Herb Polanowa

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Polanowie

Link do portalu ePUAP Link do transmisji z obrad sesji Rady Miejskiej w Polanowie Link do dzienników ustaw Link do monitorów polskich Link do systemu informacji przestrzennej Link do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Link do gminnego systemu powiadamiania

Urząd Miejski w Polanowie

tel: +48 94 3188351

e-mail: um@polanow.eu

ul. Wolności 4

76-010 Polanów

woj. zachodniopomorskie

Burmistrz Polanowa ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki gruntowej oznaczonej numerem działki 24 o pow. 0,7722 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Kościernica.

Burmistrz Polanowa ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki gruntowej oznaczonej Nr 24 o pow. 0,7722 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Kościernica.
Wyżej wymieniona działka posiada urządzoną księgę wieczystą KW KO1K/00070514/1.

Przeznaczenie nieruchomości:
Plan Ogólny Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Polanów stracił ważność.
Nieruchomość w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Polanów przeznaczona jest na cele: „lasy i zadrzewienia”.
Studium nie stanowi aktu prawa miejscowego, lecz wiąże gminę przy sporządzaniu nowych planów miejscowych.

Opis nieruchomości:
Kształt działki regularny, teren płaski ze skłonem w kierunku północnym zakrzaczony olszyna i brzoza oraz porośnięty drzewami -sosny i pojedyncze brzozy. Nieruchomość  położona jest wśród terenów rolnych, zadrzewionych i leśnych, na obrzeżach osady Mirotki. Działka sklasyfikowana jest jako LsV.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i brak jest informacji o zobowiązaniach, których jest ona przedmiotem.
Przy sprzedaży przedmiotowej działki ma zastosowanie art. 37a ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach ( tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1356 ze zm.).

Cena wywoławcza działki wynosi 39.500,00 zł

Sprzedaż przedmiotowej działki zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1570 ze. zm.) jest objęte zwolnieniem z podatku od towarów i usług.

Przetarg odbędzie się dnia 5 marca 2024 r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń (pok. Nr 11) Urzędu Miejskiego w Polanowie.

Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej, tj. 3.950,00 zł należy wpłacić na konto Urzędu: Bank Spółdzielczy Sławno Oddział w Polanowie Nr 19 9317 1038 3900 0996 2000 0039, co najmniej na cztery dni przed przetargiem, tj. do dnia 1 marca 2024 r., przy czym wpłata wadium powinna brzmieć „wadium na kupno działki Nr 24 obręb Kościernica”.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Polanowie.

Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet nabycia działki. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej przez uczestnika, który przetarg wygrał a także w razie odmowy podpisania protokołu z przetargu przez nabywcę, który został wyłoniony w przetargu.

Warunkiem udziału w przetargu jest:
- przedłożenie komisji przetargowej dowodu wniesienia wadium,
- w przypadku osób fizycznych - osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości i nr NIP lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pisemnego pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie. Przy nabyciu nieruchomości do majątku wspólnego wymagana jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, posiadającego pełnomocnictwo (zgodę) współmałżonka z notarialnie poświadczonym podpisem, na nabycie nieruchomości i zaciągnięcie zobowiązań z tego tytułu,
- w przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą – dowodu tożsamości i aktualny wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
- w przypadku spółek cywilnych – dowodów tożsamości wspólników spółki, właściwych pełnomocnictw sporządzonych notarialnie, aktualnego wyciągu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wspólników, numeru NIP, numeru REGON, umowy spółki, w przypadku nieobecności któregokolwiek ze wspólników – uchwały spółki zezwalającej na nabycie nieruchomości i zaciągnięcie zobowiązań z tego tytułu,
- w przypadku osób prawnych – należy okazać aktualny odpis z właściwego dla danego podmiotu rejestru, właściwe pełnomocnictwa sporządzone notarialnie, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot, umowę spółki, uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości i zaciągnięcie zobowiązań z tego tytułu,
- w przypadku cudzoziemców nie będących obywatelami lub przedsiębiorcami państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego – dodatkowo przedłożyć przyrzeczenia zezwolenia na nabycie nieruchomości (promesy).
Więcej informacji można uzyskać w Referacie Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – pok. Nr 13, tel. (094) 3480-391.
Podlega ogłoszeniu na tablicy Urzędu Miejskiego w Polanowie oraz na stronie internetowej Gminy Polanów.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienie w przypadku zaistnienia jedynie ważnych powodów.

Wyniki postępowania
Metryczka publikacji
wytworzył(a): Grzegorz Lipski
data wytworzenia: 2024-02-02
opublikował(a): Agnieszka Kaczka
data publikacji: 2024-02-02 14:43:23
data końcowa publikacji: 2024-03-20
ilość odsłon/pobrań: 123