Herb Polanowa

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Polanowie

Link do portalu ePUAP Link do transmisji z obrad sesji Rady Miejskiej w Polanowie Link do dzienników ustaw Link do monitorów polskich Link do systemu informacji przestrzennej Link do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Link do gminnego systemu powiadamiania

Urząd Miejski w Polanowie

tel: +48 94 3188351

e-mail: um@polanow.eu

ul. Wolności 4

76-010 Polanów

woj. zachodniopomorskie

Burmistrz Polanowa ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 30/1 o pow. 0,7596 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Nowy Żelibórz

Działka sklasyfikowana jest w ewidencji gruntów i budynków użytkami: PsV-0,6151 ha, N-0,1445 ha.

Wyżej wymieniona działka posiada urządzoną księgę wieczystą KW KO1K/00015138/8.

Plan Ogólny Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Polanów stracił ważność.

Nieruchomość w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Polanów przeznaczona jest na cele: „w części grunt rolny, w części lasy i zadrzewienia, działka znajduje się w obszarze Natura 2000”  

Studium nie stanowi aktu  prawa  miejscowego, lecz wiąże gminę przy sporządzaniu nowych planów miejscowych.

Cena wywoławcza działki wynosi  34.000,00 złotych.

Sprzedaż przedmiotowej działki zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1570 ze. zm.) jest objęte zwolnieniem z podatku od towarów i usług.

Przetarg odbędzie się dnia 24 października  2023 r. o godz. 10.00 w Sali Posiedzeń ( pokój Nr 11) Urzędu Miejskiego w Polanowie.

Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej, t. j. 3.400,00 zł należy wpłacić na konto Urzędu: Bank Spółdzielczy Sławno Oddział w Polanowie Nr 19 9317 1038 3900 0996 2000 0039, co najmniej na cztery dni przed przetargiem, tj. do dnia 20.10. 2023 r., przy czym wpłata wadium powinna brzmieć „ wadium na kupno działki Nr 30/1, obręb Nowy Żelibórz”.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Polanowie.

Wadium osoby wygrywającej przetarg  zalicza się na poczet nabycia działki. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej przez uczestnika, który  przetarg wygrał, a także  w razie  odmowy podpisania protokołu z przetargu przez nabywcę, który został wyłoniony w przetargu.  

Warunkiem udziału w przetargu jest.:

- przedłożenie komisji przetargowej dowodu wniesienia wadium,

- w przypadku osób fizycznych - osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości i nr NIP lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pisemnego pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie. Przy nabyciu nieruchomości do majątku wspólnego wymagana jest obecność  obojga małżonków lub jednego z nich, posiadającego pełnomocnictwo ( zgodę) współmałżonka z notarialnie  poświadczonym podpisem, na nabycie nieruchomości i zaciągnięcie zobowiązań z tego tytułu,

- w przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą – dowodu tożsamości i aktualny wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Przy nabywaniu nieruchomości do majątku wspólnego wymagana jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, posiadającego pełnomocnictwo (zgodę) współmałżonka z notarialnie poświadczonym podpisem, na nabycie nieruchomości i zaciągnięcie zobowiązań z tego tytułu,

 - w przypadku spółek cywilnych – dowodów tożsamości wspólników spółki, właściwych pełnomocnictw sporządzonych notarialnie, aktualnego wyciągu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wspólników, numeru NIP, numeru REGON, umowy spółki, w przypadku nieobecności któregokolwiek ze wspólników – uchwały spółki zezwalającej na nabycie nieruchomości i zaciągnięcie zobowiązań z tego tytułu,

- w przypadku osób prawnych – należy okazać aktualny odpis z właściwego dla danego podmiotu rejestru, właściwe pełnomocnictwa sporządzone notarialnie, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot, umowę spółki, uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości i zaciągnięcie zobowiązań z tego tytułu.

-w przypadku cudzoziemców nie będących obywatelami lub przedsiębiorcami państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego – dodatkowo przedłożyć przyrzeczenia zezwolenia na nabycie nieruchomości (promesy). 

Działka gruntowa sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków zgodnym z wyrysem z mapy ewidencyjnej. W przypadku ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt i starania nabywcy Gmina Polanów nie bierze  odpowiedzialności za ewentualne różnice. 

Więcej informacji można uzyskać w Referacie Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – pok. Nr 13, tel. (094) 3480-391.

Podlega ogłoszeniu na tablicy Urzędu Miejskiego w Polanowie, w sołectwie Nowy Żelibórz oraz na stronie internetowej Gminy Polanów.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienie w przypadku zaistnienia jedynie ważnych powodów.

Wyniki postępowania
Metryczka publikacji
wytworzył(a): Andrzej Kulesza
data wytworzenia: 2023-09-21
opublikował(a): Krzysztof Szypulski
data publikacji: 2023-09-21 17:17:43
data końcowa publikacji: 2023-11-15
aktualizacja:
Krzysztof Szypulski - 2023-09-21 17:18:50
ilość odsłon/pobrań: 166