Herb Polanowa

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Polanowie

  • Link do ePUAP
  • Link do CEIDG
  • Link do Dziennika Ustaw
  • Link do Monitora Polskiego
  • Link do Gminnego portalu Mapowego
  • Link do Gminna Systemu Powiadamiania SMS

Urząd Miejski w Polanowie

tel: +48 94 3188329; +48 94 3188351

e-mail: um@polanow.eu

ul. Wolności 4

76-010 Polanów

woj. zachodniopomorskie

Urząd Miejski w Polanowie

ul. Wolności 4

76-010 Polanów

powiat koszaliński

województwo zachodniopomorskie

 

tel. +48 94 3188329; +48 94 3188351

fax. +48 94 3188387

 

NIP 669-10-14-633

REGON 000529120

TERYT 3209063

 

Rachunek bieżący:
Bank Spółdzielczy Sławno Oddział w Polanowie
73 9317 1038 3900 0996 2000 0037

Budynek Urzędu Miejskiego w Polanowie

Adres skrytki ePUAP:
/wl6adi161y/skrytka

Adres e-mail:
um@polanow.eu

WAŻNE INFORMACJE

Informacja Burmistrza Polanowa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów gminy Polanów zbudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

Zgodnie  z ustawą  z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów ( Dz. U.  z 2018 r., poz. 1716) z mocy prawa  z dniem 1 stycznia 2019 r. użytkownicy wieczyści gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe staną się właścicielami gruntów. Przedmiotowa  ustawa  ma na celu ustawowe przekształcenie gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste w prawo własności ustanowione na rzecz właścicieli domów jednorodzinnych i samodzielnych lokali położonych w budynkach wielorodzinnych wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi, umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych. Ustawa dotyczy gruntów zabudowanych wyłącznie budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi lub budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne. Podstawą  ujawnienia  prawa  własności  gruntu w księdze wieczystej oraz ewidencji gruntów i budynków  stanowi wydane przeze mnie  zaświadczenie.  Zaświadczenie wydane będzie z urzędu w terminie 12 miesięcy od dnia przekształcenia t. j. od 01.01. 2019 r. Takie samo zaświadczenie otrzyma z urzędu sąd rejonowy (wydział Ksiąg Wieczystych) i dokona odpowiedniego wpisu. Wpis dotyczący własności do księgi wieczystej jest wolny od opłat. Jeżeli komuś będzie zależało na szybszym jego wydaniu, będzie musiał wystąpić ze stosownym wnioskiem  oraz uiścić opłatę skarbową w wysokości 50 zł. W takim przypadku burmistrz na wydanie zaświadczenia będzie miał cztery miesiące.

Jak wynika z treści art. 7 ustawy z tytułu przekształcenia właściciele zobowiązani   są   przez   okres   20   lat   uiszczać   opłatę   przekształceniową w wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która będzie obowiązywała w dniu przekształcenia tj. w dniu 01.01.2019 r.

Przykładowo: jeśli ktoś wnosi opłatę z tytułu użytkowania wieczystego w wysokości 100 zł, to opłata przekształceniowa  wniesiona przez 20 lat wyniesie  2.000,00 zł

Wysokość opłaty może być waloryzowana nie częściej niż raz na trzy lata przy zastosowaniu wskaźników GUS dotyczących "zmian cen  nieruchomości dla nieruchomości sklasyfikowanych w rejestrze cen i wartości nieruchomości, z uwzględnieniem danych wynikających z ewidencji gruntów i budynków". Termin wniesienia opłaty należnej za 2019 r. należy uiścić do 29 lutego 2020 r. W kolejnych latach opłatę należy wnosić do 31 marca  każdego roku.

Właściciel gruntu w każdym czasie trwania obowiązku wnoszenia opłaty może zgłosić   na piśmie zamiar jednorazowego jej wniesienia w kwocie pozostałej do spłaty. Po wniesieniu wszystkich opłat albo jednorazowej opłaty zostanie przeze mnie  wydane
z urzędu, w terminie 30 dni od dnia wniesienia opłaty albo opłaty jednorazowej, zaświadczenie o wniesieniu opłat lub opłaty jednorazowej, które właściciel gruntu załącza do wniosku o wykreślenie w dziale III księgi wieczystej wpisu roszczenia o opłatę.
Więcej informacji można uzyskać w Referacie Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa tut. Urzędu pok. Nr  13, tel. 94 3480-391.

2018-12-21
Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej

Gmina Polanów przystąpiła do realizacji projektu partnerskiego pn. "Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej" w ramach Regionalnego Programu Opercyjnego Województwa na lata 2014-2020, Osi Piorytetowej 4 Naturalne otocznie człowieka, Działania 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych.
Przystąpienie do projektu przyczyni się do wzmocnienia pozycji Gminy Polanów w regionie. Celem bezpośrednim projektu jest rozwój lokalnego rynku pracy opartego o endogeniczny potencjał regionu. Konsekwencją realizacji projektu będzie zwiększenie potencjału turystycznego Gminy Polanów związanego przede wszystkim z turystyką wypoczynkową, ekoturystyką oraz popularnymi formami turystyki aktywnej, a także pośrednio wzrost zatrudnienia. Partnerem wiodącym w projekcie jest Gmina Sławno.

2018-08-09
RODO

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (GDPR, RODO) - rozporządzenie unijne, zawierające przepisy o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz przepisy o swobodnym przepływie danych osobowych.

Celem rozporządzenia jest doprowadzenie do pełnej harmonizacji prawa w ramach UE i swobodnego przepływu danych osobowych. W założeniu ma pozwolić mieszkańcom Unii Europejskiej na lepszą kontrolę ich danych osobowych oraz stanowić modernizację i ujednolicenie przepisów umożliwiających firmom ograniczanie biurokracji i korzystanie ze zwiększonego zaufania klientów.

W związku z powyższym Urząd Miejski w Polanowie jest zobowiązany spełnić obowiązek informacyjny, który zamieszczony jest w zakładce Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.

2018-05-25
  • NOWOŚCI W BIP
  • PRZETARGI
  • UCHWAŁY RADY
Ostatnia zmiana/aktualizacja BIP: 2019-12-15 21:40:40
do góry strony