Herb Polanowa

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Polanowie

  • Link do ePUAP
  • Link do CEIDG
  • Link do Dziennika Ustaw
  • Link do Monitora Polskiego
  • Link do Gminnego portalu Mapowego
  • Link do Gminna Systemu Powiadamiania SMS

Burmistrz Polanowa ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki gruntowej oznaczonej Nr 5/31 o pow. 0,1108 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Rzeczyca Wielka. Wyżej wymieniona działka posiada urządzoną księgę wieczystą KW KO1K/00055840/4.

Przeznaczenie nieruchomości:

Plan Ogólny Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Polanów stracił ważność.

Nieruchomość w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Polanów przeznaczona jest na cele: „grunt rolny”. Studium nie stanowi aktu prawa miejscowego, lecz wiąże gminę przy sporządzaniu nowych planów miejscowych.

Dla przedmiotowej działki i działek sąsiednich została wydana decyzja o warunkach zabudowy dotycząca budowy 11 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z wydzieleniem drogi rowerowej.

1. Przez przedmiotową nieruchomość przebiega kolektor sanitarny o długości około 22,5 m. Nabywca wyżej wymienionej nieruchomości zobowiąże się przy sporządzaniu umowy sprzedaży złożyć w akcie notarialnym obejmującym umowę sprzedaży oświadczenie o obciążeniu działki nr 5/31 obręb Rzeczyca Wielka, nieodpłatną służebnością przesyłu na rzecz Gminy Polanów na czas nieoznaczony polegającej na prawie korzystania z pasa gruntu o szerokości po 2,5 m licząc od osi kolektora w granicach wskazanych na mapie ewidencyjnej stanowiącej załącznik graficzny do protokołu z przetargu w celu wykonywania wszelkich prac konserwacyjnych, modernizacyjnych, remontowych, naprawczych oraz usuwania awarii sieci  kanalizacyjnej, a także dojazdu i dostępu do pasa kontrolnego. Powyższe ustanowienie i wykonanie służebności przesyłu obejmuje również następców prawnych i nabywców nieruchomości obciążonej służebnością.

2. Przez wyżej wymienioną działkę przebiega odcinek kanalizacji wyłączonej z eksploatacji o długości około 10 m.

Cena wywoławcza działki wynosi 19.000,00 zł

Od ceny wylicytowanej w przetargu naliczona będzie stawka podatku od towarów i usług w wysokości 23 %, którą nabywca działki winien wpłacić najpóźniej w dniu podpisania aktu notarialnego.

 

Przetarg odbędzie się dnia 09 listopada 2021 r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń ( pok. Nr 11) Urzędu Miejskiego w Polanowie.

Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej, tj. 1.900,00 zł należy wpłacić na konto Urzędu: Bank Spółdzielczy Sławno Oddział w Polanowie Nr 19 9317 1038 3900 0996 2000 0039, co najmniej na cztery dni przed przetargiem, tj. do dnia 05.11.2021 r., przy czym wpłata wadium powinna brzmieć „wadium na kupno działki Nr 5/31 obręb Rzeczyca Wielka”.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Polanowie.

Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet nabycia działki. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej przez uczestnika, który przetarg wygrał a także w razie odmowy podpisania protokołu z przetargu przez nabywcę, który został wyłoniony w przetargu.

Warunkiem udziału w przetargu jest:

- przedłożenie komisji przetargowej dowodu wniesienia wadium,

- w przypadku osób fizycznych - osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości i nr NIP lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pisemnego pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie. Przy nabyciu nieruchomości do majątku wspólnego wymagana jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, posiadającego pełnomocnictwo (zgodę) współmałżonka z notarialnie poświadczonym podpisem, na nabycie nieruchomości i zaciągnięcie zobowiązań z tego tytułu,

- w przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą – dowodu tożsamości i aktualny wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

- w przypadku spółek cywilnych – dowodów tożsamości wspólników spółki, właściwych pełnomocnictw sporządzonych notarialnie, aktualnego wyciągu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wspólników, numeru NIP, numeru REGON, umowy spółki, w przypadku nieobecności któregokolwiek ze wspólników – uchwały spółki zezwalającej na nabycie nieruchomości i zaciągnięcie zobowiązań z tego tytułu,

- w przypadku osób prawnych – należy okazać aktualny odpis z właściwego dla danego podmiotu rejestru, właściwe pełnomocnictwa sporządzone notarialnie, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot, umowę spółki, uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości i zaciągnięcie zobowiązań z tego tytułu,

- w przypadku cudzoziemców nie będących obywatelami lub przedsiębiorcami państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego – dodatkowo przedłożyć przyrzeczenia zezwolenia na nabycie nieruchomości (promesy).

Więcej informacji można uzyskać w Referacie Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – pok. Nr 13, tel. (094) 3480-391.

Podlega ogłoszeniu na tablicy Urzędu Miejskiego w Polanowie oraz na stronie internetowej Gminy Polanów.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienie w przypadku zaistnienia jedynie ważnych powodów.

metadane dokumentu metadane  drukuj wersja do druku
do góry strony