Herb Polanowa

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Polanowie

  • Link do ePUAP
  • Link do CEIDG
  • Link do Dziennika Ustaw
  • Link do Monitora Polskiego
  • Link do Gminnego portalu Mapowego
  • Link do Gminna Systemu Powiadamiania SMS

Burmistrz Polanowa ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż: udziału tj. ( 5000/10000 ) w nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonym na działce nr 170/1 ob. Rekowo. Nieruchomość gruntowa posiada urządzoną księgę wieczystą KW 46976/0.

Przetarg ograniczony jest do współwłaścicieli udziału ( 5000/10.000 ) w nieruchomości zabudowanej  budynkiem mieszkalnym położonym na  działce nr 170/1 obr Rekowo.

Plan Ogólny Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Polanów stracił ważność.

Nieruchomość zgodnie  ze  Studium  Uwarunkowań   i  Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta    i Gminy Polanów  przeznaczona jest  na cele: „obszar  zabudowy  istniejącej  o  przeważającej funkcji mieszkaniowej”
Studium nie stanowi aktu prawa miejscowego, lecz wiąże gminę przy sporządzeniu nowych planów miejscowych.

Cena wywoławcza wynosi 31.500,00 zł

Przetarg odbędzie się dnia 13 stycznia 2017 r. o godz. 11.00 w Sali Posiedzeń /Nr 11/ Urzędu Miejskiego w Polanowie.

Osoby zamierzające wziąć udział w przetargu zobowiązane są do złożenia w pok. Nr 14 tut. Urzędu pisemnego zgłoszenia swojego uczestnictwa w przetargu w terminie do dnia 09 stycznia 2017 r.

Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne. Cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( tekst jednolity: Dz. U. z 2004, Nr 167, poz. 1758 ze zm. ).

Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej tj. 3.150,00 zł należy wpłacić na konto Urzędu; Bank Spółdzielczy  Sławno  Oddział w Polanowie 19 9317 1038 3900 0996 2000 0039, najpóźniej do dnia 09.01.2017 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Polanowie.

Wpłata wadium powinna brzmieć: „ Wadium na przetarg – udział w nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym ob. Rekowo”.

Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet nabycia lokalu. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej przez osobę, która wygrała przetarg.

Warunkiem udziału w przetargu jest:przedłożenie komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie

Więcej informacji można uzyskać w Referacie Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – pok. Nr 14, tel. (094)- 3480783.

Podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Polanowie, w prasie lokalnej ,sołectwie Rekowo oraz na stronie internetowej Gminy Polanów.

 

                                                                                         BURMISTRZ POLANOWA

                                                                                         /-/ GRZEGORZ LIPSKI

Załączniki

rozmiar pliku:

dokument PDF 0.00 B

metadane dokumentu metadane  drukuj wersja do druku
do góry strony