Herb Polanowa

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Polanowie

Szacowanie szkód łowieckich

W związku z wejściem w życie z dniem 23 sierpnia 2018r. Ustawy z dnia 15 czerwca 2018r. – o zmianie ustawy Prawo Łowieckie oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U z dnia 08 sierpnia 2018 r. poz. 1507), Burmistrz Polanowa informuje, iż zgodnie
z art. 46 ust.3 w/w ustawy wniosek o szacowanie szkód, o których mowa w ust. 1, w  tym ustalenie wysokości odszkodowania, właściciel albo posiadacz gruntów rolnych składa do dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego.

Do spraw z zakresu szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie powyższej ustawy tj. przed dniem 23.08.2018r. stosuje się przepisy dotychczasowe.
Stosownie do w/w regulacji prawnej szacowania szkód łowieckich dokonuje zespół składający się z:

  • przedstawiciela wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego;
  • przedstawiciela dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego;
  • właściciela lub posiadacza gruntów rolnych, na których wystąpiła szkoda.

Niestawiennictwo właściciela albo posiadacza gruntów rolnych lub przedstawiciela wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego nie wstrzymuje dokonania szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny oraz przy wykonywaniu polowania.
Właścicielowi albo posiadaczowi gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda, oraz dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego przysługuje odwołanie do nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody. Odwołanie wnosi się w terminie 7 dni od dnia podpisania protokółu sporządzonego podczas oględzin albo szacowania ostatecznego.

Metryczka publikacji
wytworzył(a): Dorota Buczkowska-Szalbierz
data wytworzenia: 2018-04-13
opublikował(a): Krzysztof Szypulski
data publikacji: 2018-04-13 14:25:32
data końcowa publikacji: bezterminowo
aktualizacja:
Krzysztof Szypulski - 2020-10-20 00:36:45
Krzysztof Szypulski - 2018-08-24 09:34:03
Krzysztof Szypulski - 2018-04-13 14:26:39
ilość odsłon/pobrań: 389076