Polanowa informuje, iż zgodnie
z art. 46 ust.3 w/w ustawy wniosek o szacowanie szkód, o których mowa w ust. 1, w  tym ustalenie wysokości odszkodowania, właściciel albo posiadacz gruntów rolnych składa do dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego.

Do spraw z zakresu szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie powyższej ustawy tj. przed dniem 23.08.2018r. stosuje się przepisy dotychczasowe.
Stosownie do w/w regulacji prawnej szacowania szkód łowieckich dokonuje zespół składający się z:

  • przedstawiciela wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego;
  • przedstawiciela dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego;
  • właściciela lub posiadacza gruntów rolnych, na których wystąpiła szkoda.

Niestawiennictwo właściciela albo posiadacza gruntów rolnych lub przedstawiciela wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego nie wstrzymuje dokonania szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny oraz przy wykonywaniu polowania.
Właścicielowi albo posiadaczowi gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda, oraz dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego przysługuje odwołanie do nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody. Odwołanie wnosi się w terminie 7 dni od dnia podpisania protokółu sporządzonego podczas oględzin albo szacowania ostatecznego.

Załączniki

rozmiar pliku:

PDF 96.75 KB

rozmiar pliku:

PDF 152.75 KB

rozmiar pliku:

PDF 915.15 KB

rozmiar pliku:

PDF 751.16 KB

rozmiar pliku:

DOCX 12.97 KB

rozmiar pliku:

DOC 54.00 KB

rozmiar pliku:

DOC 28.00 KB

rozmiar pliku:

PDF 303.77 KB

rozmiar pliku:

PDF 54.48 KB

rozmiar pliku:

PDF 22.56 KB

rozmiar pliku:

PDF 133.79 KB

rozmiar pliku:

PDF 59.95 KB

rozmiar pliku:

PDF 36.06 KB

rozmiar pliku:

PDF 517.83 KB

rozmiar pliku:

PDF 62.91 KB

rozmiar pliku:

PDF 119.67 KB

rozmiar pliku:

PDF 227.92 KB

metadane dokumentu metadane  drukuj wersja do druku
do góry strony