Herb Polanowa

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Polanowie

Zmiana imienia lub nazwiska

I. WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Wniosek.
 2. Dokument tożsamości.
 3. Oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej lub wydruk przelewu bankowego.

Jeżeli zmiana imienia lub nazwiska dotyczy małoletniego dziecka:

 • wniosek przedstawiciela ustawowego (rodzica, opiekuna prawnego);
 • zgoda drugiego rodzica (wyrażona osobiście w USC lub przed konsulem RP albo w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym);
 • w razie braku zgody drugiego rodzica - prawomocne orzeczenie sądu zastępujące zgodę lub prawomocne orzeczenie sądu o pozbawieniu drugiego rodzica władzy rodzicielskiej
 • w przypadku zmiany imienia i/lub nazwiska dziecka pozostającego w rodzinie zastępczej – prawomocne orzeczenie sądu zezwalające na zmianę;
 • zgoda dziecka, które ukończyło 13 rok życia (wyrażona osobiście w USC lub przed konsulem RP albo w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym);
 • dokument tożsamości wnioskodawcy oraz dokument tożsamości dziecka

Kto może wystąpić z wnioskiem

 • obywatel polski
 • cudzoziemiec nieposiadający obywatelstwa żadnego państwa, jeżeli ma w RP miejsce zamieszkania
 • cudzoziemiec, który uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy - wyłącznie ze szczególnie ważnych powodów związanych z zagrożeniem jego prawa do życia, zdrowia, wolności lub bezpieczeństwa osobistego

II. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Urząd Stanu Cywilnego,  76-010 Polanów, ul. Wolności 4 w godzinach przyjęć klientów:

poniedziałek, wtorek, środa – godz. 7:30 – 15:30
czwartek – godz. 7:30 – 16:00
piątek  – godz. 7:30 – 15:00


III. OSOBA DO KONTAKU

Mariola Domańska – Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Polanowie, pok. nr 2 (parter bloku A).

tel.  94 3481054, fax 94 3188387

e-mail: m.domanska@polanow.eu


IV. OPŁATY:

 • opłata skarbowa za decyzję o zmianie imienia i/lub nazwiska - 37 zł

Opłatę można uiścić :

 • przelewem  na konto Urzędu Miejskiego w Polanowie  nr 73 9317 1038 3900 0996 2000 0037
 • opłaty na konto można dokonać bez prowizji w Banku Spółdzielczym w Sławnie Oddział w Polanowie przy ul. Dworcowej 

V. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA:

Zmiana imienia i/lub nazwiska następuje w formie decyzji administracyjnej.

Decyzję wydaje Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego lub jego Zastępca.
Sprawa załatwiana jest bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca, zaś sprawa szczególnie skomplikowana - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.


VI. PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. 2021, poz. 1988 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. 2021, poz. 735 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 poz. 1923r. ze zm.).

VII. TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Zachodniopomorskiego.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem kierownika USC, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Metryczka publikacji
wytworzył(a): Gabriela Mikołajczak
data wytworzenia: 2022-09-14
opublikował(a): Krzysztof Szypulski
data publikacji: 2022-09-14 13:54:11
data końcowa publikacji: bezterminowo
aktualizacja:
Krzysztof Szypulski - 2022-09-14 14:10:07
ilość odsłon/pobrań: 265007