Herb Polanowa

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Polanowie

  • Link do ePUAP
  • Link do CEIDG
  • Link do Dziennika Ustaw
  • Link do Monitora Polskiego
  • Link do Gminnego portalu Mapowego
  • Link do Gminna Systemu Powiadamiania SMS

Wnioski w sprawie ulg podatkowych

PODSTAWA PRAWNA

Podstawa prawna: art. 67a i 67b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (j. t. Dz. U. z 2002r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.).
 

WYMAGANE DOKUMENTY

1. Wniosek o:
- odroczenie terminu płatności podatku/ opłaty lub zaległości podatkowej,
- umorzenie zaległości podatkowej/ opłaty,
- rozłożenie na raty zapłaty podatku/ zaległości podatkowej/ opłaty,

2. Załączniki:
a) osoby fizyczne - umorzenia, odroczenia, raty:
- formularz oświadczenia osoby fizycznej o: stanie majątkowym, sytuacji rodzinnej, ciężarach finansowych,
- zaświadczenie o dochodach obojga małżonków i osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym,
- odcinki emerytur lub rent - kopie,
- zaświadczenie o zarejestrowaniu wnioskodawcy jako bezrobotnego (lub kopia dowodu pobieranego zasiłku),
- potwierdzenie ewentualnych kosztów leczenia (wypisy ze szpitala, kopie rachunków za leki itp.),
- potwierdzenie wydatków ponoszonych na naukę (kopie rachunków, dowodów zapłaty),
- udokumentowane wydatki ponoszone na utrzymanie mieszkań (kopie rachunków za czynsz, światło, gaz, TV i inne),
- kopia ewentualnych umów spłat zaciągniętego kredytu bankowego,

b) osoby prawne - umorzenia, odroczenia, raty:
- kopia sprawozdania finansowego (np. F-01, Rb-30),
- kopia bilansu,
- kopia specyfikacji zobowiązań i należności,
- kopia planu finansowego,
- kopie deklaracji podatkowych opatrzone datownikiem Urzędu Skarbowego,
- kopie ewentualnych decyzji o spłacie zobowiązań publiczno - prawnych (US, ZUS),
- kopie ewentualnych umów o spłacie zaciągniętego kredytu bankowego,
- w przypadku toczących się postępowań układowych, kopia postanowienia o otwarciu postępowania układowego oraz kopia zgłoszonych wierzytelności,
- kopia ewentualnych programów naprawczych,

c) podatnicy prowadzący działalność gospodarczą:
- informacja o otrzymanej pomocy publicznej
 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
Sekretariat pok. nr 5
 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Do 30 dni.


FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY
Decyzja, której odbiór następuje osobiście lub drogą pocztową z potwierdzeniem odbioru.


JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA
Referat Finansów, tel. 943480786, 943188941.

TRYB ODWOŁAWCZY
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego* w Koszalinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Sekretariacie). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 

UWAGI
1. W przypadku nie załatwienia sprawy we właściwym terminie organ podatkowy zawiadamia o tym stronę podając przyczyny niedotrzymania terminu i wyznacza nowy termin załatwienia sprawy (zgodnie z art. 140 ustawy - Ordynacja podatkowa).
2. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Sekretariacie w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania.

Załączniki

rozmiar pliku:

dokument PDF 103.80 KB

rozmiar pliku:

dokument XLSX 88.61 KB

rozmiar pliku:

dokument XLSX 81.60 KB

rozmiar pliku:

dokument PDF 2.09 MB

Metadane

wytworzył(a):

Barbara Nicpoń

data wytworzenia:

2015-09-25

opublikował(a):

Krzysztof Szypulski

data publikacji:

2015-09-25 14:56:28

aktualizacja:

Krzysztof Szypulski - 2021-01-05 13:34:28

ilość odsłon:

4714

metadane dokumentu metadane  drukuj wersja do druku
do góry strony