Herb Polanowa

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Polanowie

Link do portalu ePUAP Link do transmisji z obrad sesji Rady Miejskiej w Polanowie Link do dzienników ustaw Link do monitorów polskich Link do systemu informacji przestrzennej Link do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Link do gminnego systemu powiadamiania

Urząd Miejski w Polanowie

tel: +48 94 3188351

e-mail: um@polanow.eu

ul. Wolności 4

76-010 Polanów

woj. zachodniopomorskie

Uchwały Rady Miejskiej

filtr wyszukiwania: rok: 2007
Nr uchwałyData aktuTytuł aktuGłosowaniePobierz
XIV/129/07 0000-00-00 Załącznik nr 2 do Uchwały nr XIV/129/07
XIV/129/07 0000-00-00 Załącznik nr 1 do Uchwały nr XIV/129/07
XIV/129/07 0000-00-00 Uchwała nr XIV/129/07 w sprawie przystąpienia do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Polanów w części dotyczącej obrębu Nr 2 miasta Polanowa
XIV/128/07 0000-00-00 Uchwała nr XIV/128/07 w sprawie odrębnych obwodów głosowania
XIV/127/07 0000-00-00 Uchwała nr XIV/127/07 Załącznik
XIV/127/07 0000-00-00 Uchwała nr XIV/127/07 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXl334/2002 z dnia 18 czerwca 2002 r. w sprawie podziału gminy Polanów na obwody głosowania
XIV/126/07 0000-00-00 Załącznik do Uchwały nr XIV/126/07
XIV/126/07 0000-00-00 Uchwała nr XIV/126/07 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXl333/2002 w sprawie podziału gminy Polanów na okręgi wyborcze oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu dla wyborców do Rady Miejskiej w Polanowie
XIV/125/07 0000-00-00 Załącznik do Uchwały nr XIV/125/07
XIV/125/07 0000-00-00 Uchwała nr XIV/125/07 w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości prowizji za inkaso
XVIII/167/07 0000-00-00 Uchwała nr XVIII/167/07 w sprawie wysokości opłat za usuwanie stałych odpadów komunalnych
XVIII/166/07 0000-00-00 Uchwała nr XVIII/166/07 zmieniająca Uchwałę Nr III/24/06 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 6 grudnia 2006r. w sprawie wysokości wynagrodzenia dla Burmistrza Polanowa
XVIII/165/07 0000-00-00 Uchwała nr XVIII/165/07 zmieniająca Uchwalę Nr V/32/06 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości diet radnych oraz sołtysów
XVIII/164/07 0000-00-00 Uchwała nr XVIII/164/07 w sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych
XVIII/163/07 0000-00-00 Uchwała nr XVIII/163/07 w sprawie zmian budżetu Gminy Polanów na 2007 rok
XVIII/162/07 0000-00-00 Uchwała nr XVIII/162/07 w sprawie przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Polanów na lata 2008-2015
XVIII/161/07 0000-00-00 Uchwała nr XVIII/161/07 w sprawie ramowego planu pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Polanowie na 2008 rok
XVIII/160/07 0000-00-00 Uchwała nr XVIII/160/07 w sprawie ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Polanowie na 2008 rok
XVIII/159/07 0000-00-00 Uchwała nr XVIII/159/07 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Polanów na 2008 rok
XIV/120/07 0000-00-00 Uchwała nr XIV/120/07 w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Świerczyna
XIV/119/07 0000-00-00 Uchwała nr XIV/119/07 w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Stary Żelibórz
XIV/118/07 0000-00-00 Uchwała nr XIV/118/07 w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Sowinko
XIV/117/07 0000-00-00 Uchwała nr XIV/117/07 w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Rzeczyca Wielka
XIV/116/07 0000-00-00 Uchwała nr XIV/116/07 w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Rosocha
XIV/115/07 0000-00-00 Uchwała nr XIV/115/07 w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Rekowo
XIV/114/07 0000-00-00 Uchwała nr XIV/114/07 w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Powidz
XIV/113/07 0000-00-00 Uchwała nr XIV/113/07 w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Nowy Żelibórz
XIV/112/07 0000-00-00 Uchwała nr XIV/112/07 w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Nacław
XIV/111/07 0000-00-00 Uchwała nr XIV/111/07 w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Krytno
XIV/110/07 0000-00-00 Uchwała nr XIV/110/07 w sprawie uchwałenia statutu sołectwa Krąg
XIV/109/07 0000-00-00 Uchwała nr XIV/109/07 w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kościernica
XIV/108/07 0000-00-00 Uchwała nr XIV/108/07 w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kępiny
XIV/107/07 0000-00-00 Uchwała nr XIV/107/07 w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Karsinka
XIV/106/07 0000-00-00 Uchwała nr XIV/106/07 w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Jacinki
XIV/105/07 0000-00-00 Uchwała nr XIV/105/07 w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Gołogóra
XIV/104/07 0000-00-00 Uchwała nr XIV/104/07 w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Garbno
XIV/103/07 0000-00-00 Uchwała nr XIV/103/07 w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Dadzewo
XIV/102/07 0000-00-00 Uchwała nr XIV/102/07 w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Chocimino
XIV/101/07 0000-00-00 Uchwała nr XIV/101/07 w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Cetuń
XIV/100/07 0000-00-00 Uchwała nr XIV/100/07 w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Buszyno
XIV/99/07 0000-00-00 Uchwała nr XIV/99/07 w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Bukowo
XIV/98/07 0000-00-00 Uchwała nr XIV/98/07 w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Bożenice
XV/132/07 0000-00-00 Uchwała nr XV/132/07 w sprawie zatwierdzenia "Planu Rozwoju Miejscowości Chocimino"
XV/131/07 0000-00-00 Uchwała nr XV/131/07 w sprawie zatwierdzenia "Planu Rozwoju Miejscowości Sowinko"
XV/130/07 0000-00-00 Uchwała nr XV/130/07 w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. Zakup wyposażenia do świetlic wiejskich w miejscowościach Chocimino i Sowinko
XVI/142/07 0000-00-00 Uchwała nr XVI/142/07 w sprawie powiadomienia o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego
XVI/141/07 0000-00-00 Uchwała nr XVI/141/07 w sprawie przejęcia do gminnego zasobu nieruchomości, będących własnością Skarbu Państwa, na cele publiczne
XVI/140/07 0000-00-00 Uchwała nr XVI/140/07 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości, położonych na terenie miasta Polanów
XVI/139/07 0000-00-00 Uchwała nr XVI/139/07 w sprawie sprzedaży nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości, położonej na terenie gminy Polanów
XVI/138/07 0000-00-00 Uchwała nr XVI/138/07 w sprawie upoważnienia Burmistrza Polanowa do zawarcia porozumienia ze Starostą Koszalińskim
XVI/137/07 0000-00-00 Uchwała nr XVI/137/07 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i uzgodnienia wartości jednego punktu w złotych dla pracowników samorządowych zatrudnionych w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Polanowie.
XVI/136/07 0000-00-00 Uchwała nr XVI/136/07 zmieniająca Uchwalę Nr XXXIII/290/05 w sprawie opłat za świadczenia przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Polanów
XVI/135/07 0000-00-00 Uchwała nr XVI/135/07 w sprawie ustalenia zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Polanów
XVI/134/07 0000-00-00 Uchwała nr XVI/134/07 w sprawie zmian budżetu Gminy Polanów na 2007 rok
XVI/133/07 0000-00-00 Uchwała nr XVI/133/07 w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Koszalinie na kadencję 2008-2011
XVII/158/07 0000-00-00 Uchwała nr XVII/158/07 w sprawie sprzedaży nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości, położonych na terenie miasta Polanowa
XVII/157/07 0000-00-00 Uchwała nr XVII/157/07 w sprawie sprzedaży nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości, położonych na terenie gminy Polanów
XVII/156/07 0000-00-00 Uchwała nr XVII/156/07 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i uzgodnienia wartości jednego punktu w złotych dla pracowników samorządowych zatrudnionych w Zakładzie Usług Komunalnych w Polanowie
XVII/155/07 0000-00-00 Uchwała nr XVII/155/07 w sprawie opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg publicznych, dla których Burmistrz Gminy Polanów jest zarządcą
XVII/154/07 0000-00-00 Uchwała nr XVII/154/07 w sprawie określenia liczby licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką przeznaczonych do wydania w 2008 roku
XVII/153/07 0000-00-00 Uchwała nr XVII/153/07 w sprawie zmian w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Gminy Polanów na 2007 rok
XVII/152/07 0000-00-00 Uchwała nr XVII/152/07 w sprawie zmian budżetu Gminy Polanów na 2007 rok
XVII/151/07 0000-00-00 Uchwała nr XVII/151/07 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół prowadzonych na terenie Gminy Polanów przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego
XVII/150/07 0000-00-00 Uchwała nr XVII/150/07 w sprawie uchwalenia "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego na 2008 rok
XVII/149/07 0000-00-00 Uchwała nr XVII/149/07 w sprawie uchwalenia "Gminnego programu profilaktyki alkoholowych na 2008 rok"
XVII/148/07 0000-00-00 Uchwała nr XVII/148/07 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
XVII/147/07 0000-00-00 Uchwała nr XVII/147/07 w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, terminów płatności oraz sposobu jej poboru na terenie Gminy Polanów
XVII/146/07 0000-00-00 Uchwała nr XVII/146/07 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2008 rok
XVII/145/07 0000-00-00 Uchwała nr XVII/145/07 w sprawie ceny drewna przyjętej jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze gminy w 2008 roku
XVII/144/07 0000-00-00 Uchwała nr XVII/144/07 w sprawie ustalenia ceny skupu 1 dt żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2008 roku
XVII/143/07 0000-00-00 Uchwała nr XVII/143/07 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2008 rok
XIII/89/07 0000-00-00 Uchwała nr XIII/89/07 w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych osób prawnych za I półrocze
XIII/88/07 0000-00-00 Załącznik do Uchwały nr XIII/88/07
XIII/88/07 0000-00-00 Uchwała nr XIII/88/07 w sprawie uchwalenia"Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2007-2010"
XII/87/07 0000-00-00 Uchwała nr XII/87/07 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami Gminy Polanów za okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2006 r.
XII/86/07 0000-00-00 Uchwała nr XII/86/07 w sprawie przyjęcia Raportu Z realizacji "Programu ochrony środowiska dla Gminy Polanów na lata 2004- 2010" za okres od 2004 do 2006 roku
XII/85/07 0000-00-00 Uchwała nr XII/85/07 w sprawie sprzedaży działki gruntowej wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości,położonej na terenie miasta Polanów
XII/84/07 0000-00-00 Uchwała nr XII/84/07 w sprawie sprzedaży działki gruntowej wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości, położonej na terenie miasta Polanów
XII/83/07 0000-00-00 Uchwała nr XII/83/07 w sprawie warunków dzierżawy gruntów komunalnych na terenie miasta i gminy Polonów
XII/82/07 0000-00-00 Uchwała nr XII/82/07 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i uzgodnienia wartości jednego punktu w złotych dla pracowników samorządowych zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Polanów oraz w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Oświaty w Polanowie
XII/81/07 0000-00-00 Uchwała nr XII/81/07 w sprawie nadania Statutu Zespołowi Ekonomiczno - Administracyjnemu w Polanowie
XII/80/07 0000-00-00 Uchwała nr XII/80/07 zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/266/05 z 27 września 2005r w sprawie zmian uuchwały Nr XIX/162/04 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 15 czerwca 2004r dotyczącej zatwierdzenia Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polanowie oraz zmieniająca uchwalę Nr XIX/162/04 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 15 czerwca 2004r w sprawie zatwierdzenia Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polanowie
XII/79/07 0000-00-00 Uchwała nr XII/79/07 w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników siądowych
XII/78/07 0000-00-00 Uchwała nr XII/78/07 w sprawie zmian budżetu Gminy Polanów na 2007 rok
XI/77/07 0000-00-00 Uchwała nr XI/77/07 zmieniająca Uchwałę Nr V/32/06 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia wysokości diet radnych oraz sołtysów
XI/76/07 0000-00-00 Uchwała nr XI/76/07 w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/77/2003 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 26 czerwca 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Polanów
XI/75/07 0000-00-00 Uchwała nr XI/75/07 w sprawie uchwalenia statutu nowo utworzonego sołectwa Domachowo
XI/74/07 0000-00-00 Uchwała nr XI/74/07 w sprawie przejęcia do gminnego zasobu nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa
XI/73/07 0000-00-00 Uchwała nr XI/73/07 w sprawie sprzedaży działek gruntowych wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości, położonych na terenie gminy Polanów
XI/72/07 0000-00-00 Uchwała nr XI/72/07 w sprawie udzielenia poręczenia pożyczki
XI/71/07 0000-00-00 Uchwała nr XI/71/07 w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty zobowiązań w 2007 roku, w zakresie podejmowania inwestycji
XI/70/07 0000-00-00 Uchwała nr XI/70/07 w sprawie zmian budżetu Gminy Polanów na 2007 rok
X/69/07 0000-00-00 Uchwała nr X/69/07 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę odprowadzanie ścieków na terenie Miasta i Gminy Polanów
IX/68/07 0000-00-00 Uchwała nr IX/68/07 w sprawie uchylenia uchwały Nr XV/130/04 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 27 stycznia 2004r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty administracyjnej
IX/67/07 0000-00-00 Uchwała nr IX/67/07 w sprawie przejęcia do gminnego zasobu nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa na cele publiczne
IX/66/07 0000-00-00 Uchwała nr IX/66/07 w sprawie zatwierdzenia Planu Finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Polanowie na 2007 rok
IX/65/07 0000-00-00 Uchwała nr IX/65/07 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Polanowie za 2006 rok
IX/64/07 0000-00-00 Uchwała nr IX/64/07 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/189/04 Rady Miejskiej w Polanowie w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości prowizji za inkaso
IX/62/07 0000-00-00 Uchwała nr IX/62/07 w sprawie absolutorium dla Burmistrza z tytułu wykonania budżetu Gminy Polanów za 2006 rok
IX/63/07 0000-00-00 Uchwała nr IX/63/07 w sprawie zmian budżetu Gminy Polanów na 2007 rok
VIII/61/07 0000-00-00 Uchwała nr VIII/61/07 w sprawie nadania statutu Zakładowi Usług Komunalnych w Polanowie
VIII/60/07 0000-00-00 Uchwała nr VIII/60/07 w sprawie powiadomienia o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego
VIII/59/07 0000-00-00 Uchwała nr VIII/59/07 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego na rzecz użytkownika wieczystego
VIII/58/07 0000-00-00 Uchwała nr VIII/58/07 w sprawie sprzedaży działki gruntowej wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości, położonej na terenie gminy Polanów
VIII/57/07 0000-00-00 Uchwała nr VIII/57/07 w sprawie sprzedaży działek gruntowych wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości, położonych na terenie miasta Polanów
VIII/56/07 0000-00-00 Uchwała nr VIII/56/07 w sprawie sprzedaży działek gruntowych wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości,położonych na terenie miasta Polanów
VII/55/07 0000-00-00 Uchwała nr VII/55/07 w sprawie zmian budżetu Gminy Polanów na 2007 rok
VII/54/07 0000-00-00 Uchwała nr VII/54/07 w sprawie zatwierdzenia planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Gminy Polanów na 2007 rok
VII/53/07 0000-00-00 Uchwała nr VII/53/07 w sprawie wyboru Delegata do reprezentowania Gminy Polanów na posiedzeniu Zgromadzenia Komunalnego Związku Celowego Gmin Pomorza Zachodniego "Pomerania"
VII/52/07 0000-00-00 Uchwała nr VII/52/07 w sprawie wyrażenia opinii do projektu rozporządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie obszaru chronionego krajobrazu Okolice Polanowa
VII/51/07 0000-00-00 Uchwała nr VII/51/07 w sprawie wyrażenia opinii do projektu rozporządzenia Wojewody Zachodniopomorskiegow sprawie obszaru chronionego krajobrazu Okolice Żydowa - Biały Bór
VII/50/07 0000-00-00 Uchwała nr VII/50/07 w sprawie przekazania w użyczenie nieruchomości gruntowej dla Nadleśnictwa Manowo
VII/49/07 0000-00-00 Uchwała nr VII/49/07 w sprawie przejęcia do gminnego zasobu nieruchomości działki gruntowej będącej własnością prywatną, na realizację cełu publicznego
VII/48/07 0000-00-00 Uchwała nr VII/48/07 w sprawie przejęcia do gminnego zasobu nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa, na cele publiczne
VII/47/07 0000-00-00 Uchwała nr VII/47/07 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zbycia nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości położonych na terenie miasta Polanów
VII/46/07 0000-00-00 Uchwała nr VII/46/07 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego na rzecz użytkowników wieczystych
VII/45/07 0000-00-00 Uchwała nr VII/45/07 w sprawie: sprzedaży nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości, położonej na terenie gminy Polanów
VII/44/07 0000-00-00 Uchwała nr VII/44/07 w sprawie utraty mocy uchwały Nr XV/130/04 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 27.01.2004 w sprawie ustalenia wysokości opłaty administracyjnej
VII/43/07 0000-00-00 Uchwała nr VII/43/07 w sprawie utworzenia sołectwa Domachowo w wyniku podziału dotychczasowego sołectwa Bukowo na dwa odrębne sołectwa oraz zmiany niektórych uchwał
VII/42/07 0000-00-00 Uchwała nr VII/42/07 w sprawie ustalenia wysokości stawek i szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania
VII/41/07 0000-00-00 Uchwała nr VII/41/07 w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego Gminy Polanów
VII/40/07 0000-00-00 Uchwała nr VII/40/07 w sprawie nieodpłatnego przekazania środka trwałego
VII/39/07 0000-00-00 Uchwała nr VII/39/07 w sprawie zmian budżetu Gminy Polanów na 2007 rok.
VI/38/07 0000-00-00 Uchwała nr VI/38/07 w sprawie zmian budżetu Gminy Polanów na 2007 rok
Metryczka publikacji
wytworzył(a): Krzysztof Szypulski
data wytworzenia: 2015-02-18
opublikował(a): Krzysztof Szypulski
data publikacji: 2015-02-18 09:03:48
data końcowa publikacji: bezterminowo
aktualizacja:
Krzysztof Szypulski - 2022-01-24 10:17:59
Krzysztof Szypulski - 2015-05-20 13:42:19
Krzysztof Szypulski - 2015-04-27 15:37:54
Krzysztof Szypulski - 2015-02-18 15:12:57
ilość odsłon/pobrań: 362485