Herb Polanowa

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Polanowie

Link do portalu ePUAP Link do transmisji z obrad sesji Rady Miejskiej w Polanowie Link do dzienników ustaw Link do monitorów polskich Link do systemu informacji przestrzennej Link do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Link do gminnego systemu powiadamiania

Urząd Miejski w Polanowie

tel: +48 94 3188351

e-mail: um@polanow.eu

ul. Wolności 4

76-010 Polanów

woj. zachodniopomorskie

Uchwały Rady Miejskiej

filtr wyszukiwania: rok: 2018
Nr uchwałyData aktuTytuł aktuGłosowaniePobierz
III/21/18 2018-12-28 Uchwała nr III/21/18 w sprawie ustalenia wysokości diet radnych oraz sołtysów
III/20/18 2018-12-28 Uchwała nr III/20/18 w sprawie zmiany Programu współpracy Gminy Polanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok
III/19/18 2018-12-28 Uchwała nr III/19/18 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 r.
III/18/18 2018-12-28 Uchwała nr III/18/18 w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych programem wieloletnim wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
III/17/18 2018-12-28 Uchwała nr III/17/18 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych programem wieloletnim wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
III/16/18 2018-12-28 Uchwała nr III/16/18 w sprawie dopuszczenia zapłaty opłat, stanowiących dochody budżetu gminy Polanów, instrumentem płatniczym
III/15/18 2018-12-28 Uchwała nr III/15/18 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2018 rok
III/14/18 2018-12-28 Uchwała nr III/14/18 w sprawie ramowego planu pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Polanowie na 2019 rok
III/13/18 2018-12-28 Uchwała nr III/13/18 w sprawie ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Polanowie na 2019 rok
III/12/18 2018-12-28 Uchwała nr III/12/18 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Polanów na Iata 2019 - 2030
III/11/18 2018-12-28 Uchwała nr III/11/18 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Polanów na 2019 rok
II/10/18 2018-11-29 Uchwała nr II/10/18 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Polanowa
II/9/18 2018-11-29 Uchwała nr II/9/18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2018 - 2030
II/8/18 2018-11-29 Uchwała nr II/8/18 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2018 rok
II/7/18 2018-11-29 Uchwała nr II/7/18 w sprawie powołania członków Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Wsi
II/6/18 2018-11-29 Uchwała nr II/6/18 w sprawie powołania członków Komisji Oświaty i Spraw Społecznych
II/5/18 2018-11-29 Uchwała nr II/5/18 w sprawie powołania członków Komisji Budżetowej i Infrastruktury
II/4/18 2018-11-29 Uchwała nr II/4/18 w sprawie powołania członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
II/3/18 2018-11-29 Uchwała nr II/3/18 w sprawie powołania członków Komisji Rewizyjnej
II/2/18 2018-11-29 Uchwała nr II/2/18 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Polanowie
I/1/18 2018-11-19 Uchwała nr I/1/18 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Polanowie
LX/329/18 2018-11-16 Uchwała nr LX/329/18 w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Polanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok"
LX/328/18 2018-11-16 Uchwała nr LX/328/18 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Polanów do Stowarzyszenia Powiatowe Forum Sołtysów
LX/327/18 2018-11-16 Uchwała nr LX/327/18 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Polanów
LX/326/18 2018-11-16 Uchwała nr LX/326/18 w sprawie zmiany uchwał
LX/325/18 2018-11-16 Uchwała nr LX/325/18 w sprawie przystąpienia do wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Remont drogi gminnej- ulica Zacisze - Etap I".
LX/324/18 2018-11-16 Uchwała nr LX/324/18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2018 - 2030
LX/323/18 2018-11-16 Uchwała nr LX/323/18 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2018 rok
LIX/322/18 2018-10-30 Uchwała nr LIX/322/18 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Polanów na 2019 rok
LIX/321/18 2018-10-30 Uchwała nr LIX/321/18 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Polanów na 2019 rok
LIX/320/18 2018-10-30 Uchwała nr LIX/320/18 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2018 rok
LIX/319/18 2018-10-30 Uchwała nr LIX/319/18 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Polanów
LIX/318/18 2018-10-30 Uchwała nr LIX/318/18 zmieniająca uchwałę Nr LVll/309/18 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 28 września 2018 roku w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Polanów miejsc sprzedaży i odawania napojów alkoholowych
LVIII/317/18 2018-10-08 Uchwała nr LVIII/317/18 w sprawie upoważnienia p.o. dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polanowie do prowadzenia postępowań w sprawach przyznawania dodatku energetycznego
LVIII/316/18 2018-10-08 Uchwała nr LVIII/316/18 w sprawie upoważnienia p.o. dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polanowie do prowadzenia postępowań w sprawach przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
LVIII/315/18 2018-10-08 Uchwała nr LVIII/315/18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na łata 2018 - 2030
LVIII/314/18 2018-10-08 Uchwała nr LVIII/314/18 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2018 rok
LVII/313/18 2018-09-28 Uchwała nr LVII/313/18 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2018 rok
LVII/312/18 2018-09-28 Uchwała nr LVII/312/18 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polanowie
LVII/311/18 2018-09-28 Uchwała nr LVII/311/18 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Polanów
LVII/310/18 2018-09-28 Uchwała nr LVII/310/18 w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody - pomnika przyrody
LVII/309/18 2018-09-28 Uchwała nr LVII/309/18 w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Polanów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
LVI/308/18 2018-09-14 Uchwała nr LVI/308/18 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Polanowa
LVI/307/18 2018-09-14 Uchwała nr LVI/307/18 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2018 rok
LVI/306/18 2018-09-14 Uchwała nr LVI/306/18 w sprawie odrębnych obwodów głosowania
LV/305/18 2018-09-03 Uchwała nr LV/305/18 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Polanów
LV/304/18 2018-09-03 Uchwała nr LV/304/18 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2018 rok
LIV/303/18 2018-06-28 Uchwała nr LIV/303/18 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Polanów lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie i częściach wspólnych budynku od osoby prywatnej
LIV/302/18 2018-06-28 Uchwała nr LIV/302/18 w sprawie powołania Skarbnika Gminy Polanów
LIV/301/18 2018-06-28 Uchwała nr LIV/301/18 w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Polanów
LIV/300/18 2018-06-28 Uchwała nr LIV/300/18 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin oraz logopedy, pedagoga i rehabilitanta
LIV/299/18 2018-06-28 Uchwała nr LIV/299/18 w sprawie przekształcenia Przedszkola Gminnego w Polanowie poprzez przeniesienie jego siedziby
LIV/298/18 2018-06-28 Uchwała nr LIV/298/18 w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Polanów
LIV/297/18 2018-06-28 Uchwała nr LIV/297/18 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Polanów
LIV/296/18 2018-06-28 Uchwała nr LIV/296/18 w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Polanów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
LIV/295/18 2018-06-28 Uchwała nr LIV/295/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Koszalińskiemu
LIV/294/18 2018-06-28 Uchwała nr LIV/294/18 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2018 rok
LIV/293/18 2018-06-28 Uchwała nr LIV/293/18 w sprawie absolutorium dla Burmistrza z tytułu wykonania budżetu Gminy Polanów za 2017 rok
LIV/292/18 2018-06-28 Uchwała nr LIV/292/18 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Polanów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok
LII/282/18 2018-05-24 Załącznik do Uchwały nr LII/282/18
LIII/291/18 2018-05-24 Uchwała nr LIII/291/18 w sprawie ustanowienia hipoteki na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w celu zabezpieczenia spłaty pożyczki
LII/290/18 2018-05-24 Uchwała nr LII/290/18 w sprawie powołania Komisji Statutowej
LII/289/18 2018-05-24 Uchwała nr LII/289/18 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Polanowie
LII/288/18 2018-05-24 Uchwała nr LII/288/18 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Polanowie za 2017 rok
LII/287/18 2018-05-24 Uchwała nr LII/287/18 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Polanów do projektu pod nazwą „Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej" w ramach działania 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020
LII/286/18 2018-05-24 Uchwała nr LII/286/18 w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie z innymi gminami przez zawarcie umowy partnerskiej w zakresie realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej"
LII/285/18 2018-05-24 Uchwała nr LII/285/18 w sprawie ustanowienia hipoteki na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w celu zabezpieczenia spłaty pożyczki
LII/284/18 2018-05-24 Uchwała nr LII/284/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu
LII/283/18 2018-05-24 Uchwała nr LII/283/18 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2018 rok
LII/282/18 2018-05-24 Uchwała nr LII/282/18 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Polanów za rok 2017
LI/281/18 2018-03-29 Uchwała nr LI/281/18 w sprawie podziału gminy Polanów na obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
LI/280/18 2018-03-29 Uchwała nr LI/280/18 w sprawie podziału Gminy Polanów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
LI/279/18 2018-03-29 Uchwała nr LI/279/18 zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Polanów na rok 2018
LI/278/18 2018-03-29 Uchwała nr LI/278/18 w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy Polanów środków stanowiących fundusz sołecki
LI/277/18 2018-03-29 Uchwała nr LI/277/18 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2018 rok
L/276/18 2018-03-13 Uchwała nr L/276/18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2018 - 2030
L/275/18 2018-03-13 Uchwała nr L/275/18 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2018 rok
XLIX/274/18 2018-02-21 Uchwała nr XLIX/274/18 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Polanów nieruchomości gruntowej niezabudowanej od osoby prywatnej
XLIX/273/18 2018-02-21 Uchwała nr XLIX/273/18 w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola Gminnego w Polanowie poprzez przeniesienie jego siedziby
XLIX/272/18 2018-02-21 Uchwała nr XLIX/272/18 w sprawie pomnika przyrody
XLIX/269/18 2018-02-21 Załącznik do Uchwały nr XLIX/269/18
XLIX/271/18 2018-02-21 Uchwała nr XLIX/271/18 w sprawie przejęcia do gminnego zasobu nieruchomości, działki gruntowej będącej własnością Skarbu Państwa na cele publiczne
XLIX/270/18 2018-02-21 Uchwała nr XLIX/270/18 w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Polanów na rok 2018
XLIX/269/18 2018-02-21 Uchwała nr XLIX/269/18 w sprawie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Polanów
XLIX/268/18 2018-02-21 Uchwała nr XLIX/268/18 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego
XLIX/267/18 2018-02-21 Uchwała nr XLIX/267/18 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
XLIX/266/18 2018-02-21 Uchwała nr XLIX/266/18 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
XLIX/265/18 2018-02-21 Uchwała nr XLIX/265/18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na łata 2018 - 2030
XLIX/264/18 2018-02-21 Uchwała nr XLIX/264/18 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2018 rok
XLVIII/263/18 2018-01-15 Uchwała nr XLVIII/263/18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2018 - 2030
XLVIII/262/18 2018-01-15 Uchwała nr XLVIII/262/18 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2018 rok
XLVIII/261/18 2018-01-15 Uchwała nr XLVIII/261/18 w sprawie przejęcia przez Gminę Polanów zadania Powiatu Koszalińskiego polegającego na przebudowie drogi powiatowej Nr 35912 ul. Zamkowa w Polanowie w ramach inwestycji pn.: „Rewitalizacja rynku miejskiego i jego otoczenia w celu przywrócenia i nadania im nowych funkcji m.in. społecznych, gospodarczych, edukacyjnych, kulturowych, rekreacyjnych"
Metryczka publikacji
wytworzył(a): Krzysztof Szypulski
data wytworzenia: 2015-02-18
opublikował(a): Krzysztof Szypulski
data publikacji: 2015-02-18 09:03:48
data końcowa publikacji: bezterminowo
aktualizacja:
Krzysztof Szypulski - 2022-01-24 10:17:59
Krzysztof Szypulski - 2015-05-20 13:42:19
Krzysztof Szypulski - 2015-04-27 15:37:54
Krzysztof Szypulski - 2015-02-18 15:12:57
ilość odsłon/pobrań: 362732