Herb Polanowa

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Polanowie

Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń z rejestru stanu cywilnego

I. ZAKRES USŁUGI

 1. Z rejestru stanu cywilnego wydaje się:
  • Odpisy zupełne, skrócone oraz wielojęzyczne aktu stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu).
  • Zaświadczenia o zamieszczonych lub nie zamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby.
 2. Odpis zupełny stanowi dosłowne powtórzenie treści aktu stanu cywilnego wraz ze wszystkimi wzmiankami dodatkowymi.
 3. Odpis skrócony aktu stanu cywilnego zawiera treść aktu stanu cywilnego uwzględniającą treść wzmianek dodatkowych.
 4. Odpis aktu stanu cywilnego i zaświadczenie o zamieszczonych lub nie zamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby wydaje się na wniosek:
  • Osoby, której akt dotyczy.
  • Wstępnego (rodzica, dziadka, babci), zstępnego (dzieci, wnuki), rodzeństwa, małżonka.
  • Przedstawiciela ustawowego lub opiekuna.
  • Osoby, która wykaże w tym interes prawny.
  • Sądów, prokuratury.
  • Organizacji społecznej, jeżeli jest to zgodne z ich celem statutowym i przemawia za tym interes społeczny.
  • Organom administracji publicznej, jeżeli jest to konieczne do realizacji ich ustawowych zadań.
 5. W celu uzyskania odpisu (urodzenia, małżeństwa, zgonu) lub zaświadczenia należy złożyć stosowny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego.

II. WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Wypełniony wniosek – do pobrania  na miejscu w pok. nr 1 Urząd Stanu Cywilnego (parter – budynek A) albo na   stronie www.bip.polanów.pl)
 2. Załączniki:
  • wniosek o wydanie odpisu aktu urodzenia;
  • wniosek o wydanie odpisu aktu małżeństwa;
  • wniosek o wydanie odpisu aktu zgonu.
 3. Dowód dokonania opłaty skarbowej.
 4. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość – do wglądu.
  W sytuacji składania wniosku w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym (ePUAP), dostarczenie dokumentu tożsamości nie jest wymagane.
 5. Dokument wykazujący interes prawny – w przypadku osób, które nie są zstępnymi, wstępnymi, małżonkiem, rodzeństwem osoby, której akt dotyczy.
 6. Pełnomocnictwo – w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej.

III. ZŁOŻENIE WNIOSKU DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Wniosek można złożyć również drogą elektroniczną za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej na stronie: https://epuap.gov.pl

Adres skrytki Urzędu Miejskiego w Polanowie: /wl6adi161y/skrytka (link do skrytki dostępny jest również w zakładce Skrzynka podawcza)


IV. OPŁATY

 • za każdy  odpis zupełny aktu  - 33 zł.
 • za każdy odpis skrócony aktu – 22 zł.
 • za każdy odpis wielojęzyczny aktu – 22 zł.
 • za zaświadczenia o zamieszczonych lub nie zamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby – 24 zł.
 • w przypadku złożenia wniosku przez pełnomocnika 17 zł od pełnomocnictwa

Opłatę skarbową można uiścić:

 • przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Polanowie  nr 73 9317 1038 3900 0996 2000 0037.
 • opłaty na konto można dokonać bez prowizji w Banku Spółdzielczym w Sławnie Oddział w Polanowie przy ul. Dworcowej 3.

V. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Urząd Stanu Cywilnego,  76-010 Polanów, ul. Wolności 4 w godzinach przyjęć klientów:

poniedziałek, w wtorek, środa – godz. 7:30 – 15:30
czwartek – godz. 7:30 – 16:00
piątek  – godz. 7:30 – 15:00


VI. OSOBA ZAŁATWIAJĄCA SPRAWĘ

Gabriela Mikołajczak – Inspektor ds. Urzędu Stanu Cywilnego w Polanowie, pok. nr 1 (parter bloku A).
tel.  94 3480355, fax 94 3188387
e-mail: g.mikolajczak@polanow.eu


VII. SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA

Odpisy aktów sporządzonych w Urzędzie stanu Cywilnego w Polanowie wydaje się w ciągu 3 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

Odpisy aktów sporządzonych w innych urzędach stanu cywilnego wydaje się w ciągu 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.


VIII. TRYB ODWOŁAWCZY

Tryb odwoławczy nie przysługuje.


IX. PODSTAWA PRAWNA

 • art. od 44 do 51 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. 2021, poz. 709 ze zm)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 2021, poz. 1923 ze zm.)

X. UWAGI

Odpisy wydaje się osobie, której akt dotyczy lub jej małżonkowie, krewnym w linii prostej: wstępnym (rodzice, dziadkowie), zstępnym (dzieci, wnuki), rodzeństwu, przedstawicielowi ustawowemu, opiekunowi, a także innej osobie, która wykaże w tym interes prawny, sądom, prokuraturze, organizacjom społecznym, jeżeli jest to zgodne z ich działalnością statutową i przemawia za tym interes społeczny, a ponadto organom administracji publicznej, o ile jest to konieczne do realizacji ich zadań ustawowych.

Metryczka publikacji
wytworzył(a): Gabriela Mikołajczak
data wytworzenia: 2022-05-18
opublikował(a): Krzysztof Szypulski
data publikacji: 2022-05-19 12:28:28
data końcowa publikacji: bezterminowo
aktualizacja:
Krzysztof Szypulski - 2022-05-19 12:42:28
Krzysztof Szypulski - 2022-05-19 12:38:24
ilość odsłon/pobrań: 265453