Herb Polanowa

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Polanowie

Link do portalu ePUAP Link do transmisji z obrad sesji Rady Miejskiej w Polanowie Link do dzienników ustaw Link do monitorów polskich Link do systemu informacji przestrzennej Link do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Link do przydatnych informacji z okolicy

Urząd Miejski w Polanowie

tel: +48 94 3188351

e-mail: um@polanow.eu

ul. Wolności 4

76-010 Polanów

woj. zachodniopomorskie

Burmistrz Polanowa ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntu o pow. 300 m2 stanowiącego część działki nr 67/3, położonej w obrębie ewidencyjnym Kościernica pod stację bazową telefonii komórkowej.

W/w działka posiada urządzoną księgę wieczystą KW KO1K/00042022/0.

Dzierżawa zawarta będzie na okres 3 lat.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego
wynosi 54.000,00 zł netto

Do czynszu dzierżawnego doliczony zostanie podatek od towarów i usług.
Z dzierżawą związane będą uprawnienia do przejazdu i przechodu przez oznaczony na załączniku pas gruntu działki nr 67/3 w celu dostępu do drogi publicznej. Opłata za wyżej wymienione uprawnienie wynosić będzie 0,10 zł/m2 tj. łącznie 83,70 zł netto miesięcznie. Dzierżawca na swój koszt i ryzyko dostosuje pas drogi dojazdowej dla swoich potrzeb i utrzyma go w należytym stanie przez okres dzierżawy.
Roczny czynsz dzierżawny będzie waloryzowany corocznie o wskaźnik inflacji ogłaszany przez GUS za rok poprzedzający.

Minimalna wysokość postąpienia wynosi 2.700,00 zł.

Przetarg odbędzie się dnia 5 lipca 2022 r. o godzinie 10.00 w sali posiedzeń Nr 11 Urzędu Miejskiego w Polanowie.

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej czynszu dzierżawnego, tj. 5.400,00 należy wpłacić na konto Urzędu: Bank Spółdzielczy Sławno Oddział w Polanowie Nr 19 9317 1038 3900 0996 2000 0039, najpóźniej do dnia 01.07.2022 r.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Polanowie.

Wpłata wadium powinna brzmieć „wadium na dzierżawę części działki nr 67/3, obręb Kościenica.

Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet czynszu z tytułu dzierżawy. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.

Czynsz dzierżawny płatny będzie miesięcznie w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, którego płatność dotyczy.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy dzierżawy przez osobę, która wygrała przetarg.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej przed otwarciem przetargu dowodu wpłaty wadium oraz dowodu tożsamości, a w odniesieniu do podmiotów gospodarczych wypisu z rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej oraz właściwych pełnomocnictw osób reprezentujących te podmioty.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia ważnych powodów.

Więcej informacji można uzyskać w Referacie Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – pok. Nr 13, tel. (094) 3480-391.

Podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Polanowie, w sołectwie Kościernica i opublikowaniu na stronie internetowej Gminy Polanów.

Załączniki
Metryczka publikacji
wytworzył(a): Grzegorz Lipski
data wytworzenia: 2022-06-03
opublikował(a): Krzysztof Szypulski
data publikacji: 2022-06-03 14:19:36
data końcowa publikacji: 2022-07-31
ilość odsłon/pobrań: 54