Herb Polanowa

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Polanowie

Link do portalu ePUAP Link do transmisji z obrad sesji Rady Miejskiej w Polanowie Link do dzienników ustaw Link do monitorów polskich Link do systemu informacji przestrzennej Link do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Link do gminnego systemu powiadamiania

Urząd Miejski w Polanowie

tel: +48 94 3188351

e-mail: um@polanow.eu

ul. Wolności 4

76-010 Polanów

woj. zachodniopomorskie

Burmistrz Polanowa ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 mieszczącego się w budynku nr 6 przy ulicy Partyzanckiej w Polanowie wraz z ułamkową częścią działki oznaczonej nr 118, obręb 2 miasta Polanowa.

Oznaczenie nieruchomości: 

Przeznaczony do sprzedaży wolny lokal mieszkalny nr 2 znajduje się w budynku nr 6 przy ulicy Partyzanckiej w miejscowości Polanów na gruncie stanowiącym działkę nr 118 o powierzchni 0,0591 ha.

Nieruchomość gruntowa posiada, urządzoną księgę wieczysta nr KO1K/00014807/2. Budynek mieszkalny z przeznaczonym do sprzedaży lokalem, jest budynkiem trzyrodzinnym, piętrowym, częściowo podpiwniczonym w zabudowie bliźniaczej. Na działce nr 118 znajduje się jeden budynek gospodarczy.

Plan Ogólny Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Polanów stracił ważność.

Nieruchomość w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Polanów przeznaczona jest na cele: „obszar zabudowy istniejącej o funkcji mieszkaniowej. Działka leży w Obszarze Chronionego Krajobrazu oraz obszarze chronionym NATURA 2000”.

Studium nie stanowi aktu prawa miejscowego, lecz wiąże gminę przy sporządzaniu nowych planów miejscowych.

Opis lokalu:

Lokal mieszkalny nr 2 znajduje się na parterze budynku. Wejście do lokalu z tyłu budynku. W lokalu mieszkalnym funkcjonalnie można wyodrębnić: dwa pokoje w tym jeden przejściowy, przejściową kuchnię, przedpokój i wc o łącznej powierzchni użytkowej 49,13 m2. Lokal wyposażony w instalację elektryczną i wodno-kanalizacyjną. Urządzenia grzewcze częściowo rozebrane nie nadające się do dalszej eksploatacji. Udział w wysokości 24/100 części w działce gruntu nr 118 i częściach wspólnych budynku mieszkalnego. Lokal do kapitalnego remontu.

Lokal mieszkalny jest wolny od obciążeń i zobowiązań oraz ograniczeń w użytkowaniu, nie toczy się wobec niego żadne postępowanie sądowe lub administracyjne dotyczące jego własności albo posiadania.

Cena wywoławcza wynosi 98.000,00 złotych 

Na podstawie art. 43 ust.1 pkt. 10 w związku z art. 29 a ust. 8 ustawy z dnia 11.03.2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2024 r., poz. 361), zwalnia się sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz ze składnikami przynależnymi i gruntem z Vat.

Przetarg odbędzie się dnia 26 kwietnia 2024 r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń ( pok. Nr 11) Urzędu Miejskiego w Polanowie.

Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej, tj. 9.800,00 zł należy wpłacić na konto Urzędu: Bank Spółdzielczy Sławno Oddział w Polanowie Nr 19 9317 1038 3900 0996 2000 0039, co najmniej na cztery dni przed przetargiem, tj. do dnia 22 kwietnia 2024 r., przy czym wpłata wadium powinna brzmieć „wadium na kupno lokalu mieszkalnego nr 2 przy ulicy Partyzanckiej 6 w Polanowie”.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Polanowie.

Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet nabycia lokalu. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej przez uczestnika, który przetarg wygrał, a także w razie odmowy podpisania protokołu z przetargu przez nabywcę, który został wyłoniony w przetargu.

Warunkiem udziału w przetargu jest:

- przedłożenie komisji przetargowej dowodu wniesienia wadium,

- w przypadku osób fizycznych - osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pisemnego pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie. Przy nabyciu nieruchomości do majątku wspólnego wymagana jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, posiadającego pełnomocnictwo (zgodę) współmałżonka z notarialnie poświadczonym podpisem, na nabycie nieruchomości i zaciągnięcie zobowiązań z tego tytułu lub złożenie  przez osobę przystępującą do przetargu dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.

- w przypadku spółek cywilnych – dowodów tożsamości wspólników spółki, właściwych pełnomocnictw sporządzonych notarialnie, aktualnego wyciągu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wspólników, numeru NIP, numeru REGON, umowy spółki, w przypadku nieobecności któregokolwiek ze wspólników – uchwały spółki zezwalającej na nabycie nieruchomości i zaciągnięcie zobowiązań z tego tytułu,

- w przypadku osób prawnych – należy okazać aktualny odpis z właściwego dla danego podmiotu rejestru, właściwe pełnomocnictwa sporządzone notarialnie, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot, umowę spółki, uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości i zaciągnięcie zobowiązań z tego tytułu,

Więcej informacji można uzyskać w Referacie Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – pok. Nr 13, tel. (094) 3480-391. 

Podlega ogłoszeniu na tablicy Urzędu Miejskiego w Polanowie, w prasie oraz na stronie internetowej Gminy Polanów.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienie w przypadku zaistnienia jedynie ważnych powodów.

Metryczka publikacji
wytworzył(a): Grzegorz Lipski
data wytworzenia: 2024-03-18
opublikował(a): Krzysztof Szypulski
data publikacji: 2024-03-19 13:48:23
data końcowa publikacji: 2024-05-11
ilość odsłon/pobrań: 133