Herb Polanowa

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Polanowie

Link do portalu ePUAP Link do transmisji z obrad sesji Rady Miejskiej w Polanowie Link do dzienników ustaw Link do monitorów polskich Link do systemu informacji przestrzennej Link do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Link do przydatnych informacji z okolicy

Urząd Miejski w Polanowie

tel: +48 94 3188351

e-mail: um@polanow.eu

ul. Wolności 4

76-010 Polanów

woj. zachodniopomorskie

Uchwały Rady Miejskiej

filtr wyszukiwania: rok: 2023
Nr uchwałyData aktuTytuł aktuGłosowaniePobierz
LXX/416/23 2023-08-10 Uchwała nr LXX/416/23 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej oraz sposobu jej rozliczania
LXX/415/23 2023-08-10 Uchwała nr LXX/415/23 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Koszalińskiego
LXX/414/23 2023-08-10 Uchwała nr LXX/414/23 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2023-2030
LXX/413/23 2023-08-10 Uchwała nr LXX/413/23 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2023 rok
LXIX/412/23 2023-06-29 Uchwała nr LXIX/412/23 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Polanowskiemu Ośrodkowi Kultury i Sportu
LXIX/411/23 2023-06-29 Uchwała nr LXIX/411/23 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Polanowie
LXIX/410/23 2023-06-29 Uchwała nr LXIX/410/23 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie i przystąpienie Gminy Polanów do spółdzielni energetycznej
LXIX/409/23 2023-06-29 Uchwała nr LXIX/409/23 w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie niewłączania Przedszkola Gminnego w Polanowie w skład Zespołu Szkół Publicznych w Polanowie
LXIX/408/23 2023-06-29 Uchwała nr LXIX/408/23 w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników sądowych
LXIX/407/23 2023-06-29 Uchwała nr LXIX/407/23 w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Polanowie
LXIX/406/23 2023-06-29 Uchwała nr LXIX/406/23 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej oraz sposobu jej rozliczania
LXIX/405/23 2023-06-29 Uchwała nr LXIX/405/23 w sprawie wymagań dla przedsiębiorców ubiegających się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych
LXIX/404/23 2023-06-29 Uchwała nr LXIX/404/23 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Polanowie za 2022 rok
LXIX/403/23 2023-06-29 Uchwała nr LXIX/403/23 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2023-2030
LXIX/402/23 2023-06-29 Uchwała nr LXIX/402/23 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2023 rok
LXIX/401/23 2023-06-29 Uchwała nr LXIX/401/23 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Polanów za rok 2022
LXIX/400/23 2023-06-29 Uchwała nr LXIX/400/23 w sprawie absolutorium dla Burmistrza z tytułu wykonania budżetu Gminy Polanów za 2022 rok
LXIX/399/23 2023-06-29 Uchwała nr LXIX/399/23 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Polanów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 rok
LXIX/398/23 2023-06-29 Uchwała nr LXIX/398/23 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Polanowa wotum zaufania
LXVIII/397/23 2023-05-30 Uchwała nr LXVIII/397/23 zmieniająca uchwałę w sprawie reorganizacji jednostki budżetowej "Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty w Polanowie" oraz zmiany jej statutu
LXVIII/396/23 2023-05-30 Uchwała nr LXVIII/396/23 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Polanów umowy użyczenia części nieruchomości w celu umieszczenia stacji klimatologicznej
LXVIII/395/23 2023-05-30 Uchwała nr LXVIII/395/23 w sprawie regulaminu punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
LXVIII/394/23 2023-05-30 Uchwała nr LXVIII/394/23 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
LXVIII/393/23 2023-05-30 Uchwała nr LXVIII/393/23 w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Polanów
LXVIII/392/23 2023-05-30 Uchwała nr LXVIII/392/23 w sprawie trybu i zasad regulujących nabór wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych położonych w Gminie Polanów utworzonych z udziałem Gminy Polanów stanowiących własność Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN – Zachodniopomorskie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koszalinie
LXVIII/391/23 2023-05-30 Uchwała nr LXVIII/391/23 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w celu zawiązania związku ZIT (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne)
LXVIII/390/23 2023-05-30 Uchwała nr LXVIII/390/23 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Koszalińsko- Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021–2030
LXVIII/389/23 2023-05-30 Uchwała nr LXVIII/389/23 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2023-2030
LXVIII/388/23 2023-05-30 Uchwała nr LXVIII/388/23 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2023 rok
LXVIII/387/23 2023-05-30 Uchwała nr LXVIII/387/23 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Pomocy Społecznej dla miasta i gminy Polanów na rok 2023
LXVII/386/23 2023-05-17 Uchwała nr LXVII/386/23 zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Polanów
LXVII/385/23 2023-05-17 Uchwała nr LXVII/385/23 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2023-2030
LXVII/384/23 2023-05-17 Uchwała nr LXVII/384/23 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2023 rok
LXVI/383/23 2023-04-13 Uchwała nr LXVI/383/23 w sprawie włączenia Przedszkola Gminnego w Polanowie w skład Zespołu Szkół Publicznych w Polanowie
LXVI/382/23 2023-04-13 Uchwała nr LXVI/382/23 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Środkowopomorska Grupa Działania
LXVI/381/23 2023-04-13 Uchwała nr LXVI/381/23 w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Polanów
LXV/380/23 2023-03-24 Uchwała nr LXV/380/23 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Gminę Polanów
LXV/379/23 2023-03-24 Uchwała nr LXV/379/23 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2023 rok
LXIV/378/23 2023-03-07 Uchwała nr LXIV/378/23 w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego
LXIV/377/23 2023-03-07 Uchwała nr LXIV/377/23 w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Polanów na rok 2023
LXIV/376/23 2023-03-07 Uchwała nr LXIV/376/23 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2023 w gminie Polanów
LXIV/375/23 2023-03-07 Uchwała nr LXIV/375/23 w sprawie rozstrzygnięcia o niewyodrębnieniu w budżecie gminy Polanów środków stanowiących fundusz sołecki
LXIV/374/23 2023-03-07 Uchwała nr LXIV/374/23 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2023-2030
LXIV/373/23 2023-03-07 Uchwała nr LXIV/373/23 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2023 rok
LXIII/372/23 2023-02-09 Uchwała nr LXIII/372/23 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2023 rok
LXII/371/23 2023-01-26 Uchwała nr LXII/371/23 w sprawie powołania Komisji Konkursowej
LXII/370/23 2023-01-26 Uchwała nr LXII/370/23 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów
LXII/369/23 2023-01-26 Uchwała nr LXII/369/23 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiarów zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół i przedszkoli oraz nauczycieli, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze
LXII/368/23 2023-01-26 Uchwała nr LXII/368/23 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2023 rok
LXI/367/23 2023-01-12 Uchwała nr LXI/367/23 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
LXI/366/23 2023-01-12 Uchwała nr LXI/366/23 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców do placówki oświatowej
LXI/365/23 2023-01-12 Uchwała nr LXI/365/23 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2023-2030
LXI/364/23 2023-01-12 Uchwała nr LXI/364/23 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2023 rok
Metryczka publikacji
wytworzył(a): Krzysztof Szypulski
data wytworzenia: 2015-02-18
opublikował(a): Krzysztof Szypulski
data publikacji: 2015-02-18 09:03:48
data końcowa publikacji: bezterminowo
aktualizacja:
Krzysztof Szypulski - 2022-01-24 10:17:59
Krzysztof Szypulski - 2015-05-20 13:42:19
Krzysztof Szypulski - 2015-04-27 15:37:54
Krzysztof Szypulski - 2015-02-18 15:12:57
ilość odsłon/pobrań: 217683