Herb Polanowa

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Polanowie

Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Ogólny opis

Przedsiębiorca zainteresowany prowadzeniem działalności gospodarczej związanej ze sprzedażą napojów alkoholowych ma obowiązek uzyskania stosownego zezwolenia.

Możliwe jest uzyskanie następujących rodzajów zezwoleń:

 1. Do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo.
 2. Powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa).
 3. Powyżej 18% zawartości alkoholu.

Procedura postępowania we wszystkich trzech przypadkach jest identyczna, co pozwala na jednym wniosku wystąpić o dowolne jedno, dwa lub wszystkie trzy zezwolenia.


Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony formularz wniosku.
 2. Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości (do wglądu).
 3. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.
 4. Kserokopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny Wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych (oryginał do wglądu).
 5. Zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.
 6. Kserokopia decyzji właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2015,  poz. 594 ze zm.) (oryginał do wglądu).
 7. Urzędnik załatwiający sprawę nie powinien żądać okazania dokumentu, którego wydanie leży w kompetencji urzędu przyjmującego wniosek.

Sposób dostarczania dokumentów

 1. Formularz wniosku dostępny jest również do wydrukowania lub na miejscu w pok. nr 1 (Urząd Stanu Cywilnego – parter blok A).
  Podanie nr telefonu we wniosku jest dobrowolne lecz ułatwia kontakt z wnioskodawcą.
 2. Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
  1. Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
  2. Złożyć osobiście w urzędzie w godzinach jego pracy.:

poniedziałek, wtorek, środa – godz. 7:30 – 15:30
czwartek – godz. 7:30 – 16:00
piątek  – godz. 7:30 – 15:00
w pok. nr 1 – Urząd Stanu Cywilnego (parter blok A).

Dokumenty do wglądu okazuje się urzędnikowi prowadzącemu sprawę przy składaniu wniosku. Dokumenty przesłane do wglądu pocztą tradycyjną - po dokonaniu czynności urzędowych - zostaną odesłane na wskazany adres.

 1. W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni.

Opłaty

 1. Opłatę wnosi się od każdego wnioskowanego zezwolenia odpowiednio:
  1. Do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo - kwota opłaty: wysokość proporcjonalna do okresu ważności zezwolenia, liczona od kwoty 525 PLN należnej za cały rok kalendarzowy.
  2. Powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) - kwota opłaty: wysokość proporcjonalna do okresu ważności zezwolenia, liczona od kwoty 525 PLN należnej za cały rok kalendarzowy.
  3. Powyżej 18% zawartości alkoholu- kwota opłaty: wysokość proporcjonalna do okresu ważności zezwolenia, liczona od kwoty 2.100 PLN należnej za cały rok kalendarzowy.
 2. Powyższa opłata dotyczy przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych oraz tych, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku poprzednim nie przekroczyła wartości:
  1. 37 500 PLN dla napojów do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa;
  2. 37 500 PLN dla napojów powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa);
  3. 77 000 PLN dla napojów powyżej 18% zawartości alkoholu.
 3. Jeśli wnioskodawca prowadził sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim opłatę wnosi odpowiednio:
  1. Jeśli wnioskodawca prowadził sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa i wartość ich sprzedaży w roku poprzednim przekroczyła 37 500 PLN opłata wynosi: proporcjonalnie do okresu ważności zezwolenia, liczona od kwoty stanowiącej 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim, należnej za cały rok kalendarzowy.
  2. Jeśli wnioskodawca prowadził sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) i wartość ich sprzedaży w roku poprzednim przekroczyła 37 500 PLN opłata wynosi: proporcjonalnie do okresu ważności zezwolenia, liczona od kwoty stanowiącej 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim, należnej za cały rok kalendarzowy.
  3. Jeśli wnioskodawca prowadził sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu i wartość ich sprzedaży w roku poprzednim przekroczyła 77 000 PLN opłata wynosi: proporcjonalnie do okresu ważności zezwolenia, liczona od kwoty stanowiącej 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim, należnej za cały rok kalendarzowy.
 4. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię: 17 PLN.
  Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.

Opłatę skarbową można uiścić:
Przelewem  na konto Urzędu Miejskiego w Polanowie  nr 73 9317 1038 3900 0996 2000 0037. Opłaty na konto można dokonać bez prowizji w Banku Spółdzielczym w Sławnie Oddział w Polanowie przy ul. Dworcowej 3.

 1. Termin wniesienia opłaty: przed wydaniem zezwolenia.
 2. W celu otrzymania informacji o wysokości opłaty w konkretnym przypadku, Wnioskodawca powinien skontaktować się z urzędem bezpośrednio lub telefonicznie.
 3. Przed wydaniem zezwoleń należy uiścić opłatę za korzystanie z zezwolenia wynikającą z art. 11 1 ust. 2 i 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zgodnie z art. 11 1 ust. 4 i 5 ww. ustawy przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim są obowiązani do złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów alkoholu w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.
 4. Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto właściwego urzędu przelewem lub przekazem pocztowym.  Opłatę należy uiścić na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Polanowie nr 73 9317 1038 3900 0996 2000 0037. Opłaty gotówką można dokonać bez prowizji w Banku Spółdzielczym w Sławnie Oddział w Polanowie przy ul. Dworcowej 3.

Terminy i sposób załatwienia sprawy

 1. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych lub Decyzję o odmowie wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydaje się w ciągu 30 dni od złożenia kompletnego wniosku.
 2. Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę:
  1. Poprzez pocztę tradycyjną.
  2. Osobiście w siedzibie urzędu.
 3. O formie odbioru decyduje Wnioskodawca w formularzu wniosku.
 4. Przesłanie dokumentu kończącego sprawę pocztą, jest możliwe tylko wtedy, kiedy dokument tożsamości zostanie okazany przy składaniu wniosku lub w trakcie prowadzonego postępowania. W innym przypadku Wnioskodawca musi osobiście odebrać dokument kończący sprawę, z uwagi na konieczność okazania dokumentu tożsamości.
 5. Odbiór zezwolenia  pocztą tradycyjną jest możliwy wówczas, gdy opłata za to zezwolenie została wniesiona przez jego wysłaniem.
 6. Odmowa wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych może nastąpić z następujących powodów:
  1. Występuje brak liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży, ustalonych przez radę gminy (miasta) w drodze uchwały dla terenu gminy (miasta).
  2. Występuje zakaz sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych w danym miejscu zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz uchwałą rady gminy (miasta) w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy (miasta) miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Uchwała nr III/24/2002 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy.

Uchwała nr V/43/2003  Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 18 lutego 2003 r. w sprawie  zasad usytuowania na terenie miasta i gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. (Dz. Urz. Woj. Zach. 2003 r. Nr 37, poz. 576)
 


Informacje na temat przebiegu sprawy

 1. Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z urzędem osobiście.
 2. Informacje można uzyskać również telefonicznie.
  Osoba do kontaktu:
  Gabriela Mikołajczak – Inspektor ds. Urzędu Stanu Cywilnego w Polanowie, pok. nr 1 (parter bloku A).
  tel.  94 3480355, fax 94 3188387
  e-mail: g.mikolajczak@polanow.eu

Tryb odwoławczy

 1. Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem organu, który to rozstrzygnięcie wydał. Odwołanie należy złożyć na jeden z poniższych sposobów:
  1. Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
  2. Bezpośrednio w siedzibie urzędu w godzinach jego pracy.
 2. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego.
 3. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.
 4. Wnioskodawcy przysługuje prawo zrzeczenia się odwołania, co skutkuje tym, że decyzja staje się decyzją ostateczną i prawomocną.

Skargi i wnioski

 1. Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać na jeden z poniższych sposobów:
  1. Pisemnie pocztą tradycyjną.
  2. Pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.
  3. Ustnie do protokołu bezpośrednio u wyznaczonego pracownika urzędu.
 2. Skargi i wnioski są wolne od opłat.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. 2021, poz. 1923, ze zm.)
 2. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U.  2021, poz. 1119 ze zm.).
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2021, poz. 735 ze zm.)
 4. Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2020,  poz. 2021 ze zm.)

Usługi powiązane
Opłata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w następnych latach (po pierwszym roku) prowadzenia działalności jest obliczana według wartości sprzedaży wykazanej przez przedsiębiorcę w składanym przez niego oświadczeniu.
Szczegółowe zasady wnoszenia opłat za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w następnych latach prowadzenia działalności, omówione są w karcie Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Metryczka publikacji
wytworzył(a): Gabriela Mikołajczak
data wytworzenia: 2020-01-27
opublikował(a): Krzysztof Szypulski
data publikacji: 2020-01-27 10:47:13
data końcowa publikacji: bezterminowo
aktualizacja:
Krzysztof Szypulski - 2022-05-18 13:04:13
Krzysztof Szypulski - 2022-05-18 13:03:08
ilość odsłon/pobrań: 266227