Herb Polanowa

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Polanowie

Link do portalu ePUAP Link do transmisji z obrad sesji Rady Miejskiej w Polanowie Link do dzienników ustaw Link do monitorów polskich Link do systemu informacji przestrzennej Link do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Link do gminnego systemu powiadamiania

Urząd Miejski w Polanowie

tel: +48 94 3188351

e-mail: um@polanow.eu

ul. Wolności 4

76-010 Polanów

woj. zachodniopomorskie

Burmistrz Polanowa ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 mieszczącego się w budynku nr 6 przy ulicy Partyzanckiej w Polanowie wraz z ułamkową częścią działki oznaczonej nr 118, obręb 2 miasta Polanowa

Oznaczenie nieruchomości: 

Przeznaczony do sprzedaży lokal mieszkalny nr 2 znajduje się w budynku nr 6 przy ulicy Partyzanckiej w miejscowości Polanów na gruncie stanowiącym działkę nr 118 o powierzchni 0,0591 ha.

Nieruchomość gruntowa posiada, urządzoną księgę wieczysta nr KO1K/00014807/2. Budynek mieszkalny z przeznaczonym do sprzedaży lokalem, jest budynkiem trzyrodzinnym, piętrowym, częściowo podpiwniczonym w zabudowie bliźniaczej. Na działce nr 118 znajduje się jeden budynek gospodarczy.

Plan Ogólny Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Polanów stracił ważność.

Nieruchomość w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Polanów przeznaczona jest na cele: „obszar zabudowy istniejącej o funkcji mieszkaniowej. Działka leży w Obszarze Chronionego Krajobrazu oraz obszarze chronionym NATURA 2000”.

Studium nie stanowi aktu prawa miejscowego, lecz wiąże gminę przy sporządzaniu nowych planów miejscowych.

Pierwszy przetarg na sprzedaż  przedmiotowego lokalu odbył się w dniu 26 kwietnia 2024 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

Opis lokalu:

Lokal mieszkalny nr 2 znajduje się na parterze budynku. Wejście do lokalu z tyłu budynku. W lokalu mieszkalnym funkcjonalnie można wyodrębnić: dwa pokoje w tym jeden przejściowy, przejściową kuchnię, przedpokój i wc o łącznej powierzchni użytkowej 49,13 m2. Lokal wyposażony w instalację elektryczną i wodno-kanalizacyjną. Urządzenia grzewcze częściowo rozebrane nie nadające się do dalszej eksploatacji. Udział w wysokości 24/100 części w działce gruntu nr 118 i częściach wspólnych budynku mieszkalnego. Lokal do kapitalnego remontu.

Lokal mieszkalny jest wolny od obciążeń i zobowiązań oraz ograniczeń w użytkowaniu, nie toczy się wobec niego żadne postępowanie sądowe lub administracyjne dotyczące jego własności albo posiadania.

Cena wywoławcza wynosi 78.000,00 złotych 

Na podstawie art. 43 ust.1 pkt. 10 w związku z art. 29 a ust. 8 ustawy z dnia 11.03.2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2024 r., poz. 361), zwalnia się sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz ze składnikami przynależnymi i gruntem z Vat.

Przetarg odbędzie się dnia 11 czerwca 2024 r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń ( pok. Nr 11) Urzędu Miejskiego w Polanowie.

Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej, tj. 7.800,00 zł należy wpłacić na konto Urzędu: Bank Spółdzielczy Sławno Oddział w Polanowie Nr 19 9317 1038 3900 0996 2000 0039, co najmniej na cztery dni przed przetargiem, tj. do dnia 7 czerwca 2024 r., przy czym wpłata wadium powinna brzmieć „wadium na kupno lokalu mieszkalnego nr 2 przy ulicy Partyzanckiej 6 w Polanowie”.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Polanowie.

Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet nabycia lokalu. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej przez uczestnika, który przetarg wygrał, a także w razie odmowy podpisania protokołu z przetargu przez nabywcę, który został wyłoniony w przetargu.

Warunkiem udziału w przetargu jest:

- przedłożenie komisji przetargowej dowodu wniesienia wadium,

- w przypadku osób fizycznych - osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pisemnego pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie. Przy nabyciu nieruchomości do majątku wspólnego wymagana jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, posiadającego pełnomocnictwo (zgodę) współmałżonka z notarialnie poświadczonym podpisem, na nabycie nieruchomości i zaciągnięcie zobowiązań z tego tytułu lub złożenie  przez osobę przystępującą do przetargu dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.

- w przypadku spółek cywilnych – dowodów tożsamości wspólników spółki, właściwych pełnomocnictw sporządzonych notarialnie, aktualnego wyciągu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wspólników, numeru NIP, numeru REGON, umowy spółki, w przypadku nieobecności któregokolwiek ze wspólników – uchwały spółki zezwalającej na nabycie nieruchomości i zaciągnięcie zobowiązań z tego tytułu,

- w przypadku osób prawnych – należy okazać aktualny odpis z właściwego dla danego podmiotu rejestru, właściwe pełnomocnictwa sporządzone notarialnie, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot, umowę spółki, uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości i zaciągnięcie zobowiązań z tego tytułu,

Więcej informacji można uzyskać w Referacie Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – pok. Nr 13, tel. (094) 3480-391. 

Podlega ogłoszeniu na tablicy Urzędu Miejskiego w Polanowie, w prasie oraz na stronie internetowej Gminy Polanów.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienie w przypadku zaistnienia jedynie ważnych powodów.

Metryczka publikacji
wytworzył(a): Grzegorz Lipski
data wytworzenia: 2024-05-08
opublikował(a): Krzysztof Szypulski
data publikacji: 2024-05-08 12:57:52
data końcowa publikacji: 2024-06-30
ilość odsłon/pobrań: 68