Herb Polanowa

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Polanowie

OBWIESZCZENIA W SPRAWIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
Link do portalu ePUAP Link do transmisji z obrad sesji Rady Miejskiej w Polanowie Link do dzienników ustaw Link do monitorów polskich Link do systemu informacji przestrzennej Link do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Link do gminnego systemu powiadamiania

Urząd Miejski w Polanowie

tel: +48 94 3188351

e-mail: um@polanow.eu

ul. Wolności 4

76-010 Polanów

woj. zachodniopomorskie

Zawiadomienie - obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego

GM.IV.6730.6.2023

Na podstawie art. 49 i 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2023r. poz. 775), zawiadamiam o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na: „budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 3/19, obr. 0004, Polanów”. Postępowanie prowadzone na wniosek: Państwa Aleksandry i Stanisława Lendzion, reprezentowanych przez Panią Annę Molendę, ul. Zwycięstwa 40/70, 75-037 Koszalin,

Jednocześnie informuję osoby, którym przysługuje status strony o uprawnieniach wynikających z art. 10 kpa, który daje prawo do czynnego udziału w każdym stadium, w tym o prawie do przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków dowodowych w postępowaniu administracyjnym. Z dokumentacją w powyższej sprawie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Polanowie, ul. Wolności 4 w pokoju nr 10 - Referat Inwestycji, Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej.

Niniejsze obwieszczenie zamieszczone zostanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Polanowie oraz udostępnione będzie z dniem 24 maja 2023 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanowie pod adresem:  https://bip.polanow.pl/obwieszczenia-w-sprawie-decyzji-o-warunkach-zabudowy/k/17/447/.

Zgodnie z art. 49 K.p.a.  zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Metryczka publikacji
wytworzył(a): Grzegorz Lipski
data wytworzenia: 2023-05-23
opublikował(a): Krzysztof Szypulski
data publikacji: 2023-05-24 14:32:24
data końcowa publikacji: 2023-06-08
ilość odsłon/pobrań: 133737