Herb Polanowa

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Polanowie

Link do portalu ePUAP Link do transmisji z obrad sesji Rady Miejskiej w Polanowie Link do dzienników ustaw Link do monitorów polskich Link do systemu informacji przestrzennej Link do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Link do gminnego systemu powiadamiania

Urząd Miejski w Polanowie

tel: +48 94 3188351

e-mail: um@polanow.eu

ul. Wolności 4

76-010 Polanów

woj. zachodniopomorskie

Uchwały Rady Miejskiej

filtr wyszukiwania: rok: 2009
Nr uchwałyData aktuTytuł aktuGłosowaniePobierz
XL/340/09 0000-00-00 Załączniki do Uchwały nr XL/340/09
XL/339/09 0000-00-00 Załącznik do Uchwały nr XL/339/09
XL/344/09 0000-00-00 Uchwała nr XL/344/09 zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany granicy terytorialnej gminy Polanów
XL/343/09 0000-00-00 Uchwała nr XL/343/09 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2009 rok
XL/342/09 0000-00-00 Uchwała nr XL/342/09 w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy Polanów w latach 2010-2015
XL/341/09 0000-00-00 Uchwała nr XL/341/09 zatwierdzająca zmianę uchwały Nr XXXIX/345/06 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 29 września 2006 r.
XL/340/09 0000-00-00 Uchwała nr XL/340/09 w sprawie ramowego planu pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Polanowie na 2010 rok
XL/339/09 0000-00-00 Uchwała nr XL/339/09 w sprawie ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Polanowie na 2010 rok
XXXIX/338/09 0000-00-00 Uchwała nr XXXIX/338/09 w sprawie określenia liczby licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką przeznaczonych do wydania w 2010 roku
XXXIX/337/09 0000-00-00 Uchwała nr XXXIX/337/09 w sprawie sprzedaży nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości, położonych na terenie gminy Polanów
XXXIX/336/09 0000-00-00 Uchwała nr XXXIX/336/09 w sprawie przejęcia do gminnego zasobu, nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa na cele publiczne
XXXIX/335/09 0000-00-00 Uchwała nr XXXIX/335/09 w sprawie uchwalenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego na 2010 rok
XXXIX/334/09 0000-00-00 Uchwała nr XXXIX/334/09 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok
XXXIX/333/09 0000-00-00 Uchwała nr XXXIX/333/09 w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez Gminę Polanów udziałów w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koszalinie
XXXIX/332/09 0000-00-00 Uchwała nr XXXIX/332/09 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2009 rok
XXXVIII/331/09 0000-00-00 Uchwała nr XXXVIII/331/09 w sprawie zawarcia porozumienia w przedmiocie realizacji przedsięwzięcia budowy Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej dostępu do aplikacji i e-usług
XXXVIII/330/09 0000-00-00 Uchwała nr XXXVIII/330/09 w sprawie emisji obligacji gminy Polanów oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
XXXVIII/329/09 0000-00-00 Uchwała nr XXXVIII/329/09 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2009 rok
XXXVIII/328/09 0000-00-00 Uchwała nr XXXVIII/328/09 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok
XXXVIII/327/09 0000-00-00 Uchwała nr XXXVIII/327/09 w sprawie ceny drewna przyjętej jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze gminy w 2010 roku
XXXVIII/326/09 0000-00-00 Uchwała nr XXXVIII/326/09 w sprawie ustalenia ceny skupu 1 dt żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2010 roku
XXXVIII/325/09 0000-00-00 Uchwała nr XXXVIII/325/09 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok
XXXVII/324/09 0000-00-00 Uchwała nr XXXVII/324/09 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Polanowa
XXXVII/323/09 0000-00-00 Uchwała nr XXXVII/323/09 w sprawie nieodpłatnego przejęcia do gminnego zasobu, nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa na cele publiczne
XXXVII/322/09 0000-00-00 Uchwała nr XXXVII/322/09 w sprawie przekazania w drodze darowizny nieruchomości gruntowej zajętej pod drogę publiczną
XXXVII/321/09 0000-00-00 Uchwała nr XXXVII/321/09 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste działki gruntowej wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości, położonej na terenie miasta Polanowa
XXXVII/320/09 0000-00-00 Uchwała nr XXXVII/320/09 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż własności działek na rzecz użytkowników wieczystych
XXXVII/319/09 0000-00-00 Uchwała nr XXXVII/319/09 w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanych wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości, położonych na terenie gminy Polanów
XXXVII/318/09 0000-00-00 Uchwała nr XXXVII/318/09 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2009 rok
XXXVI/317/09 0000-00-00 Uchwała nr XXXVI/317/09 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2009 rok
XXXV/316/09 0000-00-00 Uchwała nr XXXV/316/09 w sprawie podjęcia działań przez Gminę Polanów zmierzających do utworzenia stowarzyszenia Darłowska Lokalna Grupa Rybacka oraz woli przystąpienia do tego stowarzyszenia
XXXIV/315/09 0000-00-00 Uchwała nr XXXIV/315/09 zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół prowadzonych na terenie Gminy Polanów przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego
XXXIV/314/09 0000-00-00 Uchwała nr XXXIV/314/09 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin oraz logopedy i pedagoga
XXXIV/313/09 0000-00-00 Uchwała nr XXXIV/313/09 w sprawie zasad udzielania i rozmiarów zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół i przedszkoli, oraz nauczycieli, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze
XXXIV/312/09 0000-00-00 Uchwała nr XXXIV/312/09 w sprawie opłat za świadczenia przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Polanów
XXXIV/311/09 0000-00-00 Uchwała nr XXXIV/311/09 w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Polanów
XXXIII/310/09 0000-00-00 Uchwała nr XXXIII/310/09 w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy Polanów środków stanowiących fundusz sołecki
XXXIII/309/09 0000-00-00 Uchwała nr XXXIII/309/09 zmieniająca uchwałę Nr XXX/274/09 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji zadania inwestycyjnego pn: "Budowa świetlicy wiejskiej w Rzeczycy Wielkiej, Gmina Polanów, wraz z infrastrukturą zewnętrzną oraz zakupem wyposażenia"
XXXIII/308/09 0000-00-00 Uchwała nr XXXIII/308/09 w sprawie uchylenia uchwały Nr 111/20/2002 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 16 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia zakresu czynności wykonywanych przez Przewodniczącego Rady jako "pracodawcy samorządowego" wobec Burmistrza Polanowa
XXXIII/307/09 0000-00-00 Uchwała nr XXXIII/307/09 w sprawie sprzedaży działki gruntowej wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości, położonej na terenie gminy Polanów
XXXIII/306/09 0000-00-00 Uchwała nr XXXIII/306/09 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste działki gruntowej wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości, położonej na terenie miasta Polanowa
XXXIII/305/09 0000-00-00 Uchwała nr XXXIII/305/09 Załącznik
XXXIII/305/09 0000-00-00 Uchwała nr XXXIII/305/09 w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Rekowo na lata 2009-2016"
XXXIII/304/09 0000-00-00 Uchwała nr XXXIII/304/09 Załącznik
XXXIII/304/09 0000-00-00 Uchwała nr XXXIII/304/09 w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Jacinki na lata 2009-2016"
XXXIII/303/09 0000-00-00 Załącznik do Uchwały nr XXXIII/303/09
XXXIII/303/09 0000-00-00 Uchwała nr XXXIII/303/09 w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Chocimino na lata 2009-2016"
XXXIII/302/09 0000-00-00 Załącznik do Uchwały nr XXXIII/302/09
XXXIII/302/09 0000-00-00 Uchwała nr XXXIII/302/09 w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Sowinko na lata 2009-2016"
XXXIII/301/09 0000-00-00 Uchwała nr XXXIII/301/09 w sprawie wyrażenia zgody do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na okres przekraczający rok budżetowy w celu realizacji porozumienia z Powiatem Koszalińskim
XXXIII/300/09 0000-00-00 Uchwała nr XXXIII/300/09 zmieniająca uchwałę Nr XXXll/288/09 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie wspólnej realizacji inwestycji i przejęcia od Powiatu Koszalińskiego części zadania inwestycyjnego w pasie drogowym dróg powiatowych
XXXIII/299/09 0000-00-00 Uchwała nr XXXIII/299/09 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji zadania inwestycyjnego pn: "Rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z przyłączami w Gołogórze
XXXIII/298/09 0000-00-00 Uchwała nr XXXIII/298/09 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji zadania inwestycyjnego pn: "Zakup samochodu specjalistycznego i pojemników do segregacji odpad6w w celu uregulowania gospodarki odpadami na terenie Gminy Polanów"
XXXIII/297/09 0000-00-00 Uchwała nr XXXIII/297/09 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2009 rok
XXXIII/296/09 0000-00-00 Uchwała nr XXXIII/296/09 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania członków Komisji Socjalnej, Rodziny i Zdrowia
XXXIII/295/09 0000-00-00 Uchwała nr XXXIII/295/09 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania członków Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Młodzieży
XXXII/294/09 0000-00-00 Uchwała nr XXXII/294/09 w sprawie uczestnictwa gminy Polanów w użytkowaniu instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Koszalinie w ramach Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Sianowie
XXXII/293/09 0000-00-00 Uchwała nr XXXII/293/09 w sprawie przejęcia do gminnego zasobu, nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa na cele publiczne
XXXII/292/09 0000-00-00 Uchwała nr XXXII/292/09 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego na rzecz użytkowników wieczystych
XXXII/291/09 0000-00-00 Uchwała nr XXXII/291/09 w sprawie nadania statutu Polanowskiemu Ośrodkowi Kultury i Sportu
XXXII/290/09 0000-00-00 Uchwała nr XXXII/290/09 w sprawie nadania statutu Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Polanowie
XXXII/289/09 0000-00-00 Uchwała nr XXXII/289/09 w sprawie partnerstwa Gminy Polanów z Fundacją "Środkowopomorska Grupa Działania" oraz przystapienia do Rady Fundacji "Środkowopomorska Grupa Działania"
XXXII/288/09 0000-00-00 Uchwała nr XXXII/288/09 w sprawie wspólnej realizacji inwestycji i przejęcia od Powiatu Koszalinskiego części zadania inwestycyjnego w pasie drogowym dróg powiatowych
XXXII/287/09 0000-00-00 Uchwała nr XXXII/287/09 w sprawie zatwierdzenia Planu Finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Polanowie na 2009 rok
XXXII/286/09 0000-00-00 Uchwała nr XXXII/286/09 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Polanowie za 2008 rok
XXXII/285/09 0000-00-00 Uchwała nr XXXII/285/09 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na realizację zadania p.n. Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Polanów, do likwidacji nadzwyczajnych zagrożeń środowiska
XXXII/284/09 0000-00-00 Uchwała nr XXXII/284/09 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2009 rok
XXXII/283/09 0000-00-00 Uchwała nr XXXII/283/09 w sprawie absolutorium dla Burmistrza z tytułu wykonania budżetu Gminy Polanów za 2008 rok
XXX/270/09 0000-00-00 Uchwała nr XXX/270/09 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2009 rok
XXXI/282/09 0000-00-00 Uchwała nr XXXI/282/09 w sprawie odpłatnego przejęcia urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych
XXXI/281/09 0000-00-00 Uchwała nr XXXI/281/09 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2009 rok
XXX/280/09 0000-00-00 Uchwała nr XXX/280/09 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta i Gminy Polanów
XXX/279/09 0000-00-00 Uchwała nr XXX/279/09 w sprawie przejęcia do gminnego zasobu nieruchomości działki zabudowanej będącej własnością Skarbu Państwa
XXX/278/09 0000-00-00 Uchwała nr XXX/278/09 w sprawie bezprzetargowej sprzedaży dzialki gruntowej wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości, położonej na terenie gminy Polanów
XXX/277/09 0000-00-00 Uchwała nr XXX/277/09 w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Bytowskiego w sprawie likwidacji Szpitala Powiatu Bytowskiego
XXX/276/09 0000-00-00 Uchwała nr XXX/276/09 w sprawie odrębnych obwodów głosowania
XXX/275/09 0000-00-00 Uchwała nr XXX/275/09 w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Rzeczyca Wielka na lata 2009-2016"
XXX/274/09 0000-00-00 Uchwała nr XXX/274/09 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji zadania inwestycyjnego pn: "Budowa świetlicy wiejskiej w Rzeczycy Wielkiej, Gmina Polanów, wraz z infrastrukturą zewnętrzną oraz zakupem wyposażenia"
XXX/273/09 0000-00-00 Uchwała nr XXX/273/09 w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Kościernica na lata 2009-2016"
XXX/272/09 0000-00-00 Uchwała nr XXX/272/09 w sprawie wyrazenia zgody na przystąpienie do realizacji zadania inwestycyjnego pn: "Budowa świetlicy wiejskiej w Kościernicy, Gmina Polanów, wraz z infrastrukturą zewnętrzną i zakupem wyposażenia"
XXX/271/09 0000-00-00 Uchwała nr XXX/271/09 w sprawie zatwierdzenia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 r.
XXIX/269/09 0000-00-00 Uchwała nr XXIX/269/09 w sprawie deklaracji o przystąpieniu do inwestycji polegającej na budowie instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych z lokalizacją w Sianowie
XXIX/268/09 0000-00-00 Uchwała nr XXIX/268/09 w sprawie sprzedaży części nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości, położonych na terenie gminy Polanów
XXIX/267/09 0000-00-00 Uchwała nr XXIX/267/09 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego na rzecz użytkowników wieczystych
XXIX/266/09 0000-00-00 Uchwała nr XXIX/266/09 w sprawie przejęcia do gminnego zasobu nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa
XXIX/265/09 0000-00-00 Uchwała nr XXIX/265/09 w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie Gminy Polanów
XXIX/264/09 0000-00-00 Uchwała nr XXIX/264/09 w sprawie okreslenla zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkancami gminy Polanów
XXIX/263/09 0000-00-00 Uchwała nr XXIX/263/09 w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Polanów
XXIX/262/09 0000-00-00 Uchwała nr XXIX/262/09 w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkolach i placówkach oświatowych na terenie miasta i gminy Polanów
XXIX/261/09 0000-00-00 Uchwała nr XXIX/261/09 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2009 rok
XXIX/260/09 0000-00-00 Uchwała nr XXIX/260/09 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnej Rady Miejskiej w Polanowie
XXVIII/259/09 0000-00-00 Uchwała nr XXVIII/259/09 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2009 rok
XXVIII/258/09 0000-00-00 Uchwała nr XXVIII/258/09 w sprawie wyrazenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego realizacji projektu pod nazwą: "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w dorzeczach Wieprzy i Grabowej"
Metryczka publikacji
wytworzył(a): Krzysztof Szypulski
data wytworzenia: 2015-02-18
opublikował(a): Krzysztof Szypulski
data publikacji: 2015-02-18 09:03:48
data końcowa publikacji: bezterminowo
aktualizacja:
Krzysztof Szypulski - 2022-01-24 10:17:59
Krzysztof Szypulski - 2015-05-20 13:42:19
Krzysztof Szypulski - 2015-04-27 15:37:54
Krzysztof Szypulski - 2015-02-18 15:12:57
ilość odsłon/pobrań: 356463