Herb Polanowa

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Polanowie

Link do portalu ePUAP Link do transmisji z obrad sesji Rady Miejskiej w Polanowie Link do dzienników ustaw Link do monitorów polskich Link do systemu informacji przestrzennej Link do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Link do gminnego systemu powiadamiania

Urząd Miejski w Polanowie

tel: +48 94 3188351

e-mail: um@polanow.eu

ul. Wolności 4

76-010 Polanów

woj. zachodniopomorskie

Burmistrz Polanowa ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 mieszczącego się w budynku nr 10 w miejscowości Warblewo wraz z pomieszczeniami przynależnymi i ułamkową częścią działki oznaczonej nr 50/1

Oznaczenie nieruchomości: 

Przeznaczony do sprzedaży wolny lokal mieszkalny nr 3 znajduje się w budynku nr 10 w miejscowości Warblewo na gruncie stanowiącym działkę nr 50/1 o powierzchni 0,17 ha.

Nieruchomość stanowi własność Gminy Polanów, posiada urządzoną księgę wieczysta nr KO1K/00079071/6. Budynek mieszkalny z przeznaczonym do sprzedaży lokalem, jest budynkiem trzyrodzinnym, parterowym z poddaszem mieszkalnym, niepodpiwniczonym. Na działce nr 50/1 znajdują się dwa budynki gospodarcze.

Plan Ogólny Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Polanów stracił ważność.

Nieruchomość w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Polanów przeznaczona jest na cele: „obszar zabudowy istniejącej o funkcji mieszkaniowej, działka leży w Obszarze Chronionego Krajobrazu”.

Studium nie stanowi aktu prawa miejscowego, lecz wiąże gminę przy sporządzaniu nowych planów miejscowych.

Opis lokalu:

Lokal mieszkalny nr 3 znajduje się na poddaszu budynku. W skład lokalu mieszkalnego wchodzą: dwa pokoje, kuchnia, łazienka z wc, przedpokój, spiżarka, schody o łącznej powierzchni użytkowej 29,17 m2. Lokal wyposażony w instalację elektryczną i wodno-kanalizacyjną. Ogrzewanie pomieszczeń etażowe, kocioł zlokalizowany na strychu, przy kominie. Do lokalu przynależy: strych w budynku mieszkalnym o powierzchni 65,38 m2, pomieszczenie gospodarcze w budynku gospodarczym o powierzchni 7,64 m 2 oraz suchy ustęp znajdujący się w budynku gospodarczym o powierzchni 0,88 m2.Udział 43/100 w działce gruntu nr 50/1 i częściach wspólnych budynków.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i ograniczeń w użytkowaniu, nie toczy się wobec niej żadne postępowanie sądowe lub administracyjne dotyczące jej własności albo posiadania.

W przedmiotowym lokalu mieszkalnym znajduje się dojście do instalacji kominowej i wentylacyjnej  dla całego budynku mieszkalnego należące do nieruchomości wspólnej. Wobec powyższego nabywca lokalu nr 3 zobowiązany będzie do ustanowienia nieodpłatnej służebności polegającej na prawie przechodu przez  pomieszczenia wchodzące w skład lokalu tj. schody i pomieszczenie przynależne – strych w celu wykonania czynności związanych z konserwacją i remontem  przewodów kominowych i wentylacyjnych, na rzecz osób i jednostek zobowiązanych  do wykonania  wyżej wymienionych czynności. Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy o własności lokali właściciel lokalu jest zobowiązany zezwolić na wstęp do lokalu, ilekroć jest to niezbędne do przeprowadzenia konserwacji, remontu albo usunięcia awarii w nieruchomości wspólnej, a także w celu wyposażenia budynku, jego części lub innych lokali w dodatkowe instalacje.

Cena wywoławcza  wynosi 32.900,00 złotych 

Na podstawie art. 43 ust.1 pkt. 10 w związku z art. 29 a ust. 8 ustawy z dnia 11.03.2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2022 r., poz. 931 ze zm.), zwalnia się sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz ze składnikami przynależnymi i gruntem z Vat.

Przetarg odbędzie się dnia 5 września 2023 r. o godz. 10.45 w sali posiedzeń ( pok. Nr 11) Urzędu Miejskiego w Polanowie.

Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej, tj. 3.290,00 zł należy wpłacić na konto Urzędu: Bank Spółdzielczy Sławno Oddział w Polanowie Nr 19 9317 1038 3900 0996 2000 0039, co najmniej na cztery dni przed przetargiem, tj. do dnia 1 września 2023 r., przy czym wpłata wadium powinna brzmieć „wadium na kupno lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku mieszkalnym nr 10 w miejscowości Warblewo”.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Polanowie.

Wadium osoby wygrywającej przetarg  zalicza się na poczet nabycia lokalu. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej przez uczestnika, który przetarg wygrał, a także w razie odmowy podpisania protokołu z przetargu przez nabywcę, który został wyłoniony w przetargu.

Warunkiem udziału w przetargu jest:

  • przedłożenie komisji przetargowej dowodu wniesienia wadium,
  • w przypadku osób fizycznych - osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pisemnego pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie. Przy nabyciu nieruchomości do majątku wspólnego wymagana jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, posiadającego pełnomocnictwo (zgodę) współmałżonka z notarialnie poświadczonym podpisem, na nabycie nieruchomości i zaciągnięcie zobowiązań z tego tytułu lub złożenie  przez osobę przystępującą do przetargu dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.
  • w przypadku spółek cywilnych – dowodów tożsamości wspólników spółki, właściwych pełnomocnictw sporządzonych notarialnie, aktualnego wyciągu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wspólników, numeru NIP, numeru REGON, umowy spółki, w przypadku nieobecności któregokolwiek ze wspólników – uchwały spółki zezwalającej na nabycie nieruchomości i zaciągnięcie zobowiązań z tego tytułu,
  • w przypadku osób prawnych – należy okazać aktualny odpis z właściwego dla danego podmiotu rejestru, właściwe pełnomocnictwa sporządzone notarialnie, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot, umowę spółki, uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości i zaciągnięcie zobowiązań z tego tytułu,

Więcej informacji można uzyskać w Referacie Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – pok. Nr 13, tel. (094) 3480-391.

Podlega ogłoszeniu na tablicy Urzędu Miejskiego w Polanowie, sołectwie Warblewo oraz na stronie internetowej Gminy Polanów.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienie w przypadku zaistnienia jedynie ważnych powodów.

Zobacz działkę na mapie

Wyniki postępowania
Metryczka publikacji
wytworzył(a): Grzegorz Lipski
data wytworzenia: 2023-08-04
opublikował(a): Krzysztof Szypulski
data publikacji: 2023-08-04 21:01:43
data końcowa publikacji: 2023-09-20
aktualizacja:
Krzysztof Szypulski - 2023-08-04 21:09:15
ilość odsłon/pobrań: 123