Herb Polanowa

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Polanowie

Link do portalu ePUAP Link do transmisji z obrad sesji Rady Miejskiej w Polanowie Link do dzienników ustaw Link do monitorów polskich Link do systemu informacji przestrzennej Link do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Link do gminnego systemu powiadamiania

Urząd Miejski w Polanowie

tel: +48 94 3188351

e-mail: um@polanow.eu

ul. Wolności 4

76-010 Polanów

woj. zachodniopomorskie

Uchwały Rady Miejskiej

filtr wyszukiwania: rok: 2008
Nr uchwałyData aktuTytuł aktuGłosowaniePobierz
XXVII/257/08 0000-00-00 Uchwała nr XXVII/257/08 w sprawie wysokości wynagrodzenia dla Burmistrza Polanowa
XXVII/256/08 0000-00-00 Uchwała nr XXVII/256/08 w sprawie wspólnego przeprowadzenia przebudowy drog powiatowych na terenie miasta Polanowa z udziałem Powiatu Koszalińskiego
XXVII/255/08 0000-00-00 Uchwała nr XXVII/255/08 w sprawie określenia liczby licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką przeznaczonych do wydania w 2009 roku
XXVII/254/08 0000-00-00 Uchwała nr XXVII/254/08 w sprawie ustalenia regulaminu targowiska
XXVII/253/08 0000-00-00 Uchwała nr XXVII/253/08 w sprawie wysokości opłat za usuwanie stałych odpadów komunalnych
XXVII/251/08 0000-00-00 Uchwała nr XXVII/251/08 w sprawie ramowego planu pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Polanowie na 2009 rok
XXVII/250/08 0000-00-00 Uchwała nr XXVII/250/08 w sprawie ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Polanowie na 2009 rok
XXVII/249/08 0000-00-00 Uchwała nr XXVII/249/08 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Polanów na 2009 rok
XXVI/248/08 0000-00-00 Uchwała nr XXVI/248/08 uchylająca uchwałę w sprawie zasad korzystania ze stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Polanowie oraz wysokości opłat za posiłki przygotowywane w tej stołówce
XXVI/247/08 0000-00-00 Uchwała nr XXVI/247/08 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2009 rok
XXVI/246/08 0000-00-00 Uchwała nr XXVI/246/08 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie w 2009 r. do realizacji zadania inwestycyjnego pn: Przebudowa ulicy Cmentarnej w Polanowie
XXVI/245/08 0000-00-00 Załącznik do Uchwały nr XXVI/245/08
XXVI/245/08 0000-00-00 Uchwała nr XXVI/245/08 w sprawie przystąpienia Gminy Polanów do Rady Fundacji "Środkowopomorskiej Grupy Działania" z siedzibą w Koszalinie
XXVI/244/08 0000-00-00 Uchwała nr XXVI/244/08 w sprawie przekazania w drodze darowizny nieruchomości gruntowych zajętych pod drogę publiczną
XXVI/243/08 0000-00-00 Uchwała nr XXVI/243/08 w sprawie sprzedaży części nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości, położonej na terenie gminy Polanów
XXVI/242/08 0000-00-00 Uchwała nr XXVI/242/08 zmieniająca Uchwałę w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości prowizji za inkaso
XXVI/241/08 0000-00-00 Uchwała nr XXVI/241/08 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/306/06 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 15 marca 2006 r., zmienionej uchwałą, Nr 111/21/06 z dnia 6 grudnia 2006r., w sprawie emisji obligacji Gminy Polanów oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
XXVI/240/08 0000-00-00 Uchwała nr XXVI/240/08 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na realizację zadania p.n. Zakup specjalistycznego sprzętu do utrzymania czystości w mieście Polanów, w tym do usuwania nieczystości komunalnych z koszy publicznych i wywozu odpadów segregowanych
XXVI/239/08 0000-00-00 Uchwała nr XXVI/239/08 w sprawie zmian budżetu Gminy Polanów na 2008 rok
XXV/238/08 0000-00-00 Uchwała nr XXV/238/08 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad korzystania ze stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Polanowie oraz wysokości opłat za posiłki przygotowywane w tej stołówce
XXV/237/08 0000-00-00 Uchwała nr XXV/237/08 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Polanowa
XXV/236/08 0000-00-00 Uchwała nr XXV/236/08 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego na rzecz użytkowników wieczystych
XXV/235/08 0000-00-00 Uchwała nr XXV/235/08 w sprawie sprzedaży działek gruntowych wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości, położonych na terenie gminy Polanów
XXV/234/08 0000-00-00 Uchwała nr XXV/234/08 w sprawie zmiany granicy terytorialnej gminy Polanów
XXV/233/08 0000-00-00 Uchwała nr XXV/233/08 w sprawie przejęcia do gminnego zasobu nieruchomości działki gruntowej będącej własnością prywatną na realizację celu publicznego
XXV/232/08 0000-00-00 Uchwała nr XXV/232/08 w sprawie przyjęcia "Gminnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie"
XXV/231/08 0000-00-00 Uchwała nr XXV/231/08 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 r.
XXV/230/08 0000-00-00 Uchwała nr XXV/230/08 w sprawie uchwalenia "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego na 2009 rok
XXV/229/08 0000-00-00 Uchwała nr XXV/229/08 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2009 rok
XXV/228/08 0000-00-00 Uchwała nr XXV/228/08 w sprawie ceny drewna przyjętej jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze gminy w 2009 roku
XXV/227/08 0000-00-00 Uchwała nr XXV/227/08 w sprawie ustalenia ceny skupu 1 dt żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2009 roku
XXV/226/08 0000-00-00 Uchwała nr XXV/226/08 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2009 rok
XXIII/210/08 0000-00-00 Uchwała nr XXIII/210/08 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między Gminą Polanów, a Zachodniopomorskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Koszalinie w sprawie wspólnej realizacji zadania
XXIII/209/08 0000-00-00 Uchwała nr XXIII/209/08 w sprawie zmian budżetu Gminy Polanów na 2008 rok
XXIV/225/08 0000-00-00 Uchwała nr XXIV/225/08 ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej
XXIV/224/08 0000-00-00 Uchwała nr XXIV/224/08 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Polanów
XXIV/223/08 0000-00-00 Uchwała nr XXIV/223/08 w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego na terenie Gminy Polanów
XXIV/222/08 0000-00-00 Uchwała nr XXIV/222/08 w sprawie przejęcia do gminnego zasobu nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa na cele publiczne
XXIV/221/08 0000-00-00 Uchwała nr XXIV/221/08 zmieniająca uchwałę w sprawie warunków dzierżawy gruntów komunalnych na terenie miasta i gminy Polanów
XXIV/220/08 0000-00-00 Uchwała nr XXIV/220/08 w sprawie sprzedaży działki gruntowej wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości, położonej na terenie gminy Polanów
XXIV/219/08 0000-00-00 Uchwała nr XXIV/219/08 w sprawie zamiany działek gruntowych
XXIV/218/08 0000-00-00 Uchwała nr XXIV/218/08 w sprawie wyrażenia zgody na uchylenie decyzji komunalizacyjnej
XXIV/217/08 0000-00-00 Uchwała nr XXIV/217/08 w sprawie przystąpienia do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Polanów w granicach administracyjnych całej Gminy Polanów
XXIV/216/08 0000-00-00 Uchwała nr XXIV/216/08 w sprawie uchylenia uchwały Nr XIV/129/07 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 11 września 2007 dotyczącej przystąpienia do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Polanów w części dotyczącej obrębu Nr 2 miasta Polanowa
XXIV/215/08 0000-00-00 Uchwała nr XXIV/215/08 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Polanowie
XXIV/214/08 0000-00-00 Uchwała nr XXIV/214/08 w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/334/2002 z dnia 18 czerwca 2002 r. w sprawie podziału gminy Polanów na obwody głosowania
XXIV/213/08 0000-00-00 Uchwała nr XXIV/213/08 w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/333/2002 w sprawie podziału gminy Polanów na okręgi wyborcze oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu dla wyborców do Rady Miejskiej w Polanowie
XXIV/212/08 0000-00-00 Uchwała nr XXIV/212/08 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na realizację zadania p.n. Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Polanowie ze sprzętem do ograniczania stref skażeń chemicznych i likwidacji nadzwyczajnych zagrożeń środowiska
XXIV/211/08 0000-00-00 Uchwała nr XXIV/211/08 w sprawie zmian budżetu Gminy Polanów na 2008 rok
XXII/208/08 0000-00-00 Uchwała nr XXII/208/08 zatwierdzająca Zarządzenie Burmistrza Polanowa w sprawie zakazu podlewania ogródków przydomowych wodą pochodzącą z wodociągów gminnych
XXII/207/08 0000-00-00 Uchwała nr XXII/207/08 w sprawie dzierżawy części działki wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości, położonej na terenie miasta Polanów
XXII/206/08 0000-00-00 Uchwała nr XXII/206/08 w sprawie dzierżawy części działki wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości, położonej na terenie miasta Polanów
XXII/205/08 0000-00-00 Uchwała nr XXII/205/08 zmieniająca uchwałę w sprawie sprzedaży nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości, położonych na terenie Gminy Polanów
XXII/204/08 0000-00-00 Uchwała nr XXII/204/08 w sprawie sprzedaży nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości polożonych na terenie gminy Polanów
XXII/203/08 0000-00-00 Uchwała nr XXII/203/08 zmieniająca uchwałę w sprawie przekazania w drodze darowizny nieruchomości gruntowych zajętych przez drogi gruntowe
XXII/202/08 0000-00-00 Uchwała nr XXII/202/08 w sprawie przystąpienia Gminy Polanów do realizacji projektu w ramach Poddziałania 9.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
XXII/201/08 0000-00-00 Uchwała nr XXII/201/08 zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za świadczenia przedszkola publicznego prowadzonego przez Gmię Polanów
XXII/200/08 0000-00-00 Uchwała nr XXII/200/08 w sprawie zmian budżetu Gminy Polanów na 2008 rok
XXI/199/08 0000-00-00 Uchwała nr XXI/199/08 w sprawie zmian budżetu Gminy Polanów na 2008 rok
XX/198/08 0000-00-00 Uchwała nr XX/198/08 w sprawie przystąpienia Gminy Polanów do realizacji projektu w ramach Poddziałania 7.1.1 i Poddziałania 7.1.2 Programu Kapitał Ludzki
XX/197/08 0000-00-00 Uchwała nr XX/197/08 w sprawie nadania tytułów "Honorowy Obywatel Gminy Polanów"
XX/196/08 0000-00-00 Uchwała nr XX/196/08 w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Polanów"
XX/195/08 0000-00-00 Uchwała nr XX/195/08 w sprawie sprzedaży części nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości, położonej na terenie gminy Polanów
XX/194/08 0000-00-00 Uchwała nr XX/194/08 w sprawie sprzedaży nieruchomości wchodzącej wskład gminnego zasobu nieruchomości, położonej na terenie miasta Polanowa
XX/193/08 0000-00-00 Uchwała nr XX/193/08 zmieniająca uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości, położonych na terenie miasta Polanów
XX/192/08 0000-00-00 Uchwała nr XX/192/08 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego na rzecz użytkowników wieczystych
XX/191/08 0000-00-00 Uchwała nr XX/191/08 w sprawie przekazania w drodze darowizny nieruchomości gruntowych zajętych pod drogi publiczne
XX/190/08 0000-00-00 Uchwała nr XX/190/08 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta i Gminy Polanów
XX/189/08 0000-00-00 Uchwała nr XX/189/08 w sprawie nadania nazwy nowo powstałej ulicy
XX/188/08 0000-00-00 Uchwała nr XX/188/08 w sprawie zasad korzystania ze stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Polanowie oraz wysokości opiat za posiłki przygotowywane w tej stołówce
XX/187/08 0000-00-00 Uchwała nr XX/187/08 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i uzgodnienia wartości jednego punktu w złotych dla pracowników samorządowych zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Polanów oraz w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Oświaty w Polanowie
XX/186/08 0000-00-00 Uchwała nr XX/186/08 w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotlnej dla nauczycieli szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Polanów oraz warunków i sposobu jej przyznawania
XX/185/08 0000-00-00 Uchwała nr XX/185/08 zmieniająca uchwalę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych na terenie miasta i gminy Polanów
XX/184/08 0000-00-00 Uchwała nr XX/184/08 w sprawie nadania imienia Gimnazjum w Polanowie
XX/183/08 0000-00-00 Uchwała nr XX/183/08 zmieniająca uchwalę w sprawie ustalenia wysokości diet radnych oraz sołtysów
XX/182/08 0000-00-00 Uchwała nr XX/182/08 w sprawie przystąpienia Gminy Polanów do Polskiego Projektu 400 Miast
XX/181/08 0000-00-00 Uchwała nr XX/181/08 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Polanowie za 2007 rok
XX/180/08 0000-00-00 Uchwała nr XX/180/08 w sprawie zatwierdzenia Planu Finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Polanowie na 2008 rok
XX/179/08 0000-00-00 Uchwała nr XX/179/08 zmieniająca Uchwałę w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości prowizji za inkaso
XX/178/08 0000-00-00 Uchwała nr XX/178/08 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego Gminy Polanów
XX/177/08 0000-00-00 Uchwała nr XX/177/08 w sprawie zmian w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Gminy Polanów na 2008 rok
XX/176/08 0000-00-00 Uchwała nr XX/176/08 w sprawie zmian budżetu Gminy Polanów na 2008 rok
XX/175/08 0000-00-00 Uchwała nr XX/175/08 w sprawie absolutorium dla Burmistrza z tytułu wykonania budżetu Gminy Polanów za 2007 rok
XIX/174/08 0000-00-00 Uchwała nr XIX/174/08 w sprawie ustalenia wysokości dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2007 dla Burmistrza Polanowa
XIX/173/08 0000-00-00 Uchwała nr XIX/173/08 w sprawie dzierżawy nieruchomości niezabudowanych wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości, położonych na - terenie gminy Polanów.
XIX/172/08 0000-00-00 Uchwała nr XIX/172/08 w sprawie ustalenia zasad obciążania ograniczonymi prawami rzeczowymi lokali mieszkalnych, użytkowych oraz nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości
XIX/171/08 0000-00-00 Uchwała nr XIX/171/08 zmiemająca Uchwałę Nr XIV/125/07 Rady Miejskiej w Polanowie w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości prowizji za inkaso
XIX/170/08 0000-00-00 Uchwała nr XIX/170/08 w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach oświatowych na terenie miasta i gminy Polanów
XIX/169/08 0000-00-00 Uchwała nr XIX/169/08 w sprawie zatwierdzenia planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Gminy Polanów na 2008 rok
XIX/168/08 0000-00-00 Uchwała nr XIX/168/08 w sprawie zmian budżetu Gminy Polanów na 2008 rok
Metryczka publikacji
wytworzył(a): Krzysztof Szypulski
data wytworzenia: 2015-02-18
opublikował(a): Krzysztof Szypulski
data publikacji: 2015-02-18 09:03:48
data końcowa publikacji: bezterminowo
aktualizacja:
Krzysztof Szypulski - 2022-01-24 10:17:59
Krzysztof Szypulski - 2015-05-20 13:42:19
Krzysztof Szypulski - 2015-04-27 15:37:54
Krzysztof Szypulski - 2015-02-18 15:12:57
ilość odsłon/pobrań: 360897