Herb Polanowa

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Polanowie

Link do portalu ePUAP Link do transmisji z obrad sesji Rady Miejskiej w Polanowie Link do dzienników ustaw Link do monitorów polskich Link do systemu informacji przestrzennej Link do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Link do gminnego systemu powiadamiania

Urząd Miejski w Polanowie

tel: +48 94 3188351

e-mail: um@polanow.eu

ul. Wolności 4

76-010 Polanów

woj. zachodniopomorskie

Burmistrz Polanowa ogłasza trzeci przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działek 94/1 i 94/2 o łącznej powierzchni 4,9499 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Jacinki, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW KO1K/00123250/9.

Działki sklasyfikowane są w ewidencji gruntów i budynków użytkami: RIII b.

Plan Ogólny Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Polanów stracił ważność.

Nieruchomość w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta  i Gminy Polanów przeznaczona jest na cele: grunt rolny”

Studium nie stanowi aktu  prawa  miejscowego, lecz wiąże gminę przy sporządzaniu nowych planów miejscowych.

Przetargi na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości zakończone wynikiem negatywnym odbyły się w terminach: 

  • 23 sierpnia 2022 r.- pierwszy przetarg,
  • 18 listopada  2022 r.-drugi przetarg

Cena wywoławcza działki wynosi 160.000,00 złotych

Sprzedaż  nieruchomości zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 931 ze zm.) jest objęte zwolnieniem z podatku od towarów i usług.

Przetarg odbędzie się dnia 21 marca 2023 r. o godz. 11.00 w Sali Posiedzeń (Nr 11) Urzędu Miejskiego w Polanowie.

Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej, tj. 16.000,00 zł należy wpłacić na konto Urzędu: Bank Spółdzielczy Sławno Oddział w Polanowie Nr 19 9317 1038 3900 0996 2000 0039, co najmniej na cztery dni przed przetargiem, tj. do dnia 17 marca 2023 r., przy czym wpłata wadium powinna brzmieć „wadium na kupno nieruchomości gruntowej oznaczonej działkami nr 94/1 i 94/2 obręb Jacinki”.

1.Uzasadnienie do wyboru formy przetargu:

1.Przetarg jest ograniczony do osób uprawnionych do nabycia nieruchomości  rolnych zgodnie z ustawą z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 2569), które spełniają warunki określone w art. 6 przedmiotowej ustawy. Uzasadnienie ograniczenia przetargu do rolników indywidualnych zgodnie z definicją, o której mowa w art. 2 cytowanej ustawy, nieruchomość będąca przedmiotem przetargu stanowi nieruchomość rolną, a w myśl art. 2a tej ustawy nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny. 

Za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadającą kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo. Do powyższego okresu zalicza się okres zamieszkania w innej gminie bezpośrednio poprzedzający zmianę miejsca zamieszkania, jeżeli w gminie tej jest albo była położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład tego gospodarstwa rolnego. Jeżeli nieruchomość będąca przedmiotem przetargu będzie wchodzić w skład wspólności majątkowej małżeńskiej wystarczające jest, gdy rolnikiem indywidualnym jest jeden z małżonków.

2.W przetargu mogą także wziąć udział osoby nie spełniające warunku zawartego w pkt. 1 ppkt.2, wymienione w art. 2a ust. 3 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

2. Do udziału w przetargu mogą zostać zakwalifikowane osoby, które w terminie do dnia 17 marca 2023 r.:

1.Złożą pisemne oświadczenie o zgłoszeniu uczestnictwa w przetargu. Oświadczenie o zgłoszeniu uczestnictwa w przetargu wraz z dokumentami i oświadczeniami wskazanymi w punkcie 3 niniejszego ogłoszenia, potwierdzającymi spełnienie warunków do nabycia nieruchomości rolnej, o których mowa w art.7 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu ustnym ograniczonym w dniu 21 marca 2023 r.– dz. nr 94/1 i 94/2 obręb Jacinki” w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Polanowie pok. Nr 5.

2.Wpłacą wadium. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Polanowie.

W dniu 20 marca 2023 r. zostanie podana lista osób zakwalifikowanych do przetargu.

3.Dokumenty i oświadczenia niezbędne przy zgłoszeniu w przetargu:

1. Zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały jako dowód potwierdzający zamieszkanie od co najmniej 5 lat na terenie gminy, gdzie ma jedną z nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego.

2. Pisemne oświadczenie o łącznej powierzchni użytków rolnych w ramach prowadzonego gospodarstwa rolnego wraz z osobistym prowadzeniem tego gospodarstwa. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia  w nim klauzuli następującej treści „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

3.Dokumenty potwierdzające kwalifikacje rolnicze oferenta zgodnie z art. 6 ust.2 pkt. 2 i ust. 3 oraz art. 7 ust. 9 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 2569) w związku z treścią § 6 i § 7  Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą ( Dz. U. z 2012 r. poz. 109 ze zm.).

4. Potwierdzenie  wniesienia wadium.

5. W przypadku podmiotów, o których mowa w art. 2a ust. 3 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego nie składa się dokumentów wymienionych w punktach od 1 do 3 powyżej, lecz oświadczenie o spełnieniu jednego z warunków określonych w art. 2a ust. 3 ustawy.

Pozostałe warunki przetargu:

Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu podlega zapłacie jednorazowo, najpóźniej w dniu podpisania umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet nabycia działki. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej przez osobę, która wygrała przetarg a także w razie odmowy podpisania protokołu z przetargu przez nabywcę, który został wyłoniony w przetargu.

Małżonkowie pozostający w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej oboje biorą udział w przetargu lub okazują pełnomocnictwo drugiego małżonka do dokonania określonej czynności prawnej. W przypadku rozdzielności majątkowej należy okazać odpowiedni dokument. 

Działka gruntowa sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków zgodnym z wyrysem z mapy ewidencyjnej. W przypadku ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt i starania nabywcy Gmina Polanów nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice. 

Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży i opłaty sądowe ponosi nabywca.

Więcej informacji oraz druki oświadczeń można uzyskać w Referacie Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa–pok. Nr 13,tel.(094)3480-391.

Podlega ogłoszeniu na tablicy Urzędu Miejskiego w Polanowie, w sołectwie Jacinki oraz na stronie internetowej Gminy Polanów i w prasie.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienie w przypadku zaistnienia jedynie ważnych powodów.

Zobacz działkę na mapie

Zobacz działkę na mapie

Metryczka publikacji
wytworzył(a): Grzegorz Lipski
data wytworzenia: 2023-01-20
opublikował(a): Krzysztof Szypulski
data publikacji: 2023-01-20 09:38:49
data końcowa publikacji: 2023-04-10
ilość odsłon/pobrań: 266