Herb Polanowa

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Polanowie

Transkrypcja aktu stanu cywilnego

I. ZAKRES USŁUGI
Umiejscowienie (transkrypcja) zagranicznych aktów stanu cywilnego (urodzenie, małżeństwo, zgon)- wydawanie polskich aktów stanu cywilnego na podstawie zagranicznego aktu stanu cywilnego.


II. WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Wypełniony wniosek odzielny dla każdego rodzaju aktu – do pobrania na miejscu w pok. nr 1 Urząd Stanu Cywilnego (parter – budynek A) albo na stronie www.bip.polanów.pl)
 2. Dowód osobisty – do wglądu.
 3. Oryginał odpisu zagranicznego aktu stanu cywilnego wraz z jego urzędowym tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula lub kserokopia odpisu potwierdzona przez urząd, który akt wydał; ewentualnie oryginał odpisu aktu stanu cywilnego wydany na druku wielojęzycznym.

III. ZŁOŻENIE WNIOSKU DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
Brak możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną.


IV. OPŁATY

 • odpis zupełny aktu po dokonaniu transkrypcji - 50 zł
 • w przypadku złożenia wniosku przez pełnomocnika 17 zł od pełnomocnictwa
 • za odpis zupełny aktu stanu cywilnego wydany w wyniku sprostowania lub uzupełnienia 39 zł

Opłatę skarbową można uiścić:

 • przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Polanowie nr 73 9317 1038 3900 0996 2000 0037.
 • opłaty na konto można dokonać bez prowizji w Banku Spółdzielczym w Sławnie Oddział w Polanowie przy ul. Dworcowej 3.

V. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
Urząd Stanu Cywilnego,  76-010 Polanów, ul. Wolności 4 w godzinach przyjęć klientów:
poniedziałek, w wtorek, środa – godz. 7:30 – 15:30 czwartek – godz. 7:30 – 16:00 piątek – godz. 7:30 – 15:00


VI. OSOBA ZAŁATWIAJĄCA SPRAWĘ
Mariola Domańska, pok. Nr 2 (parter, budynek A), tel. 94-3481054, m.domanska@polanow.eu


VII. SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA
Rozpoznanie sprawy w zależności od stopnia skomplikowania sprawy, nie później niż w ciągu miesiąca; sprawa szczególnie skomplikowana - nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

VIII. TRYB ODWOŁAWCZY

Organem odwoławczym od negatywnej decyzji jest Wojewoda Zachodniopomorski w Szczecinie za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Polanowie  w terminie  14 dni od dnia otrzymania decyzji.


IX. PODSTAWA PRAWNA

 • art. 104 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. 2021, poz. 709 ze zm.)
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 2021, poz. 1923 ze zm.)

X. UWAGI

Sprawę można załatwić za pośrednictwem polskiego konsula za granicą,

 • wniosek może złożyć członek rodziny osoby wymienionej w akcie: rodzicie, dziadkowie, dzieci, rodzeństwo, małżonek (pokrewieństwo w linii prostej), przedstawiciel ustawowy, osoba, która wykaże interes prawny w transkrypcji lub interes faktyczny w transkrypcji dokumentu potwierdzającego zgon oraz pełnomocnik na podstawie imiennego pełnomocnictwa;
 • strona zamieszkała za granicą lub mająca siedzibę za granicą, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w kraju, jest obowiązana wskazać w kraju pełnomocnika do doręczeń;
 • dokument niezawierający pełnych danych wymaganych prawem polskim (dane z odpisów skróconych lub na druku wielojęzycznym) podlega uzupełnieniu;
 • na wniosek osoby, której akt dotyczy, kierownik urzędu stanu cywilnego dostosowuje pisownię danych zawartych w zagranicznym dokumencie do reguł pisowni polskiej, jeżeli wniosek taki został złożony z wnioskiem o dokonanie transkrypcji;
 • posiadacz dowodu osobistego ma obowiązek wymienić ten dokument w terminie do 4 miesięcy od dnia sporządzenia aktu małżeństwa stwierdzającego zmianę nazwiska, a w przypadku małżeństwa zawartego przed konsulem lub organem zagranicznym od dnia doręczenia odpisu aktu małżeństwa;
 • posiadacz paszportu ma obowiązek wymiany tego dokumentu w terminie 60 dni od dnia sporządzenia aktu małżeństwa stwierdzającego zmianę nazwiska, a w przypadku małżeństwa zawartego przed konsulem lub organem zagranicznym – od dnia doręczenia odpisu aktu małżeństwa.
Metryczka publikacji
wytworzył(a): Gabriela Mikołajczak
data wytworzenia: 2022-09-15
opublikował(a): Krzysztof Szypulski
data publikacji: 2022-09-15 14:31:33
data końcowa publikacji: bezterminowo
aktualizacja:
Krzysztof Szypulski - 2022-09-15 14:41:37
Krzysztof Szypulski - 2022-09-15 14:38:11
ilość odsłon/pobrań: 265016