Herb Polanowa

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Polanowie

Link do portalu ePUAP Link do transmisji z obrad sesji Rady Miejskiej w Polanowie Link do dzienników ustaw Link do monitorów polskich Link do systemu informacji przestrzennej Link do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Link do gminnego systemu powiadamiania

Urząd Miejski w Polanowie

tel: +48 94 3188351

e-mail: um@polanow.eu

ul. Wolności 4

76-010 Polanów

woj. zachodniopomorskie

Uchwały Rady Miejskiej

filtr wyszukiwania: rok: 2021
Nr uchwałyData aktuTytuł aktuGłosowaniePobierz
XLV/288/21 2021-12-16 Uchwała nr XLV/288/21 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022- 2024
XLV/287/21 2021-12-16 Uchwała nr XLV/287/21 w sprawie ramowego planu pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Polanowie na 2022 rok
XLV/286/21 2021-12-16 Uchwała nr XLV/286/21 w sprawie ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Polanowie na 2022 rok
XLV/285/21 2021-12-16 Uchwała nr XLV/285/21 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2021-2030
XLV/284/21 2021-12-16 Uchwała nr XLV/284/21 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2021 rok
XLV/283/21 2021-12-16 Uchwała nr XLV/283/21 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2022-2030
XLV/282/21 2021-12-16 Uchwała nr XLV/282/21 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Polanów na 2022 rok
XLIV/281/21 2021-11-25 Uchwała nr XLIV/281/21 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Polanowa
XLIV/280/21 2021-11-25 Uchwała nr XLIV/280/21 w sprawie zasad wypłacania radnym diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych
XLIV/279/21 2021-11-25 Uchwała nr XLIV/279/21 w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów
XLIV/278/21 2021-11-25 Uchwała nr XLIV/278/21 w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej
XLIV/277/21 2021-11-25 Uchwała nr XLIV/277/21 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok
XLIV/276/21 2021-11-25 Uchwała nr XLIV/276/21 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 r.
XLIV/275/21 2021-11-25 Uchwała nr XLIV/275/21 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Polanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok
XLIV/274/21 2021-11-25 Uchwała nr XLIV/274/21 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2021-2030
XLIV/273/21 2021-11-25 Uchwała nr XLIV/273/21 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2021 rok
XLIII/272/21 2021-10-27 Uchwała nr XLIII/272/21 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Polanów
XLIII/271/21 2021-10-27 Uchwała nr XLIII/271/21 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie środka trwałego przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Polanowie
XLIII/270/21 2021-10-27 Uchwała nr XLIII/270/21 w sprawie ustalenia sposobu sprawiania pogrzebu przez gminę Polanów
XLIII/269/21 2021-10-27 Uchwała nr XLIII/269/21 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2021-2030
XLIII/268/21 2021-10-27 Uchwała nr XLIII/268/21 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2021 rok
XLIII/267/21 2021-10-27 Uchwała nr XLIII/267/21 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Polanów na 2022 rok
XLIII/266/21 2021-10-27 Uchwała nr XLIII/266/21 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Polanów na 2022 rok
XLII/265/21 2021-09-24 Uchwała nr XLII/265/21 w sprawie rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia mandatu radnej
XLII/264/21 2021-09-24 Uchwała nr XLII/264/21 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2021-2022
XLII/263/21 2021-09-24 Uchwała nr XLII/263/21 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Polanów wkładu niepieniężnego do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN – Zachodniopomorskie” Sp. z o. o. w postaci prawa własności nieruchomości zlokalizowanej na terenie miasta Polanowa
XLII/262/21 2021-09-24 Uchwała nr XLII/262/21 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2021-2030
XLII/261/21 2021-09-24 Uchwała nr XLII/261/21 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2021 rok
XLI/260/21 2021-09-03 Uchwała nr XLI/260/21 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu targowiska
XLI/259/21 2021-09-03 Uchwała nr XLI/259/21 w sprawie uzgodnienia zakresu zabiegów pielęgnacyjnych na pomniku przyrody rosnącym przy drodze wojewódzkiej nr 206 pomiędzy miejscowościami Jacinki i Nacław
XLI/258/21 2021-09-03 Uchwała nr XLI/258/21 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Gminę Polanów
XLI/257/21 2021-09-03 Uchwała nr XLI/257/21 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2021 rok
XL/256/21 2021-08-11 Uchwała nr XL/256/21 w sprawie przyjęcia projektu zmian regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Polanów w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu
XL/255/21 2021-08-11 Uchwała nr XL/255/21 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2021-2030
XL/254/21 2021-08-11 Uchwała nr XL/254/21 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2021 rok
XXXIX/253/21 2021-06-30 Uchwała nr XXXIX/253/21 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Polanów na rok szkolny 2021/2022
XXXIX/252/21 2021-06-30 Uchwała nr XXXIX/252/21 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli
XXXIX/251/21 2021-06-30 Uchwała nr XXXIX/251/21 w sprawie zaliczenia ulicy Zacisze do kategorii dróg gminnych
XXXIX/250/21 2021-06-30 Uchwała nr XXXIX/250/21 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Polanowie za 2020 rok
XXXIX/249/21 2021-06-30 Uchwała nr XXXIX/249/21 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 - letnie i dzieci młodsze
XXXIX/248/21 2021-06-30 Uchwała nr XXXIX/248/21 w sprawie zasad udzielania i rozmiarów zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół i przedszkoli oraz nauczycieli, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze
XXXIX/247/21 2021-06-30 Uchwała nr XXXIX/247/21 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę Polanów
XXXIX/246/21 2021-06-30 Uchwała nr XXXIX/246/21 w sprawie określenia wzorów wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego
XXXIX/245/21 2021-06-30 Uchwała nr XXXIX/245/21 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2021-2030
XXXIX/244/21 2021-06-30 Uchwała nr XXXIX/244/21 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2021 rok
XXXIX/243/21 2021-06-30 Uchwała nr XXXIX/243/21 w sprawie absolutorium dla Burmistrza z tytułu wykonania budżetu Gminy Polanów za 2020 rok
XXXIX/242/21 2021-06-30 Uchwała nr XXXIX/242/21 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Polanów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok
XXXIX/241/21 2021-06-30 Uchwała nr XXXIX/241/21 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Polanowa wotum zaufania
XXXVIII/240/21 2021-05-27 Uchwała nr XXXVIII/240/21 w sprawie wydania zgody na realizację inwestycji „Budowa linii kablowej 15 kV w miejsce awaryjnego odcinka linii napowietrznej 15 kV ” na terenie użytku ekologicznego „Torfowisko poligeniczne - Bagno Wietrzno”
XXXVIII/239/21 2021-05-27 Uchwała nr XXXVIII/239/21 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2021-2030
XXXVIII/238/21 2021-05-27 Uchwała nr XXXVIII/238/21 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2021 r.
XXXVIII/237/21 2021-05-27 Uchwała nr XXXVIII/237/21 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Polanów za rok 2020
XXXVII/236/21 2021-04-30 Uchwała nr XXXVII/236/21 w sprawie nadania nazwy alei na terenie miasta Polanowa
XXXVII/235/21 2021-04-30 Uchwała nr XXXVII/235/21 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Polanów porozumienia w sprawie zasad współpracy i partycypacji w kosztach przy opracowaniu i realizacji Strategii rozwoju ponadlokalnego Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030
XXXVII/234/21 2021-04-30 Uchwała nr XXXVII/234/21 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2021 rok
XXXVI/233/21 2021-03-30 Uchwała nr XXXVI/233/21 w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Polanów na rok 2021
XXXVI/232/21 2021-03-30 Uchwała nr XXXVI/232/21 w sprawie zmiany uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie reorganizacji jednostki budżetowej „Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty w Polanowie” oraz zmiany jej statut
XXXVI/231/21 2021-03-30 Uchwała nr XXXVI/231/21 w sprawie rozstrzygnięcia o niewyodrębnieniu w budżecie gminy Polanów środków stanowiących fundusz sołecki
XXXVI/230/21 2021-03-30 Uchwała nr XXXVI/230/21 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2021-2030
XXXVI/229/21 2021-03-30 Uchwała nr XXXVI/229/21 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2021 rok
XXXV/228/21 2021-02-17 Uchwała nr XXXV/228/21 w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w nowotworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej „KZN-Zachodniopomorskie” sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie
XXXV/227/21 2021-02-17 Uchwała nr XXXV/227/21 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN-Zachodniopomorskie” sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie
XXXIV/226/21 2021-02-04 Uchwała nr XXXIV/226/21 w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Polanów za 2021 rok.
XXXIV/225/21 2021-02-04 Uchwała nr XXXIV/225/21 w sprawie pomnika przyrody.
XXXIV/224/21 2021-02-04 Uchwała nr XXXIV/224/21 w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
XXXIV/223/21 2021-02-04 Uchwała nr XXXIV/223/21 zmieniająca Uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Polanów na lata 2016-2025.
XXXIV/222/21 2021-02-04 Uchwała nr XXXIV/222/21 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2021-2030.
XXXIV/221/21 2021-02-04 Uchwała nr XXXIV/221/21 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2021 rok.
XXXIII/220/21 2021-01-25 Uchwała nr XXXIII/220/21 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Polanów
XXXIII/219/21 2021-01-25 Uchwała nr XXXIII/219/21 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Koszalińskiego
Metryczka publikacji
wytworzył(a): Krzysztof Szypulski
data wytworzenia: 2015-02-18
opublikował(a): Krzysztof Szypulski
data publikacji: 2015-02-18 09:03:48
data końcowa publikacji: bezterminowo
aktualizacja:
Krzysztof Szypulski - 2022-01-24 10:17:59
Krzysztof Szypulski - 2015-05-20 13:42:19
Krzysztof Szypulski - 2015-04-27 15:37:54
Krzysztof Szypulski - 2015-02-18 15:12:57
ilość odsłon/pobrań: 356649