Herb Polanowa

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Polanowie

Link do portalu ePUAP Link do transmisji z obrad sesji Rady Miejskiej w Polanowie Link do dzienników ustaw Link do monitorów polskich Link do systemu informacji przestrzennej Link do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Link do gminnego systemu powiadamiania

Urząd Miejski w Polanowie

tel: +48 94 3188351

e-mail: um@polanow.eu

ul. Wolności 4

76-010 Polanów

woj. zachodniopomorskie

Uchwały Rady Miejskiej

filtr wyszukiwania: rok: 2015
Nr uchwałyData aktuTytuł aktuGłosowaniePobierz
XVI/88/15 2015-12-30 Uchwała nr XVI/88/15 w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Polanowie
XVI/87/15 2015-12-30 Uchwała nr XVI/87/15 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Polanów
XVI/86/15 2015-12-30 Uchwała nr XVI/86/15 zmieniająca Uchwałę Nr IV/27/11 w sprawie ustalenia wysokości diet radnych oraz sołtysów
XVI/85/15 2015-12-30 Uchwała nr XVI/85/15 w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej oraz sposobu jej rozliczania
XVI/84/15 2015-12-30 Uchwała nr XVI/84/15 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu
XVI/83/15 2015-12-30 Uchwała nr XVI/83/15 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2015 rok
XVI/82/15 2015-12-30 Uchwała nr XVI/82/15 w sprawie ramowego planu pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Polanowie na 2016 rok
XVI/81/15 2015-12-30 Uchwała nr XVI/81/15 w sprawie ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Polanowie na 2016 rok
XVI/80/15 2015-12-30 Uchwała nr XVI/80/15 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Polanów na lata 2016 - 2024
XVI/79/15 2015-12-30 Uchwała nr XVI/79/15 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Polanów na 2016 rok
XVI/78/15 2015-12-30 Załącznik nr 3 do Uchwały nr XVI/78/15
XVI/78/15 2015-12-30 Załącznik nr 2 do Uchwały nr XVI/78/15
XVI/78/15 2015-12-30 Załącznik nr 1 do Uchwały nr XVI/78/15
XVI/78/15 2015-12-30 Uchwała nr XVI/78/15 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego DLA DWUTOROWEJ NAPOWIETRZNEJ LINII EKTROENERGETYCZNEJ 400 KV GDAŃSK PRZYJAŹŃ–ŻYDOWO KIERZKOWO NA TERENIE CZĘŚCI GMINY POLANÓW
XV/77/15 2015-11-30 Uchwała nr XV/77/15 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2015 rok
XV/76/15 2015-11-30 Uchwała nr XV/76/15 w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polanowie
XV/75/15 2015-11-30 Uchwała nr XV/75/15 w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa w Grupie Rybackiej w okresie programowania 2014-2020
XV/74/15 2015-11-30 Uchwała nr XV/74/15 w sprawie przejęcia od Powiatu Koszalińskiego zadania zarządzania drogami powiatowymi przebiegającymi przez miasto Polanów w zakresie utrzymania czystości, pielęgnacji zieleni i likwidacji śliskości
XV/73/15 2015-11-30 Uchwała nr XV/73/15 w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok
XV/72/15 2015-11-30 Uchwała nr XV/72/15 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2020
XV/71/15 2015-11-30 Uchwała nr XV/71/15 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 r.
XIV/70/15 2015-11-10 Uchwała nr XIV/70/15 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2015 rok
XIV/69/15 2015-11-10 Uchwała nr XIV/69/15 w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
XIV/68/15 2015-11-10 Uchwała nr XIV/68/15 w sprawie wprowadzenia, określenia wysokości dziennych stawek oraz poboru opłaty targowej na terenie gminy Polanów
XIV/67/15 2015-11-10 Uchwała nr XIV/67/15 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Polanów na 2016 rok
XIV/66/15 2015-11-10 Uchwała nr XIV/66/15 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Polanów na 2016 rok
XIII/63/15 2015-10-26 Załącznik do Uchwały nr XIII/63/15
XIII/65/15 2015-10-26 Uchwała nr XIII/65/15 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2015 rok
XIII/64/15 2015-10-26 Uchwała nr XIII/64/15 w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Polanowskiego Ośrodka Kultury i Sportu
XIII/63/15 2015-10-26 Uchwała nr XIII/63/15 w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w gminie Polanów na lata 2015-2020"
XIII/62/15 2015-10-26 Uchwała nr XIII/62/15 w sprawie ustalenia stawek za jeden kilometr przebiegu pojazdu niebędącego własnością gminy Polanów w podróżach służbowych radnych Rady Miejskiej w Polanowie
XIII/61/15 2015-10-26 Uchwała nr XIII/61/15 w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Koszalinie na kadencję 2016-2019
XII/60/15 2015-09-08 Uchwała nr XII/60/15 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa dróg gminnych w Polanowie - etap I''
XII/59/15 2015-09-08 Uchwała nr XII/59/15 w sprawie odrębnych obwodów głosowania
XII/58/15 2015-09-24 Uchwała nr XII/58/15 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 r.
XII/57/15 2015-09-08 Uchwała nr XII/57/15 w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej oraz sposobu jej rozliczania
XII/56/15 2015-09-08 Uchwała nr XII/56/15 uchylająca uchwałę w sprawie przekształcenia Samorządowego Zakładu Budżetowego pn. Zakład Usług Komunalnych w Polanowie poprzez likwidację w celu utworzenia Spółki prawa handlowego pn. Zakład Usług Komunalnych w Polanowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
XII/55/15 2015-09-08 Uchwała nr XII/55/15 w sprawie przystąpienia do wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego pn."Przebudowa i remont drogi powiatowej Nr 3550Z Domachowo - Bukowo - Jacinki"
XII/54/15 2015-09-08 Uchwała nr XII/54/15 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na Iata 2015 - 2024
XII/53/15 2015-09-08 Uchwała nr XII/53/15 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2015 rok
XI/52/15 2015-06-30 Uchwała nr XI/52/15 w sprawie odrębnych obwodów głosowania
XI/51/15 2015-06-30 Uchwała nr XI/51/15 w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników sądowych
XI/50/15 2015-06-30 Uchwała nr XI/50/15 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Polanów
XI/49/15 2015-06-30 Uchwała nr XI/49/15 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2015 rok
XI/48/15 2015-06-30 Uchwała nr XI/48/15 w sprawie absolutorium dla Burmistrza z tytułu wykonania budżetu Gminy Polanów za 2014 rok
XI/47/15 2015-06-30 Uchwała nr XI/47/15 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Polanów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok
X/46/15 2015-05-29 Uchwała nr X/46/15 w sprawie rozpatrzenia protestu na wybory sołtysa w Krągu
X/45/15 2015-05-29 Uchwała nr X/45/15 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Polanowie za 2014 rok
X/44/15 2015-05-29 Uchwała nr X/44/15 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi mienie komunalne Gminy Polanów
X/43/15 2015-05-29 Uchwała nr X/43/15 w sprawie przekształcenia Samorządowego Zakładu Budżetowego pn. Zakład Usług Komunalnych w Polanowie poprzez likwidację w celu utworzenia Spółki prawa handlowego pn. Zakład Usług Komunalnych w Polanowie Spółka· z ograniczoną odpowiedzialnością
X/42/15 2015-05-29 Uchwała nr X/42/15 w sprawie przystąpienia do wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego pn."Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Garbno"
X/41/15 2015-05-29 Uchwała nr X/41/15 w sprawie przystąpienia do wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa skrzyżowania dróg gminnych w miejscowości Gołogóra"
X/40/15 2015-05-29 Uchwała nr X/40/15 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2015 rok
X/39/15 2015-05-29 Uchwała nr X/39/15 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Polanów za rok 2014
IX/38/15 2015-04-29 Uchwała nr IX/38/15 w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Środkowopomorska Grupa Działania
IX/37/15 2015-04-29 Uchwała nr IX/37/15 w sprawie wystąpienia Gminy Polanów z lokalnej grupy działania „Środkowopomorska Grupa Działania"
IX/36/15 2015-04-29 Uchwała nr IX/36/15 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Polanów do realizacji projektu „Szach Mat-ematyka!" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Działania 9.5. inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich"
VIII/35/15 2015-03-30 Uchwała nr VIII/35/15 w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polanowie
VIII/34/15 2015-03-30 Uchwała nr VIII/34/15 w sprawie powołania Komisji Statutowej
VIII/33/15 2015-03-30 Uchwała nr VIII/33/15 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin oraz logopedy i pedagoga
VIII/32/15 2015-03-30 Uchwała nr VIII/32/15 w sprawie odrębnych obwodów głosowania
VIII/31/15 2015-03-30 Uchwała nr VIII/31/15 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie dożywiania 2014-2020" w formie rzeczowej i pieniężnej
VIII/30/15 2015-03-30 Uchwała nr VIII/30/15 w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Polanów
VIII/29/15 2015-03-30 Załącznik do Uchwały nr VIII/29/15
VIII/29/15 2015-03-30 Uchwała nr VIII/29/15 w sprawie uchwalenia Aktualizacji Programu ochrony środowiska dla gminy Polanów na lata 2014-2017 z perspektywą na lata 2018-2021
VIII/28/15 2015-03-30 Załącznik nr 3 do Uchwały nr VIII/28/15
VIII/28/15 2015-03-30 Załącznik nr 2 do Uchwały nr VIII/28/15
VIII/28/15 2015-03-30 Załącznik nr 1 do Uchwały nr VIII/28/15
VIII/28/15 2015-03-30 Uchwała nr VIII/28/15 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego DLA DWUTOROWEJ NAPOWIETRZNEJ LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ 400 KV GDAŃSK PRZYJAŹŃ - ŻYDOWO KIERZKOWO NA TERENIE GMINY POLANÓW
VIII/27/15 2015-03-30 Uchwała nr VIII/27/15 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta i Gminy Polanów
VIII/26/15 2015-03-30 Uchwała nr VIII/26/15 w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy Polanów środków stanowiących fundusz sołecki
VIII/25/15 2015-03-30 Uchwała nr VIII/25/15 w sprawie zmian w bndżecie Gminy Polanów na 2015 rok
VII/24/15 2015-03-19 Uchwała nr VII/24/15 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2015 rok
VI/23/15 2015-02-27 Uchwała nr VI/23/15 w sprawie wyboru Delegata do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania
VI/22/15 2015-02-27 Uchwała nr VI/22/15 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Polanów
VI/21/15 2015-02-27 Uchwała nr VI/21/15 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Zachodniopomorskiemu
VI/20/15 2015-02-27 Uchwała nr VI/20/15 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2015 rok
V/19/15 2015-01-21 Uchwała nr V/19/15 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego DLA DWUTOROWEJ NAPOWIETRZNEJ LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ 400 KV GDAŃSK PRZYJAŹŃ - ŻYDOWO KIERZKOWO NA TERENIE CZĘŚCI GMINY POLANÓW
V/18/15 2015-01-21 Uchwała nr V/18/15 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Żydowo Kierzkowo na terenie Gminy Polanów wraz z wprowadzeniami linii elektroenergetycznych
IV/17/15 2015-01-21 Uchwała nr IV/17/15 w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej
IV/16/15 2015-01-21 Uchwała nr IV/16/15 w sprawie powołania Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Polanowie
IV/15/15 2015-01-21 Uchwała nr IV/15/15 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2015- 2024
IV/14/15 2015-01-21 Uchwała nr IV/14/15 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2015 rok
Metryczka publikacji
wytworzył(a): Krzysztof Szypulski
data wytworzenia: 2015-02-18
opublikował(a): Krzysztof Szypulski
data publikacji: 2015-02-18 09:03:48
data końcowa publikacji: bezterminowo
aktualizacja:
Krzysztof Szypulski - 2022-01-24 10:17:59
Krzysztof Szypulski - 2015-05-20 13:42:19
Krzysztof Szypulski - 2015-04-27 15:37:54
Krzysztof Szypulski - 2015-02-18 15:12:57
ilość odsłon/pobrań: 356535