Herb Polanowa

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Polanowie

Link do portalu ePUAP Link do transmisji z obrad sesji Rady Miejskiej w Polanowie Link do dzienników ustaw Link do monitorów polskich Link do systemu informacji przestrzennej Link do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Link do gminnego systemu powiadamiania

Urząd Miejski w Polanowie

tel: +48 94 3188351

e-mail: um@polanow.eu

ul. Wolności 4

76-010 Polanów

woj. zachodniopomorskie

Uchwały Rady Miejskiej

filtr wyszukiwania: rok: 2016
Nr uchwałyData aktuTytuł aktuGłosowaniePobierz
XXXIII/179/16 2016-12-28 Uchwała nr XXXIII/179/16 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w prowadzonym przez Gminę Polanów przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych
XXXIII/178/16 2016-12-28 Uchwała nr XXXIII/178/16 w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody - pomnika przyrody
XXXIII/177/16 2016-12-28 Uchwała nr XXXIII/177/16 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na Iata 2017 - 2030
XXXIII/176/16 2016-12-28 Uchwała nr XXXIII/176/16 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Polanów na 2017 rok
XXXIII/175/16 2016-12-28 Uchwała nr XXXIII/175/16 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2016- 2030
XXXIII/174/16 2016-12-28 Uchwała nr XXXIII/174/16 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2016 rok
XXXII/173/16 2016-11-29 Załącznik do Uchwały nr XXXII/173/16
XXXII/173/16 2016-11-29 Uchwała nr XXXII/173/16 w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Polanów oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Polanów
XXXII/172/16 2016-11-29 Uchwała nr XXXII/172/16 w sprawie reorganizacji jednostki budżetowej „Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty w Polanowie" oraz zmiany jej statutu
XXXII/171/16 2016-11-29 Uchwała nr XXXII/171/16 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Polanowa
XXXII/170/16 2016-11-29 Uchwała nr XXXII/170/16 w sprawie przejęcia od Powiatu Koszalińskiego zadania zarządzania drogami powiatowymi przebiegającymi przez miasto i gminę Polanów w zakresie utrzymania czystości, pielęgnacji zieleni i likwidacji śliskości
XXXII/169/16 2016-11-29 Uchwała nr XXXII/169/16 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Polanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok
XXXII/168/16 2016-11-29 Uchwała nr XXXII/168/16 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 r.
XXXII/167/16 2016-11-29 Uchwała nr XXXII/167/16 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Polanów
XXXII/166/16 2016-11-29 Uchwała nr XXXII/166/16 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Polanów
XXXII/165/16 2016-11-29 Uchwała nr XXXII/165/16 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na łata 2016- 2030
XXXII/164/16 2016-11-29 Uchwała nr XXXII/164/16 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2016 rok.
XXXII/163/16 2016-11-29 Uchwała nr XXXII/163/16 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na Iata 2017 - 2030
XXXII/162/16 2016-11-29 Uchwała nr XXXII/162/16 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Polanów na 2017 rok
XXXII/161/16 2016-11-29 Uchwała nr XXXII/161/16 w sprawie ramowego planu pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Polanowie na 2017 rok
XXXII/160/16 2016-11-29 Uchwała nr XXXII/160/16 w sprawie ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Polanowie na 2017 rok
XXXI/159/16 2016-10-28 Uchwała nr XXXI/159/16 w sprawie zamiaru włączenia Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps. „INKA” w Polanowie do Zespołu Szkół Publicznych w Polanowie
XXXI/158/16 2016-10-28 Uchwała nr XXXI/158/16 w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020
XXXI/157/16 2016-10-28 Uchwała nr XXXI/157/16 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych programem wieloletnim wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020
XXX/156/16 2016-10-03 Uchwała nr XXX/156/16 w sprawie określenia wysokości stawek podatkn od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Polanów na 2017 rok
XXX/155/16 2016-10-03 Uchwała nr XXX/155/16 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
XXX/154/16 2016-10-03 Uchwała nr XXX/154/16 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2016 rok
XXX/153/16 2016-10-03 Uchwała nr XXX/153/16 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Polanów na lata 2017 - 2030
XXX/152/16 2016-10-03 Uchwała nr XXX/152/16 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Polanów na 2017 rok
XXIX/151/16 2016-09-20 Uchwała nr XXIX/151/16 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Polanowie
XXIX/150/16 2016-09-20 Uchwała nr XXIX/150/16 w sprawie zaopiniowania przez Zarząd Powiatu Koszalińskiego propozycji zaliczenia drogi w miejscowości Żydowo do kategorii dróg gminnych.
XXIX/149/16 2016-09-20 Uchwała nr XXIX/149/16 w sprawie zaopiniowania przez Zarząd Powiatu Koszalińskiego propozycji zaliczenia drogi w miejscowości Bożenice do kategorii dróg gminnych
XXIX/148/16 2016-09-20 Uchwała nr XXIX/148/16 w sprawie przyjęcia Planu działania Gminy Polanów wskazującego projekty oparte na endogenicznym potencjale obszaru gminy tworzącym produkty turystyczne
XXIX/147/16 2016-09-20 Uchwała nr XXIX/147/16 w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie z innymi gminami przez zawarcie umowy partnerskiej w zakresie realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej"
XXIX/146/16 2016-09-20 Uchwała nr XXIX/146/16 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Polanów do projektu pod nazwą „Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej" w ramach działania 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na Iata 2014-2020
XXIX/145/16 2016-09-20 Uchwała nr XXIX/145/16 w sprawie przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Polanów na lata 2016-2025
XXIX/144/16 2016-09-20 Uchwała nr XXIX/144/16 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Polanów na 2017 rok
XXIX/143/16 2016-09-20 Uchwała nr XXIX/143/16 w sprawie określenia wysokości stawek podatkn od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Polanów na 2017 rok
XXIX/142/16 2016-09-20 Uchwała nr XXIX/142/16 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Polanów na lata 2016-2025
XXVIII/141/16 2016-08-01 Uchwała nr XXVIII/141/16 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2016- 2030
XXVIII/140/16 2016-08-01 Uchwała nr XXVIII/140/16 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
XXVIII/139/16 2016-08-01 Uchwała nr XXVIII/139/16 w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie gminy Polanów na 2017 rok na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej Cetuń - Rosocha - Polanów"
XXVII/138/16 2016-07-19 Uchwała nr XXVII/138/16 zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Polanów
XXVII/137/16 2016-07-19 Uchwała nr XXVII/137/16 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Polanów
XXVII/136/16 2016-07-19 Uchwała nr XXVII/136/16 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2016 rok
XXVI/135/16 2016-06-28 Uchwała nr XXVI/135/16 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
XXVI/134/16 2016-06-28 Uchwała nr XXVI/134/16 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Polanów
XXVI/133/16 2016-06-28 Uchwała nr XXVI/133/16 w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
XXVI/132/16 2016-06-28 Uchwała nr XXVI/132/16 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Polanów
XXVI/131/16 2016-06-28 Uchwała nr XXVI/131/16 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Polanów
XXVI/130/16 2016-06-28 Uchwała nr XXVI/130/16 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2016 rok
XXVI/129/16 2016-06-28 Uchwała nr XXVI/129/16 w sprawie absolutorium dla Burmistrza z tytułu wykonania budżetu Gminy Polanów za 2015 rok
XXVI/128/16 2016-06-28 Uchwała nr XXVI/128/16 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Polanów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok
XXV/127/16 2016-05-31 Uchwała nr XXV/127/16 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
XXV/126/16 2016-05-31 Załącznik do Uchwały nr XXV/126/16
XXV/126/16 2016-05-31 Uchwała nr XXV/126/16 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016- 2018
XXV/125/16 2016-05-31 Uchwała nr XXV/125/16 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Polanowie za 2015 rok
XXV/124/16 2016-05-31 Załącznik do Uchwały nr XXV/124/16
XXV/124/16 2016-05-31 Uchwała nr XXV/124/16 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Polanów za rok 2015
XXIV/123/16 2016-05-20 Uchwała nr XXIV/123/16 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2016- 2024
XXIV/122/16 2016-05-20 Uchwała nr XXIV/122/16 w sprawie zmian w bndżecie Gminy Polanów na 2016 rok
XXIII/121/16 2016-04-28 Uchwała nr XXIII/121/16 w sprawie zaopiniowania przez Zarząd Powiatu Koszalińskiego propozycji zaliczenia ulicy Lipowej w Polanowie do kategorii dróg gminnych
XXIII/120/16 2016-04-28 Uchwała nr XXIII/120/16 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Polanów lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie i częściach wspólnych budynku od osoby prywatnej
XXIII/119/16 2016-04-28 Załącznik nr 4 do Uchwały nr XXIII/119/16
XXIII/119/16 2016-04-28 Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXIII/119/16
XXIII/119/16 2016-04-28 Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXIII/119/16
XXIII/119/16 2016-04-28 Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXIII/119/16
XXIII/119/16 2016-04-28 Uchwała nr XXIII/119/16 w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Polanów
XXII/118/16 2016-04-15 Uchwała nr XXII/118/16 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Polanów lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie i częściach wspólnych budynku od osoby prywatnej
XXII/117/16 2016-04-15 Uchwała nr XXII/117/16 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Polanów lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie i częściach wspólnych budynku od osoby prywatnej
XXII/116/16 2016-04-15 Uchwała nr XXII/116/16 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Polanów lokaln mieszkalnego stanowiącego własność osoby prywatnej wraz z prawem nżytkowania wieczystego gruntu
XXII/115/16 2016-04-15 Uchwała nr XXII/115/16 w sprawie nabycia przez Gminę Polanów spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr lOA/7, stanowiącego własność Spółdzielni Mieszkaniowej „Ostoja" Domachowo na nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 16/23 w obrębie ewidencyjnym Domachowo
XXII/114/16 2016-04-15 Uchwała nr XXII/114/16 w sprawie nabycia przez Gminę Polanów spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 1817, stanowiącego własność Spółdzielni mieszkaniowej „Ostoja" Domachowo na nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 1/39 w obrębie ewidencyjnym Świerczyna
XXII/113/16 2016-04-15 Uchwała nr XXII/113/16 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2016-2024
XXII/112/16 2016-04-15 Uchwała nr XXII/112/16 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2016 rok
XXI/111/16 2016-03-31 Załącznik do Uchwały nr XXI/111/16
XXI/111/16 2016-03-31 Uchwała nr XXI/111/16 w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2016-2021"
XXI/110/16 2016-03-31 Załącznik do Uchwały nr XXI/110/16
XXI/110/16 2016-03-31 Uchwała nr XXI/110/16 w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Polanów"
XXI/109/16 2016-03-31 Załącznik do Uchwały nr XXI/109/16
XXI/109/16 2016-03-31 Uchwała nr XXI/109/16 w sprawie uchwalenia ,,Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta i gminy Polanów na lata 2015-2030"
XXI/108/16 2016-03-31 Uchwała nr XXI/108/16 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polanowie
XXI/107/16 2016-03-31 Uchwała nr XXI/107/16 w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy Polanów środków stanowiących fundusz sołecki
XXI/106/16 2016-03-31 Uchwała nr XXI/106/16 w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Polanów
XX/105/16 2016-02-29 Uchwała nr XX/105/16 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2016 rok
XX/104/16 2016-02-29 Uchwała nr XX/104/16 zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Polanów
XX/103/16 2016-02-29 Uchwała nr XX/103/16 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego zmieniającej uchwałę Nr XXXII/375/09 z dnia 15 września 2009 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu
XX/102/16 2016-02-29 Uchwała nr XX/102/16 w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Polanów na rok 2016
XX/101/16 2016-02-29 Uchwała nr XX/101/16 w sprawie przekazania w drodze darowizny nieruchomości gruntowej zajętej pod drogę publiczną na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego
XIX/100/16 2016-02-22 Uchwała nr XIX/100/16 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
XVIII/99/16 2016-02-08 Uchwała nr XVIII/99/16 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2016 rok
XVIII/98/16 2016-02-08 Uchwała nr XVIII/98/16 w sprawie zaopiniowania przez Zarząd Powiatu Koszalińskiego propozycji zaliczenia ulicy Świerczewo w Polanowie do kategorii dróg gminnych
XVII/97/16 2016-01-08 Załącznik do Uchwały nr XVII/97/16
XVII/97/16 2016-01-08 Uchwała nr XVII/97/16 zatwierdzająca zmianę Uchwały Nr XLIl/357 /10 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 4 lutego 2010 roku w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Świerczyna na lata 2010-2017"
XVII/96/16 2016-01-08 Załącznik do Uchwały nr XVII/96/16
XVII/96/16 2016-01-08 Uchwała nr XVII/96/16 zatwierdzająca zmianę Uchwały Nr LI/426/10 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 13 sierpnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Jacinki na lata 2010-2017"
XVII/95/16 2016-01-08 Uchwała nr XVII/95/16 zatwierdzająca zmianę Uchwały Nr XLII/355/10 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 4 lutego 2010 roku w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Domachowo na lata 2010-2017"
XVII/94/16 2016-01-08 Załącznik do Uchwały nr XVII/94/16
XVII/94/16 2016-01-08 Uchwała nr XVII/94/16 zatwierdzająca zmianę Uchwały Nr XLII/353/10 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 4 lutego 2010 roku w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Bukowo na lata 2010-2017"
XVII/93/16 2016-01-08 Uchwała nr XVII/93/16 w sprawie przystąpienia do wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie dróg gminnych w miejscowości Żydowo oraz przebudową skrzyżowania w ciągu drogi powiatowej nr 3573Z
XVII/92/16 2016-01-08 Załącznik do Uchwały nr XVII/92/16
XVII/92/16 2016-01-08 Uchwała nr XVII/92/16 zatwierdzająca zmianę Uchwały Nr LI/436110 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 13 sierpnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Żydowo na lata 2010-2017"
XVII/91/16 2016-01-08 Załącznik do Uchwały nr XVII/91/16
XVII/91/16 2016-01-08 Uchwała nr XVII/91/16 w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Bożenice na lata 2016-2025"
XVII/90/16 2016-01-08 Uchwała nr XVII/90/16 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Żydowo"
XVII/89/16 2016-01-08 Uchwała nr XVII/89/16 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bożenice"
Metryczka publikacji
wytworzył(a): Krzysztof Szypulski
data wytworzenia: 2015-02-18
opublikował(a): Krzysztof Szypulski
data publikacji: 2015-02-18 09:03:48
data końcowa publikacji: bezterminowo
aktualizacja:
Krzysztof Szypulski - 2022-01-24 10:17:59
Krzysztof Szypulski - 2015-05-20 13:42:19
Krzysztof Szypulski - 2015-04-27 15:37:54
Krzysztof Szypulski - 2015-02-18 15:12:57
ilość odsłon/pobrań: 360894