Herb Polanowa

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Polanowie

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 180 poz. 1493 ze zm.) przemoc w rodzinie to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób najbliższych (w rozumieniu art.115 §11 Kodeksu karnego), a także innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

Formy przemocy, z jakimi możemy się spotkać.

Przemoc fizyczna: to działanie z użyciem siły, którego rezultatem jest zamierzone zranienie np. bicie, uderzanie, popychanie, szarpanie, kopanie, duszenie, policzkowanie.

Przemoc psychiczna: to poniżanie, wyśmiewanie, upokarzanie, zawstydzanie, narzucanie własnych poglądów, kontrolowanie, ograniczanie kontaktów z innymi ludźmi, grożenie, szantażowanie, obrażanie, wyzywanie, krytykowanie, ciągłe niepokojenie, straszenie.

Przemoc seksualna: to zmuszanie do określonych zachowań i kontaktów seksualnych (gwałt, zmuszanie do oglądania filmów, zdjęć pornograficznych itd.).

Przemoc ekonomiczna: to działanie zmierzające do uzależnienia finansowego od sprawcy np. niezaspakajanie podstawowych potrzeb materialnych, odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie podjęcia pracy, okradanie, zmuszanie do zaciągania zobowiązań finansowych wbrew woli.

Zaniedbanie: to naruszenie obowiązku do opieki ze strony osób bliskich, niedawanie środków na utrzymanie, pozbawianie jedzenia, ubrania, schronienia, brak pomocy w chorobie, nieudzielenie pomocy, uniemożliwianie dostępu do miejsc zaspokojenia podstawowych potrzeb: mieszkania, kuchni, łazienki, łóżka itp.

 

Zespół Interdyscyplinarny.

Utworzenie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie jest efektem wejścia w życie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz towarzyszących jej regulacji prawa miejscowego. Celem działania Zespołu jest koordynowanie systemu przeciwdziałania przemocy domowej na najniższym szczeblu samorządu terytorialnego – w obszarze gminy. Zespół to grupa ludzi, zajmująca się rozwiązaniem konkretnego problemu przy wykorzystaniu zasobów będących w dyspozycji każdego z członków takiego Zespołu. Jego funkcjonowanie określone jest w drodze porozumień zawartych między gminą, a podmiotami niosącymi pomoc osobom doznającym przemocy w rodzinie.

Skład zespołu to przedstawiciele:

 • jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
 • gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,
 • Policji,
 • oświaty,
 • ochrony zdrowia,
 • organizacji pozarządowych,
 • kuratorów sądowych.

Zadania Zespołu Interdyscyplinarnego:

 • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
 • podejmowanie działań w środowisku zagrożonych przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
 • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym,
 • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

 

Adresatami działań podejmowanych przez członków Zespołu Interdyscyplinarnego są przede wszystkim:

 • rodziny i osoby dotknięte zjawiskiem przemocy, w których zdarzają się przypadki stosowania przemocy wobec dziecka, współmałżonka, osoby niepełnosprawnej jak również osoby niespokrewnionej,
 • rodziny, w których nadużywany jest alkohol,
 • rodziny, w których występują konflikty pomiędzy rodzicami a dzieckiem/dziećmi,
 • rodziny z grupy ryzyka stosowania przemocy, szczególnie wobec małoletnich.

Co to jest Niebieska Karta i jak to działa?

Jest to procedura, której celem jest zatrzymanie przemocy. Początkiem procedury jest założenie Niebieskiej Karty A. Można to zrobić podczas interwencji policji w domu – policja ma obowiązek taką kartę założyć podczas zdarzenia. Można też udać się osobiście na posterunek i tam policja również ma obowiązek założyć Niebieską Kartę. Oprócz policji w przypadku podejrzenia stosowania przemocy w rodzinie Niebieską Kartę zakładają również:

 • Ośrodki Pomocy Społecznej
 • placówki oświatowe – szkoły, przedszkola
 • placówki służby zdrowia – przychodnie, szpitale
 • gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych

Przy założeniu Niebieskiej Karty A osoba pokrzywdzona otrzymuje formularz o nazwie Niebieska Karta B z informacjami, gdzie dodatkowo może otrzymać pomoc.

Po założeniu Niebieskiej Karty A przez służby karta jest przekazywana do Zespołu. Po zapoznaniu się z kartą Zespół zaprasza osobę doznającą przemocy na spotkanie, na którym wspólnie z osobą pokrzywdzoną buduje plan pomocy dopasowany do jej potrzeb oraz jest uzupełniania Niebieska Karta C. W planie pomocy może znaleźć się np. monitoring sytuacji rodzinnej przez dzielnicowego lub pracownika socjalnego, pomoc materialna, pomoc psychologiczna, pomoc prawna, złożenie wniosków do sądu.

W kolejnym etapie zespół wzywa osobę, co, do której istnieje podejrzenie stosowania przemocy na rozmowę dotyczącą konsekwencji stosowania przemocy oraz uzupełniania jest Niebieska Karta D. Po przeprowadzeniu rozmów z osobami, których dotyczy Niebieska Karta realizowany będzie zaplanowany "plan pomocy".

Niezależnie od prowadzonej procedury Niebieskiej Karty, jeśli czujesz się zagrożona/ny lub istnieje zagrożenie zdrowia i bezpieczeństwa warto wzywać policję.

Jeżeli wobec Ciebie stosowana jest przemoc lub jesteś świadkiem, stosowania przemocy w rodzinie to zareaguj.

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Polanowie

Siedziba: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Polanowie, ul. Wolności 7, 76-010 Polanów, tel. 94 3188385, poczta e-mail: mgops@polanow.pl

Gdzie zgłosić się po pomoc:

 • Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Polanowie, ul. Wolności 7, 76- 010 Polanów, tel. 94 3419456
 • Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Polanowie ul. Wolności 7, 76-010 Polanów, tel. 94 3419461
 • Posterunek Policji w Polanowie ul. Dworcowa 11, 76-010 Polanów, tel. 477841213
 • Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia", bezpłatna infolinia: 800-120-002

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie ul. Wł. Andersa 32,
75-626 Koszalin, tel. 94 71 40 217

Poradnictwo: tel. 94 71 40 253, e-mail: przemoc@powiat.koszalin.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie jest organizatorem warsztatów w ramach programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Program korekcyjno–edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie jest formą działań psychologicznych i edukacyjnych oraz specjalizacyjnych ukierunkowanych na zmianę zachowań i postaw osób stosujących przemoc i prezentujących zachowania agresywne oraz zwiększenie zdolności do samokontroli agresywnych zachowań i konstruktywnego współżycia w rodzinie.

Warsztaty dają realną szansę na wewnętrzną zmianę oraz na odbudowanie relacji rodzinnych w oparciu o wartości partnerstwa, szacunku, odpowiedzialności.

W warsztatach uczestniczą osoby zobowiązane przez Sąd, Prokuraturę, Zespoły Interdyscyplinarne i kuratorów sądowych oraz osoby zgłaszające się z własnej woli.

 

Komenda Miejska Policji w Koszalinie  ul. Słowackiego 11, 75 0 950 Koszalin,
tel. 112, 99, e-mail: sekretariat.koszalin@sc-policja.gov.pl

Telefon zaufania – Komenda Miejska Policji w Koszalinie – interwencyjny, informacyjny 94 3429 333

Prokuratura Okręgowa w Koszalinie ul. Władysława Andersa 34a
75-950 Koszalin tel. 94 34-28-697

email: biuro.podawcze.pokos@prokuratura.gov.pl

 

Policyjny telefon zaufania- interwencyjny 800 12 01 48

Dziecięcy telefon zaufania – interwencyjny, informacyjny 800 12 12 12

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży – interwencyjny, informacyjny   116 111

Całodobowy telefon interwencyjny dla kobiet Fundacji Praw Kobiet 
600 07 07 17 (czynny całą dobę)

Kryzysowy telefon zaufania – interwencyjny, informacyjny  116 123  (codziennie od 14.00 do 22.00)

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie NIEBIESKA LINIA – interwencyjny, informacyjny  22 668 70 00  www.niebieskalinia.info

 

PRZEMOC TO PRZESTĘPSTWO

Art.207 § 1. KK: § 1

Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

§ 1 a.

Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą nieporadną ze względu na jej wiek, stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§ 2.

Jeśli czyn określony w § 1 lub 1a połączony jest ze stosowaniem szczególnego okrucieństwa, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

§ 3.

Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1-2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

 

Osoby doznające przemocy i jej świadkowie!

Pamiętajcie o tym, że prawo jest po stronie osób pokrzywdzonych

Osoby stosujące przemoc!

Pamiętajcie o tym, że możecie ponieść poważne konsekwencje prawne!

 

Metryczka publikacji
wytworzył(a): Justyna Kosek
data wytworzenia: 2018-09-25
opublikował(a): Krzysztof Szypulski
data publikacji: 2018-09-25 14:18:58
data końcowa publikacji: bezterminowo
aktualizacja:
Krzysztof Szypulski - 2023-02-10 14:38:51
Krzysztof Szypulski - 2023-02-10 14:37:48
Krzysztof Szypulski - 2021-02-19 10:27:18
Krzysztof Szypulski - 2021-02-19 10:09:54
Krzysztof Szypulski - 2018-09-26 08:32:58
Krzysztof Szypulski - 2018-09-25 15:10:45
Krzysztof Szypulski - 2018-09-25 15:08:48
ilość odsłon/pobrań: 133881