Herb Polanowa

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Polanowie

Link do portalu ePUAP Link do transmisji z obrad sesji Rady Miejskiej w Polanowie Link do dzienników ustaw Link do monitorów polskich Link do systemu informacji przestrzennej Link do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Link do gminnego systemu powiadamiania

Urząd Miejski w Polanowie

tel: +48 94 3188351

e-mail: um@polanow.eu

ul. Wolności 4

76-010 Polanów

woj. zachodniopomorskie

Uchwały Rady Miejskiej

filtr wyszukiwania: rok: 2006
Nr uchwałyData aktuTytuł aktuGłosowaniePobierz
V/37/06 0000-00-00 Uchwała nr V/37/06 w sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych
V/36/06 0000-00-00 Uchwała nr V/36/06 w sprawie sprzedaży nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości, położonych na terenie gminy Polanów
V/35/06 0000-00-00 Uchwała nr V/35/06 w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości gruntowych
V/34/06 0000-00-00 Uchwała nr V/34/06 w sprawie uchwalenia "Gminnego programu profilaktyk i alkoholowych na 2007 rok"
V/33/06 0000-00-00 Uchwała nr V/33/06 w sprawie powołania Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Polanowie
V/32/06 0000-00-00 Uchwała nr V/32/06 w sprawie ustalenia wysokości diet radnych oraz sołtysów
V/31/06 0000-00-00 Uchwała nr V/31/06 w sprawie wyboru Delegata do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania
V/30/06 0000-00-00 Uchwała nr V/30/06 w sprawie ramowego planu pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Polanowie na 2007 rok
V/29/06 0000-00-00 Uchwała nr V/29/06 w sprawie ramowego w Polanowie na 2007 rok
V/28/06 0000-00-00 Uchwała nr V/28/06 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Polanów na 2007 rok
IV/27/06 0000-00-00 Uchwała nr IV/27/06 zmieniająca uchwałę Nr III/23/06 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie wyrażenia zgody na zakup pawilonu handlowego od syndyka masy upadłościowej po Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Polanowie
IV/26/06 0000-00-00 Uchwała nr IV/26/06 zmieniająca uchwałę Nr III122/06 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie nahycia do gminnego zasobu nieruchomości, nieruchomości będącej własnością Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Polanowie
IV/25/06 0000-00-00 Uchwała nr IV/25/06 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2006 rok
III/24/06 0000-00-00 Uchwała nr III/24/06 w sprawie wysokości wynagrodzenia dla Burmistrza Polanowa
III/23/06 0000-00-00 Uchwała nr III/23/06 w sprawie wyrażenia zgody na zakup pawilonu handlowego od syndyka masy upadłościowej po Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Polanowie
III/22/06 0000-00-00 Uchwała nr III/22/06 w sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości, nieruchomości będącej własnością Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Polanowie
III/21/06 0000-00-00 Uchwała nr III/21/06 zmieniająca uchwałę Nr XXXV/306/06 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 15 marca 2006r. w sprawie emisji obligacji gminy Polanów oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
III/20/06 0000-00-00 Uchwała nr III/20/06 w sprawie zmian budżetu Gminy Polanów na 2006 rok
III/19/06 0000-00-00 Uchwała nr III/19/06 w sprawie trybu postępowania o udzielenie podmiotom nie za liczonym do sektora finansów publicznych dotacji z budżetu Gminy na cele publiczne związane z realizacją zadań Gminy innych niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.
III/18/06 0000-00-00 Uchwała nr III/18/06 w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
III/17/06 0000-00-00 Uchwała nr III/17/06 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkól podstawowych
III/16/06 0000-00-00 Uchwała nr III/16/06 w sprawie uchwalenia "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego na 2007 rok"
III/15/06 0000-00-00 Uchwała nr III/15/06 w sprawie ustalenia stawek, określenia zasad i trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych
III/14/06 0000-00-00 Uchwała nr III/14/06 w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, terminów płatności oraz sposobu jej poboru na terenie Gminy Polanów
III/13/06 0000-00-00 Uchwała nr III/13/06 w sprawie podatku od posiadania psów na 2007 rok
III/12/06 0000-00-00 Uchwała nr III/12/06 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków tran sportowych na 2007 rok
III/11/06 0000-00-00 Uchwała nr III/11/06 w sprawie ceny drewna przyjętej jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze gminy w 2007 roku
III/10/06 0000-00-00 Uchwała nr III/10/06 w sprawie ustalenia ceny skupu 1 kwintala żyta przyjmowanego jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2007 roku
III/9/06 0000-00-00 Uchwała nr III/9/06 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2007 rok
II/8/06 0000-00-00 Uchwała nr II/8/06 w sprawie zmian budżetu Gminy Polanów na 2006 rok.
I/7/06 0000-00-00 Uchwała nr I/7/06 w sprawie powołania członków Komisji Socjalnej, Rodziny i Zdrowia
I/6/06 0000-00-00 Uchwała nr I/6/06 w sprawie powołania członków Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Młodzieży
I/5/06 0000-00-00 Uchwała nr I/5/06 w sprawie powołania członków Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Wsi
I/4/06 0000-00-00 Uchwała nr I/4/06 w sprawie powołania członków Komisji Rozwoju Gospodarczego i Przeciwdziałania Bezrobociu
I/3/06 0000-00-00 Uchwała nr I/3/06 w sprawie powołania członków Komisji Rewizyjnej
I/2/06 0000-00-00 Uchwała nr I/2/06 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Polanowie
I/1/06 0000-00-00 Uchwała nr I/1/06 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Polanowie
III/14/06 0000-00-00 Uchwała nr III/14/06 w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, terminów płatności oraz sposobu jej poboru na terenie Gminy Polanów.
III/13/06 0000-00-00 Uchwała nr III/13/06 w sprawie podatku od posiadania psów na 2007rok.
III/12/06 0000-00-00 Uchwała nr III/12/06 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2007 rok.
III/11/06 0000-00-00 Uchwała nr III/11/06 w sprawie ceny drewna przyjętej jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze gminy w 2007 roku.
III/10/06 0000-00-00 Uchwała nr III/10/06 w sprawie ustalenia ceny skupu 1 kwintala żyta przyjmowanego jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2007 roku.
III/9/06 0000-00-00 Uchwała nr III/9/06 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2007 rok.
XXXVIII/336/06 0000-00-00 Uchwała nr XXXVIII/336/06 w sprawie odrębnych obwodów głosowania.
XXXVIII/335/06 0000-00-00 Uchwała nr XXXVIII/335/06 w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/334/2002 z dnia 18 czerwca 2002 r. w sprawie podziału gminy Polanów na obwody głosowania.
XXXVIII/334/06 0000-00-00 Uchwała nr XXXVIII/334/06 w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/333/2002 w sprawie podziału gminy Polanów na okręgi wyborcze oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu dla wyborców do Rady Miejskiej w Polanowie.
XXXVI/320/06 0000-00-00 Uchwała nr XXXVI/320/06 w sprawie zatwierdzenia statutu nowo utworzonego sołectwa oraz zmiany uchwały Nr XXXI/348/2002 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 04 września 2002 roku w sprawie zatwierdzenia Statutów nowo utworzonych sołectw.
XXXVI/319/06 0000-00-00 Uchwała nr XXXVI/319/06 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania.
XXXVI/318/06 0000-00-00 Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXVI/318/06
XXXVI/318/06 0000-00-00 Uchwała nr XXXVI/318/06 w sprawie przejęcia do gminnego zasobu lokali mieszkalnych z Zespołu Opieki Zdrowotnej w Polanowie.
XXXVI/317/06 0000-00-00 Uchwała nr XXXVI/317/06 w sprawie zatwierdzenia Planu Finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Polanowie na 2006 rok.
XXXVI/316/06 0000-00-00 Uchwała nr XXXVI/316/06 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Polanowie za 2005 rok.
XXXVI/315/06 0000-00-00 Uchwała nr XXXVI/315/06 w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/289/05 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 29 grudnia 2005 r.
XXXVI/314/06 0000-00-00 Uchwała nr XXXVI/314/06 w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Żydowie.
XXXV/309/06 0000-00-00 Uchwała nr XXXV/309/06 w sprawie zmiany nazwy ulicy Sławieńskiej w Polanowie na odcinku od skrzyżowania z ulicą Wolności do skrzyżowania przy ulicy Mokrej i ulicy Magazynowej na ulicę Jana Pawła II.
XXXV/307/06 0000-00-00 Uchwała nr XXXV/307/06 w sprawie utworzenia sołectwa Świerczyna w wyniku podziału dotychczasowego sołectwa Bukowo na dwa odrębne sołectwa.
XXXVI/313/06 0000-00-00 Uchwała nr XXXVI/313/06 w sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych
XXXVI/312/06 0000-00-00 Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXVI/312/06
XXXVI/312/06 0000-00-00 Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXVI/312/06
XXXVI/312/06 0000-00-00 Uchwała nr XXXVI/312/06 w sprawie zmian budżetu Gminy Polanów na 2006 rok.
XXXVI/311/06 0000-00-00 Uchwała nr XXXVI/311/06 w sprawie absolutorium dla Burmistrza z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2006 rok.
XXXVI/310/06 0000-00-00 Uchwała nr XXXVI/310/06 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2005 r.
XXXV/308/06 0000-00-00 Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXV/308/06
XXXV/308/06 0000-00-00 Uchwała nr XXXV/308/06 w sprawie zmian budżetu Gminy Polanów na 2006 rok.
XXXV/306/06 0000-00-00 Uchwała nr XXXV/306/06 w sprawie emisji obligacji gminy Polanów oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
XXXIV/295/06 0000-00-00 Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXIV/295/06
XXXIV/293/06 0000-00-00 Załącznik nr 6 do Uchwały nr XXXIV/293/06
XXXIV/293/06 0000-00-00 Załącznik nr 5 do Uchwały nr XXXIV/293/06
XXXIV/293/06 0000-00-00 Załącznik nr 4 do Uchwały nr XXXIV/293/06
XXXIV/293/06 0000-00-00 Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXXIV/293/06
XXXIV/293/06 0000-00-00 Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXIV/293/06
XXXIV/293/06 0000-00-00 Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXIV/293/06
XXXIV/292/06 0000-00-00 Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXIV/292/06
XXXIV/296/06 0000-00-00 Uchwała nr XXXIV/296/06 w sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych
XXXIV/295/06 0000-00-00 Uchwała nr XXXIV/295/06 w sprawie zatwierdzenia planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Gminy Polanów na 2006r.
XXXIV/294/06 0000-00-00 Uchwała nr XXXIV/294/06 w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Polanów oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, oraz wskazania organów do tego uprawnionych
XXXIV/293/06 0000-00-00 Uchwała nr XXXIV/293/06 w sprawie zmian budżetu Gminy Polanów na 2006 rok.
XXXIV/292/06 0000-00-00 Uchwała nr XXXIV/292/06 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/285/05 z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Polanów na 2006r.
XXXIV/305/06 0000-00-00 Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXIV/305/06
XXXIV/302/06 0000-00-00 Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXIV/302/06
XXXIV/305/06 0000-00-00 Uchwała nr XXXIV/305/06 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2006-2010
XXXIV/304/06 0000-00-00 Uchwała nr XXXIV/304/06 w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/289/05 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie ustalenia wysokości stawek i szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.
XXXIV/303/06 0000-00-00 Uchwała nr XXXIV/303/06 w sprawie zamiany działek gruntowych.
XXXIV/302/06 0000-00-00 Uchwała nr XXXIV/302/06 w sprawie przejęcia do gminnego zasobu nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa.
XXXIV/301/06 0000-00-00 Uchwała nr XXXIV/301/06 w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Polanów.
XXXIV/300/06 0000-00-00 Uchwała nr XXXIV/300/06 w sprawie stawki oprocentowania od pierwszej opłaty za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste.
XXXIV/299/06 0000-00-00 Uchwała nr XXXIV/299/06 w sprawie stawki oprocentowania przy zbywaniu nieruchomości z rozłożeniem płatności na raty.
XXXIV/298/06 0000-00-00 Uchwała nr XXXIV/298/06 w sprawie sprzedaży nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości, położonych na terenie miasta Polanowa.
XXXIV/297/06 0000-00-00 Uchwała nr XXXIV/297/06 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego na rzecz użytkowników wieczystych.
Metryczka publikacji
wytworzył(a): Krzysztof Szypulski
data wytworzenia: 2015-02-18
opublikował(a): Krzysztof Szypulski
data publikacji: 2015-02-18 09:03:48
data końcowa publikacji: bezterminowo
aktualizacja:
Krzysztof Szypulski - 2022-01-24 10:17:59
Krzysztof Szypulski - 2015-05-20 13:42:19
Krzysztof Szypulski - 2015-04-27 15:37:54
Krzysztof Szypulski - 2015-02-18 15:12:57
ilość odsłon/pobrań: 362486