Herb Polanowa

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Polanowie

Link do portalu ePUAP Link do transmisji z obrad sesji Rady Miejskiej w Polanowie Link do dzienników ustaw Link do monitorów polskich Link do systemu informacji przestrzennej Link do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Link do przydatnych informacji z okolicy

Urząd Miejski w Polanowie

tel: +48 94 3188351

e-mail: um@polanow.eu

ul. Wolności 4

76-010 Polanów

woj. zachodniopomorskie

Burmistrz Polanowa ogłasza V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż: lokalu mieszkalnego nr 1 o powierzchni użytkowej 48,75 m2 wraz z udziałem 117/1000 do gruntu i części wspólnych budynków. Lokal mieszkalny nr 1 położony jest w budynku nr 15 obręb ewidencyjny Cetuń, gm. Polanów na działce nr 7/3 o pow. 2.512 m2, obręb ew. Cetuń, gmina Polanów

Nieruchomość gruntowa posiada urządzoną księgę wieczystą KW 35835/0.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 i 10 a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 685,694,802,1163,1243) sprzedaż lokalu mieszkalnego, podlega zwolnieniu od podatku VAT.

Plan Ogólny Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Polanów stracił ważność.

Nieruchomość zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Polanów przeznaczona jest na cele: „obszar zabudowy istniejącej o przeważającej funkcji mieszkaniowej”

Studium nie stanowi aktu prawa miejscowego, lecz wiąże gminę przy sporządzeniu nowych planów miejscowych.

Cena wywoławcza wynosi 45.000,00 zł

Przetarg odbędzie się dnia 06 wrzesień 2022 r. o godz. 11:00 w Sali Posiedzeń (nr 11) Urzędu Miejskiego w Polanowie.

Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne. Cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity: Dz. U. z 2016, poz.1061 i 2175 ze zm.).

Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej tj.4.500 należy wpłacić na konto Urzędu; Bank Spółdzielczy Sławno Oddział w Polanowie 19 9317 1038 3900 0996 2000 0039, najpóźniej do dnia 31.08.2022 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Polanowie.

Wpłata wadium powinna brzmieć: „Wadium na przetarg - lokal mieszkalny nr 1 położony w budynku nr 15 obręb ew. Cetuń, gm. Polanów”.

Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet nabycia lokalu. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej przez osobę, która wygrała przetarg a także w razie odmowy podpisania protokołu z przetargu przez nabywcę, który został wyłoniony w przetargu.

Warunkiem udziału w przetargu jest:

  • przedłożenie komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium,
  • osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie,
  • w przypadku podmiotów gospodarczych, przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru, zgody organów statutowych do działania w ich imieniu oraz zgody organów statutowych na nabycie nieruchomości. Pełnomocnicy osób prawnych winni przedłożyć notarialne pełnomocnictwo do występowania w imieniu firmy. Wypis z rejestru powinien być wystawiony nie wcześniej niż w okresie 3 miesięcy przed datą przetargu.

Więcej informacji można uzyskać w Referacie Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – pok. nr 14, tel. 943480783.

Podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Polanowie oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanowie.

Metryczka publikacji
wytworzył(a): Grzegorz Lipski
data wytworzenia: 2022-07-26
opublikował(a): Krzysztof Szypulski
data publikacji: 2022-07-27 14:34:28
data końcowa publikacji: 2022-09-30
ilość odsłon/pobrań: 68