Herb Polanowa

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Polanowie

Zgłoszenie imprezy kulturalnej lub sportowo - rekreacyjnej nie będącej imprezą masową

Do kogo adresowana jest procedura:

Organizator jednorazowych lub cyklicznych imprez kulturalnych lub rozrywkowych poza stałą siedzibą organizatora.

Forma załatwienia sprawy:

Przyjęcie i sprawdzenie zgłoszenia oraz załączników, w tym ich zaewidencjonowanie. W przypadku przyjęcia zgłoszenia bez zastrzeżeń nie udziela się odpowiedzi.

Opłaty:

Postępowanie nie podlega opłatom.

Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie, nie później niż 14 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.

Pokój, w którym można uzyskać informacje:

Urząd Stanu Cywilnego  – pokój nr 1

Telefon, e-mail:

tel. 943480355

g.mikolajczak@polanow.eu

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U . 2019, poz. 2171 ze zm.)
  • Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U.2020 r. poz. 194 ze zm.)

Dodatkowe informacje:

Zawiadomienie należy złożyć nie później niż 30 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia wraz z potwierdzeniem poinformowania odpowiednich służb dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom organizowanej imprezy.

Organ gminy wydaje decyzję o zakazie odbycia imprezy artystycznej lub rozrywkowej, jeżeli zagraża ona życiu lub zdrowiu ludzi, moralności publicznej albo mieniu w znacznych rozmiarach lub nie zostały spełnione wymagania, o których mowa w art. 34 ust. 3 (tj. wymagania dot. pomieszczeń, obiektów lub miejsc, w których odbywają się imprezy).
 
Prezes Rady Ministrów może z powodu żałoby narodowej zarządzić, na czas jej trwania, zawieszenie organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych.
 
Wojewoda może z powodu klęski żywiołowej lub w celu zapobieżenia epidemii albo ze względu na żałobę, na czas niezbędny, zarządzić zawieszenie organizowania imprez określonych w ust. 1 na terenie województwa lub jego części.

Metryczka publikacji
wytworzył(a): Gabriela Mikołajczak
data wytworzenia: 2022-05-18
opublikował(a): Krzysztof Szypulski
data publikacji: 2022-05-18 12:40:46
data końcowa publikacji: bezterminowo
ilość odsłon/pobrań: 265062