Herb Polanowa

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Polanowie

Link do portalu ePUAP Link do transmisji z obrad sesji Rady Miejskiej w Polanowie Link do dzienników ustaw Link do monitorów polskich Link do systemu informacji przestrzennej Link do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Link do gminnego systemu powiadamiania

Urząd Miejski w Polanowie

tel: +48 94 3188351

e-mail: um@polanow.eu

ul. Wolności 4

76-010 Polanów

woj. zachodniopomorskie

Uchwały Rady Miejskiej

filtr wyszukiwania: rok: 2017
Nr uchwałyData aktuTytuł aktuGłosowaniePobierz
XLVII/260/17 2017-12-28 Uchwała nr XLVII/260/17 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2017 rok
XLVII/259/17 2017-12-28 Uchwała nr XLVII/259/17 zmieniająca uchwałę Nr XXIX/262/09 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 18 lutego 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych na terenie miasta i gminy Polanów, zmienioną uchwałą nr XLII/229/17 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 20 września 2017 roku
XLVII/258/17 2017-12-28 Uchwała nr XLVII/258/17 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części dz. nr 8 obr. 01 w Polanowie
XLVII/257/17 2017-12-28 Uchwała nr XLVII/257/17 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr 4/11 i 4/12 obr. 01 w Polanowie
XLVII/256/17 2017-12-28 Uchwała nr XLVII/256/17 w sprawie ramowego planu pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Polanowie na 2018 rok
XLVII/255/17 2017-12-28 Uchwała nr XLVII/255/17 w sprawie ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Polanowie na 2018 rok
XLVII/254/17 2017-12-28 Uchwała nr XLVII/254/17 w sprawie nchwałenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Polanów na łata 2018 - 2030
XLVII/253/17 2017-12-28 Uchwała nr XLVII/253/17 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Polanów na 2018 rok
XLVI/252/17 2017-12-21 Uchwała nr XLVI/252/17 w sprawie przedłożenia przez Radę Miejską w Polanowie stanowiska w zakresie sprawozdania z audytu
XLVI/251/17 2017-12-21 Uchwała nr XLVI/251/17 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2017 - 2030
XLVI/250/17 2017-12-21 Załącznik do Uchwały nr XLVI/250/17
XLVI/250/17 2017-12-21 Uchwała nr XLVI/250/17 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Polanów na lata 2017-2023
XLV/249/17 2017-11-29 Uchwała nr XLV/249/17 w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wygaśnięciu trwałego zarządu dla Przedszkola Gminnego w Polanowie oraz wyrażenia zgody na złożenie wniosku na oddanie w trwały zarząd dla Żłobka Gminnego w Polanowie
XLV/248/17 2017-11-29 Uchwała nr XLV/248/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps. „INKA" w Polanowie z filią w Nacławiu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Danuty Siedzikówny ps. „INKA" w Polanowie z filią w Nacławiu wchodzącą w skład Zespołu Szkół Publicznych w Polanowie
XLV/247/17 2017-11-29 Uchwała nr XLV/247/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła li w Żydowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła li w Żydowie
XLV/246/17 2017-11-29 Uchwała nr XLV/246/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Bukowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Bukowie
XLV/245/17 2017-11-29 Uchwała nr XLV/245/17 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
XLV/244/17 2017-11-29 Uchwała nr XLV/244/17 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 r.
XLV/243/17 2017-11-29 Uchwała nr XLV/243/17 w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Polanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok"
XLV/242/17 2017-11-29 Uchwała nr XLV/242/17 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2017 rok
XLIV/241/17 2017-11-20 Uchwała nr XLIV/241/17 zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany nazwy urzędowej placu przy ul. Wolności w Polanowie
XLIV/240/17 2017-11-20 Uchwała nr XLIV/240/17 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Polanów
XLIV/239/17 2017-11-20 Uchwała nr XLIV/239/17 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Polanów
XLIII/238/17 2017-10-30 Uchwała nr XLIII/238/17 w sprawie zmiany nazwy urzędowej placu przy ul. Wolności w Polanowie
XLIII/237/17 2017-10-30 Uchwała nr XLIII/237/17 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Polanów
XLIII/236/17 2017-10-30 Uchwała nr XLIII/236/17 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Polanów
XLIII/235/17 2017-10-30 Uchwała nr XLIII/235/17 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
XLIII/234/17 2017-10-30 Uchwała nr XLIII/234/17 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Polanów
XLIII/233/17 2017-10-30 Uchwała nr XLIII/233/17 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Polanów nieruchomości gruntowej niezabudowanej od osoby prywatnej
XLIII/232/17 2017-10-30 Uchwała nr XLIII/232/17 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Polanów
XLIII/231/17 2017-10-30 Uchwała nr XLIII/231/17 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Polanów na 2018 rok
XLIII/230/17 2017-10-30 Uchwała nr XLIII/230/17 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Polanów na 2018 rok
XLII/229/17 2017-09-20 Uchwała nr XLII/229/17 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych na terenie miasta i gminy Polanów
XLII/228/17 2017-09-20 Uchwała nr XLII/228/17 zmieniająca uchwałę w sprawie reorganizacji jednostki budżetowej „Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty w Polanowie" oraz zmiany jej statutu
XLII/227/17 2017-09-20 Uchwała nr XLII/227/17 w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę Polanów
XLII/226/17 2017-09-20 Uchwała nr XLII/226/17 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego w Polanowie oraz nadania jego statutu
XLII/225/17 2017-09-20 Uchwała nr XLII/225/17 w sprawie przystąpienia do wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej (ulica Żwirowa) oraz budowa dojazdu pożarowego L7P i placu przeładunkowego leśnictwa Zacisze Nadleśnictwa Polanów"
XLII/224/17 2017-09-20 Uchwała nr XLII/224/17 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2017 - 2030
XLII/223/17 2017-09-20 Uchwała nr XLII/223/17 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2017 rok
XLII/222/17 2017-09-20 Uchwała nr XLII/222/17 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Polanów na lata 2017-2023
XLI/221/17 2017-08-21 Uchwała nr XLI/221/17 w sprawie zaopiniowania przez Zarząd Powiatu w Koszalinie propozycji zaliczenia dróg powiatowych nr 3583Z ulica Dworcowa i nr 3584Z ulica Kolejowa do kategorii dróg gminnych
XLI/220/17 2017-08-21 Uchwała nr XLI/220/17 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
XLI/219/17 2017-08-21 Uchwała nr XLI/219/17 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
XL/218/17 2017-06-27 Uchwała nr XL/218/17 zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia, określenia wysokości dziennych stawek oraz poboru opłaty targowej na terenie gminy Polanów
XL/217/17 2017-06-27 Uchwała nr XL/217/17 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Polanów lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie i częściach wspólnych budynku od osoby prywatnej
XL/216/17 2017-06-27 Uchwała nr XL/216/17 w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego w Polanowie oraz nadania jego statutu
XL/215/17 2017-06-27 Uchwała nr XL/215/17 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2017 rok
XL/214/17 2017-06-27 Uchwała nr XL/214/17 w sprawie absolutorium dla Burmistrza z tytułu wykonania budżetu Gminy Polanów za 2016 rok
XL/213/17 2017-06-27 Uchwała nr XL/213/17 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Polanów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok
XXXIX/212/17 2017-06-02 Uchwała nr XXXIX/212/17 w sprawie zaopiniowania przez Zarząd Powiatu Koszalińskiego propozycji zaliczenia drogi w miejscowości Żydowo do kategorii dróg gminnych
XXXIX/211/17 2017-06-02 Uchwała nr XXXIX/211/17 w sprawie zaopiniowania przez Zarząd Powiatu Koszalińskiego propozycji zaliczenia drogi w miejscowości Bożenice do kategorii dróg gminnych
XXXIX/210/17 2017-06-02 Uchwała nr XXXIX/210/17 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2017 - 2030
XXXIX/209/17 2017-06-02 Uchwała nr XXXIX/209/17 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2017 rok
XXXIX/208/17 2017-06-02 Uchwała nr XXXIX/208/17 w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody - pomnika przyrody
XXXIX/207/17 2017-06-02 Uchwała nr XXXIX/207/17 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Polanowie za 2016 rok.
XXXIX/206/17 2017-06-02 Uchwała nr XXXIX/206/17 w sprawie przejęcia przez Gminę Polanów zadania Powiatu Koszalińskiego na wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pod nazwą: „Przebudowa ulicy Dworcowej i Kolejowej"
XXXIX/205/17 2017-06-02 Uchwała nr XXXIX/205/17 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Polanów za rok 2016
XXXIX/204/17 2017-06-02 Załącznik do Uchwały nr XXXIX/204/17
XXXIX/204/17 2017-06-02 Uchwała nr XXXIX/204/17 w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Polanów na lata 2017-2020
XXXVIII/203/17 2017-04-26 Załącznik do Uchwały nr XXXVIII/203/17
XXXVIII/203/17 2017-04-26 Uchwała nr XXXVIII/203/17 w sprawie przyjęcia „Gminnego programu opieki nad zabytkami dla gminy Polanów na lata 2016-2019"
XXXVIII/202/17 2017-04-26 Uchwała nr XXXVIII/202/17 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Polanów, ustalenia liczby punktów za każde z kryteriów oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
XXXVIII/201/17 2017-04-26 Uchwała nr XXXVIII/201/17 zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez Gminę Polanów, do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019r.
XXXVIII/200/17 2017-04-26 Uchwała nr XXXVIII/200/17 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2017 - 2030
XXXVIII/199/17 2017-04-26 Uchwała nr XXXVIII/199/17 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2017 rok
XXXVIII/198/17 2017-04-26 Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXVIII/198/17
XXXVIII/198/17 2017-04-26 Uchwała nr XXXVIII/198/17 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odcinka trasy napowietrznej dwutorowej linii elektroenergetycznej 2x400 kV Żydowo Kierzkowo - Słupsk oraz napowietrznej czterotorowej linii elektroenergetycznej 2x400 + 2xl10 kV Żydowo - Żydowo Kierzkowo na terenie gminy Polanów
XXXVII/197/17 2017-03-23 Uchwała nr XXXVII/197/17 w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps. „INKA" w Polanowie
XXXVII/196/17 2017-03-23 Uchwała nr XXXVII/196/17 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Polanów
XXXVII/195/17 2017-03-23 Uchwała nr XXXVII/195/17 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez Gminę Polanów, do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019r.
XXXVII/194/17 2017-03-23 Uchwała nr XXXVII/194/17 w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Polanów
XXXVII/193/17 2017-03-23 Uchwała nr XXXVII/193/17 w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy Polanów środków stanowiących fundusz sołecki
XXXVII/192/17 2017-03-23 Uchwała nr XXXVII/192/17 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2017 - 2030
XXXVII/191/17 2017-03-23 Uchwała nr XXXVII/191/17 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2017 rok
XXXVI/190/17 2017-03-07 Uchwała nr XXXVI/190/17 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na Iata 2017 - 2030
XXXVI/189/17 2017-03-07 Uchwała nr XXXVI/189/17 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2017 rok
XXXV/188/17 2017-02-28 Uchwała nr XXXV/188/17 w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Polanów na rok 2017
XXXV/187/17 2017-02-28 Uchwała nr XXXV/187/17 w sprawie określenia zasad ustalania i przekazywania z budżetu Gminy Polanów na rzecz samorządowego zakładu budżetowego środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług
XXXV/185/17 2017-02-28 Uchwała nr XXXV/185/17 w sprawie włączenia Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps. „INKA" w Polanowie do Zespołu Szkół Publicznych w Polanowie
XXXV/186/17 2017-02-28 Załączniki do Uchwały nr XXXV/186/17
XXXV/186/17 2017-02-28 Uchwała nr XXXV/186/17 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez Gminę Polanów, do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe
XXXIV/184/17 2017-01-25 Uchwała nr XXXIV/184/17 w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody - pomnika przyrody
XXXIV/183/17 2017-01-25 Uchwała nr XXXIV/183/17 w sprawie przystąpienia do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Polanów na lata 2017-2023
XXXIV/182/17 2017-01-25 Uchwała nr XXXIV/182/17 w sprawie nadania Statutu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Polanowie
XXXIV/181/17 2017-01-25 Uchwała nr XXXIV/181/17 w sprawie przekazania w drodze darowizny nieruchomości gruntowej zajętej pod drogę publiczną
XXXIV/180/17 2017-01-25 Uchwała nr XXXIV/180/17 Zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Polanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok
Metryczka publikacji
wytworzył(a): Krzysztof Szypulski
data wytworzenia: 2015-02-18
opublikował(a): Krzysztof Szypulski
data publikacji: 2015-02-18 09:03:48
data końcowa publikacji: bezterminowo
aktualizacja:
Krzysztof Szypulski - 2022-01-24 10:17:59
Krzysztof Szypulski - 2015-05-20 13:42:19
Krzysztof Szypulski - 2015-04-27 15:37:54
Krzysztof Szypulski - 2015-02-18 15:12:57
ilość odsłon/pobrań: 360887