Herb Polanowa

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Polanowie

Link do portalu ePUAP Link do transmisji z obrad sesji Rady Miejskiej w Polanowie Link do dzienników ustaw Link do monitorów polskich Link do systemu informacji przestrzennej Link do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Link do gminnego systemu powiadamiania

Urząd Miejski w Polanowie

tel: +48 94 3188351

e-mail: um@polanow.eu

ul. Wolności 4

76-010 Polanów

woj. zachodniopomorskie

Burmistrz Polanowa
ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 mieszczącego się w budynku nr 8 przy ulicy Sławieńskiej w miejscowości Polanów wraz z pomieszczeniami przynależnymi i ułamkową częścią działki oznaczonej nr 141/2, obręb 2 miasta Polanowa.

Oznaczenie nieruchomości: 

Przeznaczony do sprzedaży  lokal mieszkalny nr 3 znajduje się w budynku nr 8 przy ulicy Sławieńskiej  w miejscowości Polanów na gruncie stanowiącym działkę nr 141/2 o powierzchni 0,0749 ha. Działka, posiada urządzoną księgę wieczysta nr KO1K/00015429/5. Budynek mieszkalny z przeznaczonym do sprzedaży lokalem, jest budynkiem czterorodzinnym, trzykondygnacyjnym, częściowo podpiwniczonym, w zabudowie bliźniaczej. Na działce nr 141/2 znajdują się trzy budynki gospodarcze.

Plan Ogólny Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Polanów stracił ważność. Nieruchomość w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Polanów przeznaczona jest na cele: „obszar zabudowy istniejącej o funkcji mieszkaniowej”. Studium nie stanowi aktu prawa miejscowego, lecz wiąże gminę przy sporządzaniu nowych planów miejscowych.

Pierwszy przetarg na sprzedaż  przedmiotowego lokalu odbył się w dniu 12 kwietnia 2024 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

Opis lokalu: Lokal mieszkalny nr 3 znajduje się na drugiej kondygnacji budynku. W skład lokalu mieszkalnego wchodzą: dwa pokoje, kuchnia, łazienka z wc, spiżarka o łącznej powierzchni użytkowej 48,72 m2. Kuchnia jest przejściowa, jeden pokój i łazienka mają oddzielne wejście z klatki schodowej. Lokal wyposażony w instalację elektryczną i wodno-kanalizacyjną. Ogrzewanie pomieszczeń piec kaflowy w pokoju, westfalka w kuchni. Do lokalu przynależą dwie piwnice o łącznej powierzchni 9 m2. Udział 203/1000 w działce gruntu nr 141/2, w częściach wspólnych budynków oraz do pomieszczenia po byłej pralni w budynku niemieszkalnym. Lokal mieszkalny jest wolny od obciążeń, zobowiązań i ograniczeń w użytkowaniu, nie toczy się wobec niego żadne postępowanie sądowe lub administracyjne dotyczące jej własności albo posiadania.

Cena wywoławcza wynosi 60.000,00 złotych.

Na podstawie art. 43 ust.1 pkt. 10 w związku z art. 29 a ust. 8 ustawy z dnia 11.03.2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2024 r., poz. 361), zwalnia się sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz ze składnikami przynależnymi i gruntem z Vat.

Przetarg odbędzie się dnia 28 maja 2024 r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń ( pok. Nr 11) Urzędu Miejskiego w Polanowie.

Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej, tj. 6.000,00 zł należy wpłacić na konto Urzędu: Bank Spółdzielczy Sławno Oddział w Polanowie Nr 19 9317 1038 3900 0996 2000 0039, co najmniej na cztery dni przed przetargiem, tj. do dnia 24 maja 2024 r., przy czym wpłata wadium powinna brzmieć „wadium na kupno lokalu mieszkalnego nr 3 przy ul. Sławieńska 8 w Polanowie ”. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Polanowie. Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet nabycia lokalu. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej przez uczestnika, który przetarg wygrał, a także w razie odmowy podpisania protokołu z przetargu przez nabywcę, który został wyłoniony w przetargu.

Warunkiem udziału w przetargu jest:

-przedłożenie komisji przetargowej dowodu wniesienia wadium,- w przypadku osób fizycznych 

- osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pisemnego pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie. Przy nabyciu nieruchomości do majątku wspólnego wymagana jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, posiadającego pełnomocnictwo (zgodę) współmałżonka z notarialnie poświadczonym podpisem, na nabycie nieruchomości i zaciągnięcie zobowiązań z tego tytułu lub złożenie  przez osobę przystępującą do przetargu dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.

- w przypadku spółek cywilnych – dowodów tożsamości wspólników spółki, właściwych pełnomocnictw sporządzonych notarialnie, aktualnego wyciągu z Centralnej Ewidencji
 i Informacji o Działalności Gospodarczej wspólników, numeru NIP, numeru REGON, umowy spółki, w przypadku nieobecności któregokolwiek ze wspólników – uchwały spółki zezwalającej na nabycie nieruchomości i zaciągnięcie zobowiązań z tego tytułu,

-w przypadku osób prawnych – należy okazać aktualny odpis z właściwego dla danego podmiotu rejestru, właściwe pełnomocnictwa sporządzone notarialnie, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot, umowę spółki, uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości i zaciągnięcie zobowiązań z tego tytułu.

Więcej informacji można uzyskać w Referacie Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – pok. Nr 13, tel. (094) 3480-391. 

Podlega ogłoszeniu na tablicy Urzędu Miejskiego w Polanowie, w prasie  oraz na stronie internetowej Gminy Polanów.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienie w przypadku zaistnienia jedynie ważnych powodów.

Wyniki postępowania
Metryczka publikacji
wytworzył(a): Grzegorz Lipski
data wytworzenia: 2024-04-23
opublikował(a): Krzysztof Szypulski
data publikacji: 2024-04-23 11:20:24
data końcowa publikacji: 2024-06-11
ilość odsłon/pobrań: 155