Herb Polanowa

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Polanowie

Link do portalu ePUAP Link do transmisji z obrad sesji Rady Miejskiej w Polanowie Link do dzienników ustaw Link do monitorów polskich Link do systemu informacji przestrzennej Link do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Link do gminnego systemu powiadamiania

Urząd Miejski w Polanowie

tel: +48 94 3188351

e-mail: um@polanow.eu

ul. Wolności 4

76-010 Polanów

woj. zachodniopomorskie

Burmistrz Polanowa ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 mieszczącego się w budynku nr 10 w miejscowości Warblewo wraz z pomieszczeniami przynależnymi i ułamkową częścią działki oznaczonej nr 50/1.

Oznaczenie nieruchomości: 

Przeznaczony do sprzedaży wolny lokal mieszkalny nr 3 znajduje się w budynku nr 10 w miejscowości Warblewo na gruncie stanowiącym działkę nr 50/1 o powierzchni 0,17 ha.

Nieruchomość stanowi własność Gminy Polanów, posiada urządzoną księgę wieczysta nr KO1K/00079071/6. Budynek mieszkalny z przeznaczonym do sprzedaży lokalem, jest budynkiem trzyrodzinnym, parterowym z poddaszem mieszkalnym, niepodpiwniczonym. Na działce nr 50/1 znajdują się dwa budynki gospodarcze.

Plan Ogólny Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Polanów stracił ważność.

Nieruchomość w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Polanów przeznaczona jest na cele: „obszar zabudowy istniejącej o funkcji mieszkaniowej, działka leży w Obszarze Chronionego Krajobrazu”.

Studium nie stanowi aktu prawa miejscowego, lecz wiąże gminę przy sporządzaniu nowych planów miejscowych.

Opis lokalu:

Lokal mieszkalny nr 3 znajduje się na poddaszu budynku. W skład lokalu mieszkalnego wchodzą: dwa pokoje, kuchnia, łazienka z wc, przedpokój, spiżarka, schody o łącznej powierzchni użytkowej 29,17 m2. Lokal wyposażony w instalację elektryczną i wodno-kanalizacyjną. Ogrzewanie pomieszczeń etażowe, kocioł zlokalizowany na strychu, przy kominie. Do lokalu przynależy: strych w budynku mieszkalnym o powierzchni 65,38 m2, pomieszczenie gospodarcze w budynku gospodarczym o powierzchni 7,64 m 2 oraz suchy ustęp znajdujący się w budynku gospodarczym o powierzchni 0,88 m2.Udział 43/100 w działce gruntu nr 50/1 i częściach wspólnych budynków.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i ograniczeń w użytkowaniu, nie toczy się wobec niej żadne postępowanie sądowe lub administracyjne dotyczące jej własności albo posiadania.

W przedmiotowym lokalu mieszkalnym znajduje się dojście do instalacji kominowej i wentylacyjnej  dla całego budynku mieszkalnego należące do nieruchomości wspólnej. Wobec powyższego nabywca lokalu nr 3 zobowiązany będzie do ustanowienia nieodpłatnej służebności polegającej na prawie przechodu przez  pomieszczenia wchodzące w skład lokalu tj. schody i pomieszczenie przynależne – strych w celu wykonania czynności związanych z konserwacją i remontem  przewodów kominowych i wentylacyjnych, na rzecz osób i jednostek zobowiązanych  do wykonania  wyżej wymienionych czynności. Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy o własności lokali właściciel lokalu jest zobowiązany zezwolić na wstęp do lokalu, ilekroć jest to niezbędne do przeprowadzenia konserwacji, remontu albo usunięcia awarii w nieruchomości wspólnej, a także w celu wyposażenia budynku, jego części lub innych lokali w dodatkowe instalacje.

Cena wywoławcza  wynosi 32.900,00 złotych 

Na podstawie art. 43 ust.1 pkt. 10 w związku z art. 29 a ust. 8 ustawy z dnia 11.03.2004 roku (tekst jednolity: Dz. U. 2022 r., poz. 931 ze zm.) o podatku od towarów i usług, zwalnia się sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz ze składnikami przynależnymi i gruntem z Vat.

Przetarg odbędzie się dnia 3 marca 2023 r. o godz. 11.00 w sali posiedzeń ( pok. Nr 11) Urzędu Miejskiego w Polanowie.

Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej, tj. 3.290,00 zł należy wpłacić na konto Urzędu: Bank Spółdzielczy Sławno Oddział w Polanowie Nr 19 9317 1038 3900 0996 2000 0039, co najmniej na cztery dni przed przetargiem, tj. do dnia 27 lutego 2023 r., przy czym wpłata wadium powinna brzmieć „wadium na kupno lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku mieszkalnym nr 10 w miejscowości Warblewo”.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Polanowie.

Wadium osoby wygrywającej przetarg  zalicza się na poczet nabycia lokalu. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej przez uczestnika, który przetarg wygrał, a także w razie odmowy podpisania protokołu z przetargu przez nabywcę, który został wyłoniony w przetargu.

Warunkiem udziału w przetargu jest:

- przedłożenie komisji przetargowej dowodu wniesienia wadium,

- w przypadku osób fizycznych - osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pisemnego pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie. Przy nabyciu nieruchomości do majątku wspólnego wymagana jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, posiadającego pełnomocnictwo (zgodę) współmałżonka z notarialnie poświadczonym podpisem, na nabycie nieruchomości i zaciągnięcie zobowiązań z tego tytułu lub złożenie  przez osobę przystępującą do przetargu dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.

- w przypadku spółek cywilnych – dowodów tożsamości wspólników spółki, właściwych pełnomocnictw sporządzonych notarialnie, aktualnego wyciągu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wspólników, numeru NIP, numeru REGON, umowy spółki, w przypadku nieobecności któregokolwiek ze wspólników – uchwały spółki zezwalającej na nabycie nieruchomości i zaciągnięcie zobowiązań z tego tytułu,
- w przypadku osób prawnych – należy okazać aktualny odpis z właściwego dla danego podmiotu rejestru, właściwe pełnomocnictwa sporządzone notarialnie, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot, umowę spółki, uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości i zaciągnięcie zobowiązań z tego tytułu,

Więcej informacji można uzyskać w Referacie Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – pok. Nr 13, tel. (094) 3480-391.

Podlega ogłoszeniu na tablicy Urzędu Miejskiego w Polanowie, sołectwie Warblewo oraz na stronie internetowej Gminy Polanów.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienie w przypadku zaistnienia jedynie ważnych powodów.

Wyniki postępowania
Metryczka publikacji
wytworzył(a): Grzegorz Lipski
data wytworzenia: 2023-01-13
opublikował(a): Krzysztof Szypulski
data publikacji: 2023-01-16 14:55:42
data końcowa publikacji: 2023-03-31
ilość odsłon/pobrań: 232