Herb Polanowa

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Polanowie

Link do portalu ePUAP Link do transmisji z obrad sesji Rady Miejskiej w Polanowie Link do dzienników ustaw Link do monitorów polskich Link do systemu informacji przestrzennej Link do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Link do gminnego systemu powiadamiania

Urząd Miejski w Polanowie

tel: +48 94 3188351

e-mail: um@polanow.eu

ul. Wolności 4

76-010 Polanów

woj. zachodniopomorskie

Burmistrz Polanowa ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na cele rolne nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerami  działek 94/1 i 94/2 o łącznej powierzchni 4,9499 ha ( RIIIb), położonej w obrębie ewidencyjnym Jacinki

Dzierżawa zawarta będzie na okres 3 lat.

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego rocznie wynosi 3.019,44 zł.

Przetarg odbędzie się dnia 9 lutego 2024 r. o godzinie 11.00 w sali posiedzeń Nr 11 Urzędu Miejskiego w Polanowie.

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej czynszu dzierżawnego, tj. 301,94 należy wpłacić na konto Urzędu: Bank Spółdzielczy Sławno Oddział w Polanowie Nr 19 9317 1038 3900 0996 2000 0039, co najmniej na cztery dni przed przetargiem, tj. do dnia 5 lutego 2024 r.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Polanowie.

Wpłata wadium powinna brzmieć „wadium na dzierżawę nieruchomości oznaczonej nr działek 94/1 i 94/2 obr. Jacinki”.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się od podpisania protokołu z przetargu lub zawarcia umowy dzierżawy przez osobę, która wygrała przetarg.

Osoba biorąca udział w przetargu powinna okazać się na przetargu dowodem wpłaty wadium oraz dowodem tożsamości.

Więcej informacji można uzyskać w Referacie Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – pok. Nr 13, tel.(094) 3480-391.

Podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Polanowie, w sołectwie Jacinki oraz opublikowaniu na stronie internetowej Gminy Polanów.

Metryczka publikacji
wytworzył(a): Grzegorz Lipski
data wytworzenia: 2024-01-08
opublikował(a): Krzysztof Szypulski
data publikacji: 2024-01-09 12:26:26
data końcowa publikacji: 2024-02-29
ilość odsłon/pobrań: 129