Herb Polanowa

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Polanowie

Link do portalu ePUAP Link do transmisji z obrad sesji Rady Miejskiej w Polanowie Link do dzienników ustaw Link do monitorów polskich Link do systemu informacji przestrzennej Link do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Link do gminnego systemu powiadamiania

Urząd Miejski w Polanowie

tel: +48 94 3188351

e-mail: um@polanow.eu

ul. Wolności 4

76-010 Polanów

woj. zachodniopomorskie

Uchwały Rady Miejskiej

filtr wyszukiwania: rok: 2012
Nr uchwałyData aktuTytuł aktuGłosowaniePobierz
XXIV/213/12 0000-00-00 Uchwała nr XXIV/213/12 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego i oddania w użytkowanie wieczyste części nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości położonej na terenie gminy Polanów
XXIV/214/12 0000-00-00 Uchwała nr XXIV/214/12 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Polanów
XXIV/212/12 0000-00-00 Uchwała nr XXIV/212/12 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2012- 2024
XXIV/211/12 0000-00-00 Uchwała nr XXIV/211/12 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2012 rok
XXIV/210/12 0000-00-00 Uchwała nr XXIV/210/12 w sprawie ramowego planu pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Polanowie na 2013 rok
XXIV/209/12 0000-00-00 Uchwała nr XXIV/209/12 w sprawie ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Polanowie na 2013 rok
XXIV/208/12 0000-00-00 Uchwała nr XXIV/208/12 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Polanów na lata 2013- 2024
XXIV/207/12 0000-00-00 Uchwała nr XXIV/207/12 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Polanów na 2013 rok
XXIII/206/12 0000-00-00 Uchwała nr XXIII/206/12 w sprawie sprzedaży nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości, położonej na terenie gminy Polanów
XXIII/205/12 0000-00-00 Uchwała nr XXIII/205/12 w sprawie sprzedaży części nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości, położonej na terenie gminy Polanów
XXIII/204/12 0000-00-00 Uchwała nr XXIII/204/12 zmieniająca uchwalę w sprawie sprzedaży nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości, położonych na terenie gminy Polanów
XXIII/203/12 0000-00-00 Uchwała nr XXIII/203/12 w sprawie sprzedaży działki gruntowej wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości, położonej na terenie gminy Polanów
XXIII/202/12 0000-00-00 Uchwała nr XXIII/202/12 w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Polanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok
XXIII/201/12 0000-00-00 Uchwała nr XXIII/201/12 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 r.
XXIII/200/12 0000-00-00 Uchwała nr XXIII/200/12 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
XXIII/199/12 0000-00-00 Uchwała nr XXIII/199/12 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok oraz zwolnień w tym podatku
XXIII/198/12 0000-00-00 Uchwała nr XXIII/198/12 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2012 rok
XXIII/197/12 0000-00-00 Uchwała nr XXIII/197/12 w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
XXIII/196/12 0000-00-00 Uchwała nr XXIII/196/12 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Polanów za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
XXIII/195/12 0000-00-00 Uchwała nr XXIII/195/12 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
XXIII/194/12 0000-00-00 Uchwała nr XXIII/194/12 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Polanów
XXIII/193/12 0000-00-00 Uchwała nr XXIII/193/12 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
XXIII/192/12 0000-00-00 Uchwała nr XXIII/192/12 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
XXIII/191/12 0000-00-00 Uchwała nr XXIII/191/12 w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
XXIII/190/12 0000-00-00 Uchwała nr XXIII/190/12 w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Polanów
XXII/189/12 0000-00-00 Uchwała nr XXII/189/12 zmian w budżecie Gminy Polanów na 2012 rok
XXII/188/12 0000-00-00 Uchwała nr XXII/188/12 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Zakładowi Usług Komunalnych w Polanowie
XXII/187/12 0000-00-00 Uchwała nr XXII/187/12 w sprawie pomnika przyrody w granicach administracyjnych gminy Polanów
XXII/186/12 0000-00-00 Uchwała nr XXII/186/12 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie części działek gruntowych
XXII/185/12 0000-00-00 Uchwała nr XXII/185/12 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Polanów do partnerstwa oraz wspólnego aplikowania o środki finansowe w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
XXII/182/12 0000-00-00 Uchwała nr XXII/182/12 zmieniająca uchwałę w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości prowizji za inkaso
XXII/181/12 0000-00-00 Uchwała nr XXII/181/12 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok
XXII/180/12 0000-00-00 Uchwała nr XXII/180/12 w sprawie ceny drewna przyjętej jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze gminy w 2013 roku
XXII/179/12 0000-00-00 Uchwała nr XXII/179/12 w sprawie ustalenia ceny skupu 1 dt żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2013 roku
XXII/178/12 0000-00-00 Uchwała nr XXII/178/12 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok oraz zwolnień w tym podatku
XXI/177/12 0000-00-00 Uchwała nr XXI/177/12 zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji Gminy Polanów oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
XXI/176/12 0000-00-00 Uchwała nr XXI/176/12 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Polanowie
XXI/175/12 0000-00-00 Uchwała nr XXI/175/12 w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Polanowie
XXI/174/12 0000-00-00 Uchwała nr XXI/174/12 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych i nieruchomości zabudowanych wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości
XXI/173/12 0000-00-00 Uchwała nr XXI/173/12 w sprawie sprzedaży części nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości, położonych na terenie miasta Polanów
XXI/172/12 0000-00-00 Uchwała nr XXI/172/12 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu oraz oddania w dzierżawę działek gruntowych wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości, położonych na terenie miasta i gminy Polanów
XXI/171/12 0000-00-00 Uchwała nr XXI/171/12 w sprawie sprzedaży działki gruntowej wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości, położonej na terenie miasta Polanów
XXI/170/12 0000-00-00 Uchwała nr XXI/170/12 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste działki gruntowej wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości, położonej na terenie miasta Polanowa
XXI/169/12 0000-00-00 Uchwała nr XXI/169/12 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2012 rok
XXII/184/12 0000-00-00 Uchwała nr XXII/184/12 w sprawie podziału gminy Polanów na obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
XXII/183/12 0000-00-00 Uchwała nr XXII/183/12 w sprawie podziału Gminy Polanów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
XX/168/12 0000-00-00 Uchwała nr XX/168/12 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2012 rok
XIX/167/12 0000-00-00 Uchwała nr XIX/167/12 w sprawie zmiany nazwy ulicy Szpitalnej w Polanowie
XIX/166/12 0000-00-00 Uchwała nr XIX/166/12 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Polanowie
XIX/165/12 0000-00-00 Uchwała nr XIX/165/12 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu oraz oddania w najem lokalu użytkowego wchodzącego w skład gminnego zasobu nieruchomości, położonego na terenie gminy Polanów
XIX/164/12 0000-00-00 Uchwała nr XIX/164/12 w sprawie bezprzetargowej sprzedaży działki zabudowanej wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości, położonej na terenie miasta Polanów
XIX/163/12 0000-00-00 Uchwała nr XIX/163/12 w sprawie sprzedaży nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości, położonej na terenie gminy Polanów
XIX/162/12 0000-00-00 Uchwała nr XIX/162/12 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu oraz oddania w najem budynku użytkowego wchodzącego w skład gminnego zasobu nieruchomości, położonego na terenie gminy Polanów
XIX/161/12 0000-00-00 Uchwała nr XIX/161/12 w sprawie emisji obligacji Gminy Polanów oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
XIX/160/12 0000-00-00 Uchwała nr XIX/160/12 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2012- 2024
XIX/159/12 0000-00-00 Uchwała nr XIX/159/12 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2012 rok
XIX/158/12 0000-00-00 Uchwała nr XIX/158/12 zmieniająca uchwałę Nr XIII/102/11 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Polanów na 2012 rok
XIX/157/12 0000-00-00 Uchwała nr XIX/157/12 w sprawie absolutorium dla Burmistrza z tytułu wykonania budżetu Gminy Polanów za 2011 rok
XIX/156/12 0000-00-00 Uchwała nr XIX/156/12 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Polanów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011 rok
XVIII/155/12 0000-00-00 Uchwała nr XVIII/155/12 w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Polanów"
XVIII/154/12 0000-00-00 Uchwała nr XVIII/154/12 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Polanowie za 2011 rok
XVIII/153/12 0000-00-00 Uchwała nr XVIII/153/12 zmieniająca uchwałę Nr XI1/8l/07 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 29 czerwca 2007r. w sprawie nadania Statutu Zespołowi Ekonomiczno - Administracyjnemu Oświaty w Polanowie
XVIII/152/12 0000-00-00 Uchwała nr XVIII/152/12 w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych określających wysokość' dodatku mieszkaniowego
XVIII/151/12 0000-00-00 Uchwała nr XVIII/151/12 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości gruntowych
XVIII/150/12 0000-00-00 Uchwała nr XVIII/150/12 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie działek gruntowych położonych na terenie miasta i gminy Polanów
XVIII/149/12 0000-00-00 Uchwała nr XVIII/149/12 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie działki gruntowej położonej na terenie miasta Polanowa
XVIII/148/12 0000-00-00 Uchwała nr XVIII/148/12 w sprawie sprzedaży działki gruntowej wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości,położonej na terenie miasta Polanowa
XVIII/147/12 0000-00-00 Uchwała nr XVIII/147/12 w sprawie sprzedaży działki gruntowej wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości,położonej na terenie miasta Polanowa
XVIII/146/12 0000-00-00 Uchwała nr XVIII/146/12 w sprawie sprzedaży działek gruntowych wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości, położonych na terenie miasta Polanowa
XVIII/145/12 0000-00-00 Uchwała nr XVIII/145/12 w sprawie przejęcia do gminnego zasobu nieruchomości, działek gruntowych zabudowanych, stanowiących własność Skarbu Państwa
XVIII/144/12 0000-00-00 Uchwała nr XVIII/144/12 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Polanów na rok 2012
XVII/143/12 0000-00-00 Uchwała nr XVII/143/12 w sprawie przejęcia do gminnego zasobu nieruchomości, działki zabudowanej będącej własnością Skarbu Państwa na cele publiczne
XVII/142/12 0000-00-00 Uchwała nr XVII/142/12 w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej niezabudowanej od osoby prywatnej
XVII/141/12 0000-00-00 Uchwała nr XVII/141/12 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2012- 2020
XVII/140/12 0000-00-00 Uchwała nr XVII/140/12 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2012 rok
XVI/139/12 0000-00-00 Uchwała nr XVI/139/12 w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polanowie
XVI/138/12 0000-00-00 Uchwała nr XVI/138/12 w sprawie sprzedaży działek gruntowych wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości, położonych na terenie miasta Polanowa
XVI/137/12 0000-00-00 Uchwała nr XVI/137/12 w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Polanów
XVI/136/12 0000-00-00 Uchwała nr XVI/136/12 w sprawie wysokości opiat za usuwanie stałych odpadów komunalnych
XVI/135/12 0000-00-00 Uchwała nr XVI/135/12 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta i Gminy Polanów
XVI/134/12 0000-00-00 Uchwała nr XVI/134/12 w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy Polanów środków stanowiących fundusz sołecki
XVI/133/12 0000-00-00 Uchwała nr XVI/133/12 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2012 rok
XVI/132/12 0000-00-00 Uchwała nr XVI/132/12 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania członków Komisji Rozwoju Gospodarczego i Przeciwdziałania Bezrobociu
XVI/131/12 0000-00-00 Uchwała nr XVI/131/12 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania członków Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Młodzieży
XV/130/12 0000-00-00 Uchwała nr XV/130/12 w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Polanów"
XV/129/12 0000-00-00 Uchwała nr XV/129/12 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w trwały zarząd nieruchomości zabudowanej
XV/128/12 0000-00-00 Uchwała nr XV/128/12 w sprawie bezprzetargowej sprzedaży działek gruntowych wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości, położonych na terenie gminy Polanów
XV/127/12 0000-00-00 Uchwała nr XV/127/12 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości zabudowanej
XV/126/12 0000-00-00 Uchwała nr XV/126/12 w sprawie pomnika przyrody w granicach administracyjnych gminy Polanów
XV/125/12 0000-00-00 Uchwała nr XV/125/12 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego zmieniającej uchwałę Nr XXXII/375/09 z dnia 15 września 2009 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dz. Urz, Woj. Zachodniopomorskiego Nr 66, poz. 1804 ze zm.)
XV/124/12 0000-00-00 Uchwała nr XV/124/12 w sprawie utworzenia stowarzyszenia "Darłowska Lokalna Organizacja Turystyczna w Dorzeczu Wieprzy, Grabowej i Unieści"
XV/123/12 0000-00-00 Uchwała nr XV/123/12 w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Publicznych w Polanowie
XV/122/12 0000-00-00 Uchwała nr XV/122/12 w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Polanowie
XV/121/12 0000-00-00 Uchwała nr XV/121/12 w sprawie sprzedaży działki gruntowej wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości,położonej na terenie gminy Polanów
XIV/120/12 0000-00-00 Uchwała nr XIV/120/12 w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Polanowie i zamiaru utworzenia Zespołu Szkół Publicznych w Polanowie
Metryczka publikacji
wytworzył(a): Krzysztof Szypulski
data wytworzenia: 2015-02-18
opublikował(a): Krzysztof Szypulski
data publikacji: 2015-02-18 09:03:48
data końcowa publikacji: bezterminowo
aktualizacja:
Krzysztof Szypulski - 2022-01-24 10:17:59
Krzysztof Szypulski - 2015-05-20 13:42:19
Krzysztof Szypulski - 2015-04-27 15:37:54
Krzysztof Szypulski - 2015-02-18 15:12:57
ilość odsłon/pobrań: 362733