Herb Polanowa

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Polanowie

  • Link do ePUAP
  • Link do CEIDG
  • Link do Dziennika Ustaw
  • Link do Monitora Polskiego
  • Link do Gminnego portalu Mapowego
  • Link do Gminna Systemu Powiadamiania SMS

Burmistrz Polanowa ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki gruntowej oznaczonej Nr 89/7 o pow. 0,0757 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Polanowa. W/w działka posiada urządzoną księgę wieczystą KW KO1K/00026807/9.

Plan Ogólny Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Polanów stracił ważność.
Nieruchomość w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Polanów przeznaczona jest na cele: „MN13-projektowane tereny zabudowy o przewadze funkcji mieszkaniowej, na terenie działki znajdują się obiekty archeologiczne zaliczane lub wnioskowane do zaliczenia do strefy ochrony WIII”
Studium nie stanowi aktu  prawa  miejscowego, lecz wiąże gminę przy sporządzaniu nowych  planów miejscowych.

Cena wywoławcza działki wynosi  38.000,00 złotych

Od ceny wylicytowanej  w przetargu  naliczona będzie stawka podatku od towarów
i usług w wysokości  23 %, którą nabywca działki winien wpłacić najpóźniej w dniu podpisania aktu notarialnego.

Przetarg odbędzie się dnia 7 stycznia  2020 r. o godz. 10.30 w Sali Posiedzeń
(Nr 11) Urzędu Miejskiego w Polanowie.

Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej, t.j. 3.800,00 zł należy wpłacić na konto Urzędu: Bank Spółdzielczy Sławno Oddział w Polanowie Nr 19 9317 1038 3900 0996 2000 0039, co najmniej na cztery dni przed przetargiem, t.j. do dnia 03.01.2020 r., przy czym wpłata wadium powinna brzmieć „ wadium na kupno działki Nr 89/7 obr. nr 4 miasta Polanowa”.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych  na rachunek Urzędu Miejskiego w Polanowie.

Wadium osoby wygrywającej przetarg  zalicza się na poczet nabycia działki. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej przez uczestnika, który przetarg wygrał a także  w razie odmowy podpisania protokołu z przetargu przez nabywcę, który został wyłoniony w przetargu.

Warunkiem udziału w przetargu jest:
- przedłożenie komisji przetargowej dowodu wniesienia wadium,
- w przypadku osób fizycznych -  osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości  i nr NIP lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pisemnego pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie. Przy nabyciu nieruchomości do majątku wspólnego wymagana jest obecność  obojga małżonków lub jednego z nich, posiadającego pełnomocnictwo ( zgodę)  współmałżonka   z notarialnie  poświadczonym podpisem, na nabycie nieruchomości i zaciągnięcie zobowiązań z tego tytułu,                                                   
- w przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku   
z   prowadzoną działalnością gospodarczą – dowodu tożsamości i aktualny wyciąg
z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Przy nabywaniu nieruchomości do majątku wspólnego wymagana jest obecność obojga małżonków lub
jednego z nich, posiadającego pełnomocnictwo (zgodę) współmałżonka z notarialnie     poświadczonym podpisem, na nabycie nieruchomości i zaciągnięcie zobowiązań
 z tego tytułu,
- w przypadku spółek cywilnych – dowodów tożsamości wspólników spółki,    
 właściwych pełnomocnictw sporządzonych notarialnie, aktualnego wyciągu  
 z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wspólników, numeru  
 NIP, numeru REGON, umowy spółki, w przypadku nieobecności któregokolwiek ze
 wspólników – uchwały spółki zezwalającej na nabycie nieruchomości i zaciągnięcie
 zobowiązań z tego tytułu,
- w przypadku  osób prawnych – należy okazać aktualny odpis z właściwego  dla danego podmiotu  rejestru, właściwe pełnomocnictwa sporządzone notarialnie, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot, umowę spółki, uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości i zaciągnięcie zobowiązań z tego tytułu,
-w przypadku cudzoziemców nie będących obywatelami lub przedsiębiorcami państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego – dodatkowo przedłożyć przyrzeczenia zezwolenia na nabycie nieruchomości (promesy).
Więcej informacji można uzyskać w Referacie Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – pok. Nr 13, tel. (094) 3480-391.
Podlega ogłoszeniu na tablicy Urzędu Miejskiego w Polanowie oraz na stronie internetowej Gminy Polanów.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienie w przypadku zaistnienia jedynie ważnych powodów.
 

   
Burmistrz Polanowa

/-/ Grzegorz Lipski

metadane dokumentu metadane  drukuj wersja do druku
do góry strony