Herb Polanowa

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Polanowie

Link do portalu ePUAP Link do transmisji z obrad sesji Rady Miejskiej w Polanowie Link do dzienników ustaw Link do monitorów polskich Link do systemu informacji przestrzennej Link do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Link do gminnego systemu powiadamiania

Urząd Miejski w Polanowie

tel: +48 94 3188351

e-mail: um@polanow.eu

ul. Wolności 4

76-010 Polanów

woj. zachodniopomorskie

Uchwały Rady Miejskiej

filtr wyszukiwania: rok: 2019
Nr uchwałyData aktuTytuł aktuGłosowaniePobierz
XVII/139/19 2019-12-20 Uchwała nr XVII/139/19 w sprawie: przystąpienia Gminy Polanów do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
XVII/138/19 2019-12-20 Uchwała nr XVII/138/19 w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody - pomnika przyrody
XVII/137/19 2019-12-20 Uchwała nr XVII/137/19 w sprawie zmiany Programu współpracy Gminy Polanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok
XVII/136/19 2019-12-20 Uchwała nr XVII/136/19 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 r.
XVII/135/19 2019-12-20 Uchwała nr XVII/135/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Publicznych w Polanowie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Publicznych w Polanowie
XVII/134/19 2019-12-20 Uchwała nr XVII/134/19 w sprawie określenia średniej ceny paliwa w Gminie Polanów na rok szkolny 2019/2020
XVII/133/19 2019-12-20 Uchwała nr XVII/133/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2019 - 2030
XVII/132/19 2019-12-20 Uchwała nr XVII/132/19 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2019 rok
XVII/131/19 2019-12-20 Uchwała nr XVII/131/19 w sprawie ramowego planu pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Polanowie na 2020 rok
XVII/130/19 2019-12-20 Uchwała nr XVII/130/19 w sprawie ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Polanowie na 2020 rok
XVII/129/19 2019-12-20 Uchwała nr XVII/129/19 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Polanów na lata 2020 - 2030
XVII/128/19 2019-12-20 Uchwała nr XVII/128/19 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Polanów na 2020 rok
XVI/127/19 2019-11-25 Uchwała nr XVI/127/19 w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Polanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok"
XVI/126/19 2019-11-25 Uchwała nr XVI/126/19 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2019 rok
XV/125/19 2019-10-29 Uchwała nr XV/125/19 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Polanów umowy użyczenia na czas nieokreślony z Parafią Rzymskokatolicką pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Żydowie, z siedzibą Żydowo 13, 76-012 Żydowo, dotyczącej przekazania w użyczenie dla Parafii części działki oznaczonej nr 16 położonej w obrębie ewidencyjnym Chocimino, gmina Polanów
XV/124/19 2019-10-29 Uchwała nr XV/124/19 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Polanów
XV/123/19 2019-10-29 Uchwała nr XV/123/19 w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody - pomnika przyrody
XV/122/19 2019-10-29 Uchwała nr XV/122/19 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
XV/121/19 2019-10-29 Uchwała nr XV/121/19 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Polanów na 2020 rok
XV/120/19 2019-10-29 Uchwała nr XV/120/19 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Polanów na 2020 rok
XV/119/19 2019-10-29 Uchwała nr XV/119/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2019 - 2030
XV/118/19 2019-10-29 Uchwała nr XV/118/19 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2019 rok
XV/117/19 2019-10-29 Uchwała nr XV/117/19 w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Koszalinie na kadencję 2020-2023
XIV/116/19 2019-09-30 Uchwała nr XIV/116/19 w sprawie zaopiniowania przez Zarząd Powiatu w Koszalinie propozycji zaliczenia drogi powiatowej nr 3591Z do kategorii dróg gminnych
XIV/115/19 2019-09-30 Uchwała nr XIV/115/19 w sprawie powołania Komisji Statutowej
XIV/114/19 0000-00-00 Uchwała nr XIV/114/19 w sprawie upoważnienia dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polanowie do prowadzenia postępowań w sprawach przyznawania dodatku energetycznego
XIV/113/19 2019-09-30 Uchwała nr XIV/113/19 w sprawie upoważnienia dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polanowie do prowadzenia postępowań w sprawach przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
XIV/112/19 2019-09-30 Uchwała nr XIV/112/19 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego w Polanowie oraz nadania jego statutu
XIV/111/19 2019-09-30 Uchwała nr XIV/111/19 w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami
XIV/110/19 2019-09-30 Uchwała nr XIV/110/19 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych na terenie miasta i gminy Polanów
XIV/109/19 2019-09-30 Uchwała nr XIV/109/19 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Polanów nieruchomości gruntowej od osoby prywatnej
XIV/108/19 2019-09-30 Uchwała nr XIV/108/19 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Polanów nieruchomości gruntowej od państwowej osoby prawnej, tj. Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
XIV/107/19 2019-09-30 Uchwała nr XIV/107/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2019 - 2030
XIV/106/19 2019-09-30 Uchwała nr XIV/106/19 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2019 rok
XIV/105/19 2019-09-30 Uchwała nr XIV/105/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej w 2019 roku Powiatowi Koszalińskiemu
XIII/104/19 2019-08-08 Uchwała nr XIII/104/19 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Polanów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
XIII/103/19 2019-08-08 Uchwała nr XIII/103/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2019 - 2030
XIII/102/19 2019-08-08 Uchwała nr XIII/102/19 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2019 rok
XII/101/19 2019-07-11 Uchwała nr XII/101/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2019 - 2030
XII/100/19 2019-07-11 Uchwała nr XII/100/19 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2019 rok
XII/99/19 2019-07-11 Uchwała nr XII/99/19 w sprawie przystąpienia z Powiatem Koszalińskim do realizacji wspólnego przedsięwzięcia pn. „ Przebudowa drogi powiatowej nr 3570Z na odcinku Cetuń - Rosocha - Polanów
XI/98/19 2019-06-26 Uchwała nr XI/98/19 w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników sądowych
XI/97/19 2019-06-26 Załącznik do Uchwały nr XI/97/19
XI/97/19 2019-06-26 Uchwała nr XI/97/19 w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Polanowie
XI/96/19 2019-06-26 Uchwała nr XI/96/19 w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego w przedmiocie zniesienia urzędowych nazw obiektów fizjograficznych
XI/95/19 2019-06-26 Uchwała nr XI/95/19 w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego w przedmiocie zmiany urzędowej nazwy obiektu fizjograficznego „Święta Górka" na „Święta Góra Polanowska"
XI/94/19 2019-06-26 Uchwała nr XI/94/19 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli
XI/93/19 2019-06-26 Uchwała nr XI/93/19 w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody - pomnika przyrody
XI/92/19 2019-06-26 Uchwała nr XI/92/19 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019 - 2021
XI/91/19 2019-06-26 Uchwała nr XI/91/19 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę Polanów
XI/90/19 2019-06-26 Uchwała nr XI/90/19 zmieniająca uchwałę w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej
XI/89/19 2019-06-26 Uchwała nr XI/89/19 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2019 rok
XI/88/19 2019-06-26 Uchwała nr XI/88/19 w sprawie absolutorium dla Burmistrza z tytułu wykonania budżetu Gminy Polanów za 2018 rok
XI/87/19 2019-06-26 Uchwała nr XI/87/19 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Polanów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok
XI/86/19 2019-06-26 Uchwała nr XI/86/19 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Polanowa wotum zaufania
X/85/19 2019-05-29 Uchwała nr X/85/19 zmieniająca Uchwałę Nr III/21/18 w sprawie ustalenia wysokości diet radnych oraz sołtysów
X/84/19 2019-05-29 Uchwała nr X/84/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2019- 2030
X/83/19 2019-05-29 Uchwała nr X/83/19 w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej
X/82/19 2019-05-29 Uchwała nr X/82/19 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych na terenie miasta i gminy Polanów
X/81/19 2019-05-29 Uchwała nr X/81/19 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służącej ochronie środowiska i gospodarce wodnej oraz sposobu rozliczenia
X/80/19 2019-06-17 Uchwała nr X/80/19 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania
X/79/19 2019-05-29 Uchwała nr X/79/19 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Polanowie za 2018 rok
X/78/19 2019-05-29 Uchwała nr X/78/19 w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Żydowie poprzez obniżenie jej struktury organizacyjnej do klas I-III
X/77/19 2019-05-29 Uchwała nr X/77/19 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2019 rok
X/76/19 2019-05-29 Uchwała nr X/76/19 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/161/12 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 26 czerwca 2012 roku, zmienioną Uchwałą Nr XXI/177 /12 z dnia 28 września 2012 roku w sprawie emisji obligacji Gminy Polanów oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
X/75/19 2019-05-29 Załącznik do Uchwały nr X/75/19
X/75/19 2019-05-29 Uchwała nr X/75/19 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Polanów za rok 2018
IX/74/19 2019-05-17 Uchwała nr IX/74/19 w sprawie przystąpienia z Powiatem Koszalińskim do realizacji wspólnego przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3570Z na odcinku Cetuń - Rosocha - Polanów
VIII/73/19 2019-04-25 Uchwała nr VIII/73/19 w sprawie deklaracji poparcia dla postulatów strajkujących nauczycieli
VIII/72/19 2019-04-25 Uchwała nr VIII/72/19 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Polanowie za 2018 rok
VIII/71/19 2019-04-25 Uchwała nr VIII/71/19 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Polanów nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem gospodarczym od osoby prywatnej
VIII/70/19 2019-04-25 Uchwała nr VIII/70/19 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2019 rok
VII/69/19 2019-03-28 Uchwała nr VII/69/19 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Polanów nieruchomości gruntowej od osoby prywatnej
VII/68/19 2019-03-28 Uchwała nr VII/68/19 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Polanowie
VII/67/19 2019-03-28 Uchwała nr VII/67/19 w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie przez Gminę Polanów współdziałania z Gminą Miastem Koszalin, Gminą Karlino, Miastem Białogard, Gminą Tychowo, Gminą Biesiekierz, Gminą Bobolice, Gminą Sędzino, Gminą Manowo, Gminą Mielno, Gminą Sianów, Gminą Świeszyno, Gminą Ustronie Morskie, Powiatem Białogardzkim i Powiatem Kołobrzeskim w celu wspólnej realizacji projektu partnerskiego w ramach Działania 8.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
VII/66/19 2019-03-28 Uchwała nr VII/66/19 w sprawie przyjęcia Programu usuwania barszczu Sosnowskiego z terenu Gminy Polanów na lata 2019-2022
VII/65/19 2019-03-28 Uchwała nr VII/65/19 zmieniająca uchwałę w sprawie uzgodnienia realizacji prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody na terenie użytku ekologicznego "Żurawisko"
VII/64/19 2019-03-28 Uchwała nr VII/64/19 w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy Polanów środków stanowiących fundusz sołecki
VII/63/19 2019-03-28 Uchwała nr VII/63/19 w sprawie zwolnienia zakładu budżetowego - Zakładu Usług Komunalnych w Polanowie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Polanów
VII/62/19 2019-03-28 Uchwała nr VII/62/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2019 - 2030
VII/61/19 2019-03-28 Uchwała nr VII/61/19 w sprawie zmian w budżeci e Gminy Połanów na 2019 rok
VI/60/19 2019-02-26 Uchwała nr VI/60/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na łata 2019 - 2030
VI/59/19 2019-02-26 Uchwała nr VI/59/19 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2019 rok
VI/58/19 2019-02-26 Uchwała nr VI/58/19 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Żydowo
VI/57/19 2019-02-26 Uchwała nr VI/57/19 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Wietrzno
VI/56/19 2019-02-26 Uchwała nr VI/56/19 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Wielin
VI/55/19 2019-02-26 Uchwała nr VI/55/19 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Warblewo
VI/54/19 2019-02-26 Uchwała nr VI/54/19 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Świerczyna
VI/53/19 2019-02-26 Uchwała nr VI/53/19 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Stary Żelibórz
VI/52/19 2019-02-26 Uchwała nr VI/52/19 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Sowinko
VI/51/19 2019-02-26 Uchwała nr VI/51/19 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Rzeczyca Wielka
VI/50/19 2019-02-26 Uchwała nr VI/50/19 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Rosocha
VI/49/19 2019-02-26 Uchwała nr VI/49/19 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Rekowo
VI/48/19 2019-02-26 Uchwała nr VI/48/19 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Powidz
VI/47/19 2019-02-26 Uchwała nr VI/47/19 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Nowy Żelibórz
VI/46/19 2019-02-26 Uchwała nr VI/46/19 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Nacław
VI/45/19 2019-02-26 Uchwała nr VI/45/19 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Krytno
VI/44/19 2019-02-26 Uchwała nr VI/44/19 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Krąg
VI/43/19 2019-02-26 Uchwała nr VI/43/19 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kościernica
VI/42/19 2019-02-26 Uchwała nr VI/42/19 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kępiny
VI/41/19 2019-02-26 Uchwała nr VI/41/19 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Karsinka
VI/40/19 2019-02-26 Uchwała nr VI/40/19 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Jacinki
VI/39/19 2019-02-26 Uchwała nr VI/39/19 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Gołogóra
VI/38/19 2019-02-26 Uchwała nr VI/38/19 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Garbno
VI/37/19 2019-02-26 Uchwała nr VI/37/19 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Domachowo
VI/36/19 2019-02-26 Uchwała nr VI/36/19 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Dadzewo
VI/35/19 2019-02-26 Uchwała nr VI/35/19 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Chocimino
VI/34/19 2019-02-26 Uchwała nr VI/34/19 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Cetuń
VI/33/19 2019-02-26 Uchwała nr VI/33/19 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Buszyno
VI/32/19 2019-02-26 Uchwała nr VI/32/19 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Bukowo
VI/31/19 2019-02-26 Uchwała nr VI/31/19 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Bożenice
VI/30/19 2019-02-26 Uchwała nr VI/30/19 w sprawie powołania Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Polanowie
VI/29/19 2019-02-26 Uchwała nr VI/29/19 w sprawie wyboru Delegata do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania
VI/28/19 2019-02-26 Uchwała nr VI/28/19 w sprawie uzgodnienia realizacji prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody na terenie użytku ekologicznego „Żurawisko"
VI/27/19 2019-02-26 Uchwała nr VI/27/19 w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Polanów na rok 2019
VI/26/19 2019-02-26 Uchwała nr VI/26/19 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na Iata 2019- 2021
VI/25/19 2019-02-26 Uchwała nr VI/25/19 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego
V/24/19 2019-02-08 Uchwała nr V/24/19 w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Żydowie poprzez obniżenie jej struktury organizacyjnej do klas I-III
IV/23/19 2019-01-30 Uchwała nr IV/23/19 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Polanów
IV/22/19 2019-01-30 Uchwała nr IV/22/19 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2019 rok
Metryczka publikacji
wytworzył(a): Krzysztof Szypulski
data wytworzenia: 2015-02-18
opublikował(a): Krzysztof Szypulski
data publikacji: 2015-02-18 09:03:48
data końcowa publikacji: bezterminowo
aktualizacja:
Krzysztof Szypulski - 2022-01-24 10:17:59
Krzysztof Szypulski - 2015-05-20 13:42:19
Krzysztof Szypulski - 2015-04-27 15:37:54
Krzysztof Szypulski - 2015-02-18 15:12:57
ilość odsłon/pobrań: 356647