Herb Polanowa

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Polanowie

Link do portalu ePUAP Link do transmisji z obrad sesji Rady Miejskiej w Polanowie Link do dzienników ustaw Link do monitorów polskich Link do systemu informacji przestrzennej Link do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Link do gminnego systemu powiadamiania

Urząd Miejski w Polanowie

tel: +48 94 3188351

e-mail: um@polanow.eu

ul. Wolności 4

76-010 Polanów

woj. zachodniopomorskie

Uchwały Rady Miejskiej

filtr wyszukiwania: rok: 2013
Nr uchwałyData aktuTytuł aktuGłosowaniePobierz
XXXV/287/13 0000-00-00 Uchwała nr XXXV/287/13 zmieniająca Uchwałę Nr FJ/27/11 w sprawie ustalenia wysokości diet radnych oraz sołtysów
XXXV/286/13 0000-00-00 Uchwała nr XXXV/286/13 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Polanowie
XXXV/285/13 0000-00-00 Uchwała nr XXXV/285/13 w sprawie zamiany działek gruntowych
XXXV/284/13 0000-00-00 Uchwała nr XXXV/284/13 w sprawie utraty mocy uchwał
XXXV/283/13 0000-00-00 Uchwała nr XXXV/283/13 w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału gminy Polanów na obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
XXXV/282/13 0000-00-00 Uchwała nr XXXV/282/13 w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polanowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
XXXV/281/13 0000-00-00 Uchwała nr XXXV/281/13 zmieniająca uchwałę Nr XIX/162/04 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 15 czerwca 2004r. w sprawie ustalenia statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polanowie
XXXV/280/13 0000-00-00 Uchwała nr XXXV/280/13 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2013 rok
XXXV/279/13 0000-00-00 Uchwała nr XXXV/279/13 w sprawie ramowego planu pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Polanowie na 2014 rok
XXXV/278/13 0000-00-00 Uchwała nr XXXV/278/13 w sprawie ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Polanowie na 2014 rok
XXXV/277/13 0000-00-00 Uchwała nr XXXV/277/13 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Polanów na lata 2014 - 2024
XXXV/276/13 0000-00-00 Uchwała nr XXXV/276/13 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Polanów na 2014 rok
XXXIV/275/13 0000-00-00 Uchwała nr XXXIV/275/13 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Polanowa
XXXIV/274/13 0000-00-00 Uchwała nr XXXIV/274/13 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerstwa w sprawie przygotowania szansą na wzmocnienie potencjału rozwojowego regionu
XXXIV/273/13 0000-00-00 Uchwała nr XXXIV/273/13 w sprawie wyrażenia zgody na uchylenie decyzji komunalizacyjnej
XXXIV/272/13 0000-00-00 Uchwała nr XXXIV/272/13 w sprawie zamiany działek gruntowych
XXXIV/271/13 0000-00-00 Uchwała nr XXXIV/271/13 w sprawie zamiany działek gruntowych
XXXIV/270/13 0000-00-00 Uchwała nr XXXIV/270/13 w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Polanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok
XXXIV/269/13 0000-00-00 Uchwała nr XXXIV/269/13 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok
XXXIV/268/13 0000-00-00 Uchwała nr XXXIV/268/13 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2013 rok
XXXIII/267/13 0000-00-00 Uchwała nr XXXIII/267/13 w sprawie przekazania w użyczenie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Karsina oznaczonej nr działki 98 położonej w obrębie ewidencyjnym Karsinka dla Polanowskiego Ośrodka Kultury i Sportu
XXXIII/266/13 0000-00-00 Uchwała nr XXXIII/266/13 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie zawiązania Związku ZIT w celu współpracy jednostek samorządu terytorialnego służącej realizacji wspólnych działań w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
XXXIII/265/13 0000-00-00 Uchwała nr XXXIII/265/13 w sprawie sprzedały nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości, położonej na terenie miasta Polanowa
XXXIII/264/13 0000-00-00 Uchwała nr XXXIII/264/13 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2013-2024
XXXIII/263/13 0000-00-00 Uchwała nr XXXIII/263/13 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2013 rok
XXXIII/262/13 0000-00-00 Uchwała nr XXXIII/262/13 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok
XXXIII/261/13 0000-00-00 Uchwała nr XXXIII/261/13 w sprawie ceny drewna przyjętej jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze gminy w 2014 roku
XXXIII/260/13 0000-00-00 Uchwała nr XXXIII/260/13 w sprawie ustalenia ceny skupu 1 dt żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2014 roku
XXXIII/259/13 0000-00-00 Uchwała nr XXXIII/259/13 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok
XXXII/258/13 0000-00-00 Uchwała nr XXXII/258/13 zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg publicznych, dla których Burmistrz Gminy Polanów jest zarządcą
XXXII/257/13 0000-00-00 Uchwała nr XXXII/257/13 zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za świadczenia przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Polanów
XXXII/256/13 0000-00-00 Uchwała nr XXXII/256/13 w sprawie przystąpienia do wspólnej realizacji zadania Inwestycyjnego pn."Przebudowa i remont drogi powiatowej Nr 3546Z Sianów - Nadbór"
XXXII/255/13 0000-00-00 Uchwała nr XXXII/255/13 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2013- 2024
XXXII/254/13 0000-00-00 Uchwała nr XXXII/254/13 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2013 rok
XXXI/253/13 0000-00-00 Uchwała nr XXXI/253/13 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2013 rok
XXXI/252/13 0000-00-00 Uchwała nr XXXI/252/13 w sprawie przystąpienia do wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego pn."Przebudowa drogi gminnej ul. Klonowa - etap I"
XXX/251/13 0000-00-00 Uchwała nr XXX/251/13 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między Gminą Polanów a Województwem Zachodniopomorskim w sprawie wspólnej realizacji zadania
XXX/250/13 0000-00-00 Uchwała nr XXX/250/13 w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Przedszkola Gminnego w Polanowie
XXX/249/13 0000-00-00 Uchwała nr XXX/249/13 w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Polanowie
XXX/248/13 0000-00-00 Uchwała nr XXX/248/13 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
XXX/247/13 0000-00-00 Uchwała nr XXX/247/13 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2013-2024
XXX/246/13 0000-00-00 Uchwała nr XXX/246/13 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2013 rok
XXX/245/13 0000-00-00 Uchwała nr XXX/245/13 w sprawie absolutorium dla Burmistrza z tytułu wykonania budżetu Gminy Polanów za 2012 rok
XXX/244/13 0000-00-00 Uchwała nr XXX/244/13 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Polanów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 rok
XXIX/243/13 0000-00-00 Uchwała nr XXIX/243/13 w sprawie zajęcia stanowiska w przedmiocie realizacji budowy trasy ekspresowej S6 łączącej Szczecin z Trójmiastem przez Kołobrzeg, Koszalin, Słupsk i Lębork w latach 2014-2020 r.
XXIX/242/13 0000-00-00 Uchwała nr XXIX/242/13 zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Polanów
XXIX/241/13 0000-00-00 Uchwała nr XXIX/241/13 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu oraz oddania w dzierżawę części działki gruntowej wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości, położonej na terenie miasta Polanów
XXIX/240/13 0000-00-00 Uchwała nr XXIX/240/13 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Polanowie za 2012 rok
XXIX/239/13 0000-00-00 Uchwała nr XXIX/239/13 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2013-2024
XXIX/238/13 0000-00-00 Uchwała nr XXIX/238/13 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2013 rok
XXIX/237/13 0000-00-00 Uchwała nr XXIX/237/13 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Polanów za rok 2012
XXVII/236/13 0000-00-00 Uchwała nr XXVII/236/13 zmieniająca uchwalę w sprawie szczególowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnym
XXVI/235/13 0000-00-00 Uchwała nr XXVI/235/13 zmieniająca uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości, położonych na terenie miasta Polanów
XXVI/234/13 0000-00-00 Uchwała nr XXVI/234/13 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu oraz oddania w dzierżawę działek gruntowych wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości, położonych na terenie miasta i gminy Polanów
XXVI/233/13 0000-00-00 Uchwała nr XXVI/233/13 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu oraz oddania w dzierżawę działki gruntowej wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości, położonej na terenie miasta i gminy Polanów
XXVI/232/13 0000-00-00 Uchwała nr XXVI/232/13 w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Polanów na 2013 rok
XXVI/231/13 0000-00-00 Uchwała nr XXVI/231/13 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Miasta i Gminy Polanów
XXVI/230/13 0000-00-00 Uchwała nr XXVI/230/13 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
XXVI/229/13 0000-00-00 Uchwała nr XXVI/229/13 w sprawie uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Polanów
XXVI/228/13 0000-00-00 Uchwała nr XXVI/228/13 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Polanów
XXVI/227/13 0000-00-00 Uchwała nr XXVI/227/13 w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy Polanów środków stanowiących fundusz sołecki
XXVI/226/13 0000-00-00 Uchwała nr XXVI/226/13 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pn: "Internet szansą Gminy Pol@nów" w ramach Działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
XXVI/225/13 0000-00-00 Uchwała nr XXVI/225/13 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pn: "Szkoła nowych możliwości" w ramach Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
XXVI/224/13 0000-00-00 Uchwała nr XXVI/224/13 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2013- 2024
XXVI/223/13 0000-00-00 Uchwała nr XXVI/223/13 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2013 rok
XXV/222/13 0000-00-00 Uchwała nr XXV/222/13 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2012 rok
XXV/221/13 0000-00-00 Uchwała nr XXV/221/13 zmieniająca uchwałę w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości prowizji za inkaso
XXV/220/13 0000-00-00 Uchwała nr XXV/220/13 w sprawie przekazania w drodze darowizny nieruchomości gruntowej zajętej pod drogę publiczną
XXV/219/13 0000-00-00 Uchwała nr XXV/219/13 w sprawie przejęcia do gminnego zasobu nieruchomości, działki gruntowej będącej własnością prywatną na cele publiczne
XXV/218/13 0000-00-00 Uchwała nr XXV/218/13 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie działek gruntowych położonych na terenie miasta Polanowa
XXV/217/13 0000-00-00 Uchwała nr XXV/217/13 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie działki gruntowej położonej na terenie gminy Polanów
XXV/216/13 0000-00-00 Uchwała nr XXV/216/13 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie działki gruntowej położonej na terenie gminy Polanów
XXV/215/13 0000-00-00 Uchwała nr XXV/215/13 w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego w Polanowie
Metryczka publikacji
wytworzył(a): Krzysztof Szypulski
data wytworzenia: 2015-02-18
opublikował(a): Krzysztof Szypulski
data publikacji: 2015-02-18 09:03:48
data końcowa publikacji: bezterminowo
aktualizacja:
Krzysztof Szypulski - 2022-01-24 10:17:59
Krzysztof Szypulski - 2015-05-20 13:42:19
Krzysztof Szypulski - 2015-04-27 15:37:54
Krzysztof Szypulski - 2015-02-18 15:12:57
ilość odsłon/pobrań: 358919