Herb Polanowa

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Polanowie

  • Link do ePUAP
  • Link do CEIDG
  • Link do Dziennika Ustaw
  • Link do Monitora Polskiego
  • Link do Gminnego portalu Mapowego
  • Link do Gminna Systemu Powiadamiania SMS

Burmistrz Polanowa ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż: nieruchomości zabudowanej budynkami gospodarczymi działka nr 244 o pow. 0,0136 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 4 m. Polanowa wraz z udziałem do drogi wewnętrznej.

Nieruchomość gruntowa posiada urządzoną księgę wieczystą KW 26167/0.
Plan Ogólny Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Polanów stracił ważność.
Nieruchomość zgodnie  ze  Studium  Uwarunkowań   i  Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Polanów  przeznaczona jest  na cele: „obszar  zabudowy  istniejącej  o  przeważającej funkcji mieszkaniowej”
Studium nie stanowi aktu prawa miejscowego, lecz wiąże gminę przy sporządzeniu nowych planów miejscowych.

Przetarg jest prowadzony w trybie przetargu ograniczonego z uwagi na brak możliwości zagospodarowania w/w działki jako odrębnej nieruchomości , ze względu na jej położenie oraz brak dostępu do drogi publicznej. Ponadto zbycie przedmiotowej działki zmierza do poprawienia warunków nieruchomości przyległych do drogi wewnętrznej  nr dz. 242.

Z w/w powodów przetarg ograniczony jest do właścicieli sąsiednich nieruchomości obejmujące dz. ewid nr 132/2, 132/1 i 133/2, 133/1, 134, 135/2, 132/4, 133/7, 135/6 obr. ew. nr. 4 m. Polanów, którzy zgłoszą uczestnictwo w przetargu. Osoba zamierzająca brać udział w przetargu, która nie jest ujawniona jako właściciel w księdze wieczystej, powinna przedłożyć dodatkowo aktualny dokument potwierdzający prawo własności do nieruchomości sąsiedniej np. kopie aktu notarialnego.

Cena nieruchomości wraz z udziałem do drogi wewnętrznej wynosi 8.656,00  zł w tym:
- Cena wywoławcza nieruchomości zabudowanej ( dz. nr. 244 ) – 8.010,00  zł
- Wysokość udziału  23/1000 w drodze – 646,00 zł
Przetarg odbędzie się dnia 15 kwietnia 2019 r. o godz. 12:00 w Sali Posiedzeń /Nr 11/ Urzędu Miejskiego w Polanowie.

Wadium w wysokości 10 % ceny nieruchomości tj. 865,6 zł należy wpłacić na konto Urzędu; Bank Spółdzielczy Sławno Oddział w Polanowie 19 9317 1038 3900 0996 2000 0039, najpóźniej do dnia 08.04.2019 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Polanowie.
Wpłata wadium powinna brzmieć: „ Wadium na kupno nieruchomości zabudowanej budynkami gospodarczymi   dz. nr 244 wraz z udziałem do drogi  obr. nr 4 m. Polanowa”.
Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej przez osobę, która wygrała przetarg.
Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu powinny do dnia 08-04-2019 r r. do godz. 15:30 zgłosić uczestnictwo w przetargu poprzez złożenie  w Referacie Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami, Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa tutejszego Urzędu, pok. Nr 13 pisemnego zgłoszenia.
Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona  na dzień przed przetargiem tj. 12 kwietnia 2019 r.


Warunkiem udziału w przetargu jest:
•    przedłożenie komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium
•     osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie
•    Przy nabyciu nieruchomości do majątku wspólnego wymagana jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, posiadającego pełnomocnictwo ( zgodę ) współmałżonka z notarialnie poświadczonym podpisem, na nabycie nieruchomości i zaciągnięcie zobowiązań z tego tytułu.
•    w przypadku podmiotów gospodarczych, przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru, zgody organów statutowych do działania w ich imieniu oraz zgody organów statutowych na nabycie nieruchomości. Pełnomocnicy osób prawnych winni przedłożyć notarialne pełnomocnictwo do występowania w imieniu firmy. Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w sądzie w okresie 3 miesięcy przed datą przetargu.
•    W przypadku cudzoziemców nie będących obywatelami lub przedsiębiorcami państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego- przyrzeczenia zezwolenia na nabycie nieruchomości- promesy

Więcej informacji można uzyskać w Referacie Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – pok. Nr 13, tel. (094)- 3480357.
Podlega ogłoszeniu na tablicy Urzędu Miejskiego w Polanowie oraz na stronie internetowej Gminy Polanów.
Podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Polanowie, w prasie lokalnej  oraz na stronie internetowej Gminy Polanów.

Burmistrz Polanowa
/-/ Grzegorz Lipski

metadane dokumentu metadane  drukuj wersja do druku
do góry strony